หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 90 : ประวัติศาตร์ของอนุบาลศึกษา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประวัติศาตร์ของอนุบาลศึกษา

เมื่อ เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลครั้งแรกนั้น เขาตั้งชื่อว่า “สถาบันการเล่นและกิจกรรม” (Play and Activity Institute) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทดลองประสบการณ์ทางสังคมของเด็กที่เข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรก ต่อมาเขาเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น Kindergarten ที่สะท้อนความเชื่อมั่นว่า เด็กๆ ควรได้รับการฟูมฟัก (Nurtured) และทะนุถนอม (Nourish) [Kinder] เหมือนพืชในสวน [Like plants in a garden]

“การเคลื่อนไหวในอนุบาลศึกษา” (Kindergarten movement) ในระยะแรกค่อนข้างเข้มงวดอยู่ในกรอบ (Rigid) โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) แทนที่จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) แต่เมื่อย่างเข้าคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้นำทางความคิดด้านอนุบาลศึกษา เริ่มเชื่อมั่นว่า โปรแกรมและการฝึกอบรมควรเปิดรับการทดลอง (Experimentation)

หนึ่งในผู้นำความคิดดังกล่าว คือแพตตี้ สมิธ ฮิล (Patty Smith Hill) ผู้คิดว่า อนุบาลศึกษาควรยึดมั่นปฏิบัติตามความคิดของเฟรอเบล แต่ก็ต้องเปิดรับนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ เธอเชื่อมั่นว่า เพื่อความอยู่รอดของอนุบาลศึกษา เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เธอต้องชักจูงให้เพื่อนร่วมอาชีพ (Colleagues) ช่วยกันผลักดัน “การเคลื่อนไหวในอนุบาลศึกษา” ให้เป็นการ “แปลงโฉม” (Transformation) ครั้งใหญ่

เป็นเวลาหลายปีที่สตรีจากทั่วโลกจำนวนมากได้รับการฝึกอบรมในวิธีการของ เฟรอเบล แล้วเดินทางกลับไปก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลในประเทศของตน ในขณะเดียวกัน อลิซาเบธ แฮริสสัน (Elizabeth Harrison) ได้เขียนตำรามากมายในเรื่องทฤษฎีของการศึกษาปฐมวัย (Early education) โดยได้ทำงานหนักเพื่อยกระดับมาตรฐานของครูโรงเรียนอนุบาล และสถาปนาสถาบัน ซึ่งได้กลายเป็น “วิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ” (National College of Education) ในปี พ.ศ. 2429

ในสหรัฐอเมริกา อนุบาลศึกษาเคยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary school) แต่ในปัจจุบัน มักเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่เรียกกันว่า “K-12” (Kindergarten – Grade 12) และอนุบาลศึกษา นับเป็นปีแรกของการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Formal education) อันเป็นภาคบังคับ (Compulsory) ซึ่งเริ่มต้นที่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบ

อย่างไรก็ตาม อนุบาลศึกษาเท่าที่รู้จักกันเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ไม่เหมือนกับอนุบาลศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพอจะพยากรณ์กันได้ว่า อนุบาศึกษาใน 20 ปีข้างหน้า ก็จะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง จากที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ อันที่จริง อนุบาลศึกษาอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากโปรแกรมที่เคยมุ่งเน้นพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ ไปเป็นโปรแกรมที่ตอกย้ำวิชาการ (Academics)

วิชาการดังกล่าว ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้แต่ยังเยาว์วัย (Early literacy) คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมความพร้อมให้เด็กรู้จักคิด และแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นตัวแทน (Representation) ของการ “แปลงโฉม” ครั้งใหญ่ และจะมีผลกระทบที่ใหญ่หลวง (Magnitude) และยาวนาน (Lasting) ต่อหลักสูตรและการสอนในอนุบาลศึกษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2015, May 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน