หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 95 : พัฒนาการทางร่างกายและสังคม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการทางร่างกายและสังคม

ในวัยอนุบาล เด็กจะกระฉับกระเฉง เพราะมีพลังมหาศาล (Energetic) และต้องการใช้มันในกิจกรรมทางกายภาพ (Physical) อาทิ การวิ่ง การปีนป่าย และการกระโดด ความปรารถนา (Desire) ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกายภาพทำให้วัยอนุบาล เป็นช่วงเวลาเหมาะสม (Ideal) สำหรับให้เด็กทำโครงงาน (Project) เกี่ยวกับการก่อสร้าง (Building)

ตัวอย่างเช่น การจัดศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) ให้คล้ายคลึง (Resemble) กับร้านค้า ที่ทำการไปรษณีย์ และสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง (Veterinary) ในทฤษฎีของอีริค อีริคสัน (Erik Erikson) เด็กอนุบาลในช่วง 5 ถึง 6 ปี เป็นขั้นตอนระหว่างความอุตสาหะ (Industry) กับความด้อยสมรรถนะ (Inferiority) ของพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์

ในช่วงอายุนี้ เด็กอนุบาลยังคงเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุม (Regulate) อารมณ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้น ครูอนุบาลสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ในเชิงบวก ดังต่อไปนี้

  • จัดให้เด็กมีโอกาสมีส่วนร่วมทั้งร่างกายและจิตใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและกิจกรรมสังคมกับผู้อื่น
  • สอนและเป็นตัวอย่างที่ดี (Role model) ในการแสวงหาและรักษาเพื่อน
  • จำลอง (Model) การสนองตอบทางสังคมและอารมณ์ โดยอ่านเรื่องราว และพูดคุยถึงความรู้สึกต่างๆ อาทิ ความโกรธ ความสุข ความสำนึกผิด (Guilt) และความภาคภูมิใจ
  • ให้โอกาสเด็กๆ ในการเป็นผู้นำในนานาโครงงาน (Project) และนานากิจกรรม
  • บอกกล่าวและพูดคุยกับเด็กๆ ถึงความคาดหวังสำหรับพฤติกรรมที่เหมาะสม

เด็กอนุบาลส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านสถานดูแลเด็กเล็ก (Pre-school) จะมีความเชื่อมั่น กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วม และต้องการ (และสามารถ) ที่จะมีความรับผิดชอบมาก เขาจะชอบไปที่สถานที่ต่างๆ และทำหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิ การทำงานเป็นโครงงาน การทดลอง และการทำงานกับผู้อื่น

ในขณะที่ต้องการเข้าสังคม เด็กอนุบาลก็ต้องการทำงานตามลำพัง (Solitary) และการพึ่งพาตนเอง (Independence) ด้วย เด็กยังเพิ่มพูนความสามารถ และการร่วมมือทำงานกับผู้อื่น เขาต้องการขยันขันแข็ง (Industrious) และประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เด็กยังมีทัศนคติว่า “สามารถทำได้” (Can do) ส่วนความร่วมมือและความรับผิดชอบ ทำให้ครูอนุบาลมีความรู้สึกยินดีที่จะสอนและทำงานด้วย

เด็กอนุบาลอยู่ในวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสติปัญญา (Intellectual) และภาษา เขามีขีดความสามารถมหาศาล (Tremendous capacity) ที่จะเรียนรู้คำ และชอบความท้าทายของการเรียนรู้คำใหม่ๆ และนี่ช่วยอธิบายว่าทำไม เด็กๆ จึงรักคำศัพท์ที่ยากและซับซ้อน อาทิ ไดโนเสาร์ (Dinosaurs) และสัตว์สมัยดึกดำบรรพ์อื่นๆ อาทิ บรอนโตโซรัส (Brontosaurus) และ ไทรเซอราทอปส์ (Triceratops) คำดังกล่าวท้าทายความสามารถของเขาในการพูดและใช้ [ให้ถูกต้อง] ดังนั้น เด็กอนุบาลจึงชอบ (Fond) มีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษา [ด้วยความรู้สึกสนุกสนาน]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Erik Erikson - http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Erikson [2015, June 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน