หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 96 : พัฒนาการภาษาและการรับรู้

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการทางร่างกายและสังคม

เด็กอนุบาลรักที่จะพูด เพื่อสื่อสารทางวาจา (Verbal) ดังนั้น ครูอนุบาลจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสในกิจกรรมหลากหลายของภาษา อาทิ การร้องเพลง เล่านิทาน เล่นละคร (Drama) และท่องจำกวีนิพนธ์ (Poetry recital) สิ่งที่เด็กรู้เมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล ช่วยกำหนดความสำเร็จในโรงเรียนว่า เขาได้รับการสอนอะไร? และอย่างไร?

อย่าลืมว่า เด็กอนุบาลจำนวนมากรู้มากว่าที่ผู้คนคิด แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่รู้น้อยมาก ตัวอย่างเช่น เด็กที่อพยพข้ามรัฐตามชายแดน อาทิ เท็กซัส และแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีภาษาท้องถิ่น (Native language) ที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนอนุบาลของ เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) ตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เพื่อเด็กอายุ 3 ถึง 7 ขวบ แต่ในสหรัฐอเมริกา โรงเรียนอนุบาลรองรับเด็กอายุ 5 ถึง 6 ขวบ ก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากอายุของเด็กที่เข้าประถมศึกษาแตกต่างกัน อายุของเด็กอนุบาล ก็แตกต่างตามไปด้วย

พ่อแม่และนักวิชาการปฐมวัยจำนวนมากไม่สนับสนุนเด็กที่มีอายุน้อยเกินไปเข้าโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากคิดว่าเด็กอายุมากกว่า จะมีความพร้อมและเรียนรู้ได้มากกว่าในโรงเรียนอนุบาล ในอดีตที่ผ่านมา เด็กต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่อายุ 5 ขวบ แต่ทุกวันนี้โรงเรียนอนุบาลมีแนวโน้มที่จะรับเด็กเข้าเรียนเมื่ออายุมากขึ้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คงมีการโต้เถียงและอภิปรายเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมสำหรับการเข้าโรงเรียนอนุบาล ในสหรัฐอเมริกา นโยบายและมาตรการ (Initiative) ตามกฎหมายปัจจุบันสนับสนุนการชะลอ (Delay) การเข้าโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นปีแรกของระบบการศึกษา (Continuum of school) ที่เรียกว่า “K-12”

สิ่งที่สำคัญกว่าการกำหนดอายุแรกเข้าโรงเรียนอนุบาลคือ การมีโปรแกรมอนุบาลที่ได้รับการออกแบบ (Design) ให้สนองตอบความต้องการของเด็กทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุแรกเข้า “หัวใจ” ของประเด็นเรื่องอายุและเวลาที่เหมาะสม เป็นเรื่องของความสามารถ (Potent factor) ของเด็กที่จะสัมฤทธิ์ผลมากกว่า

การวิจัยที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบอายุและผลกระทบในโรงเรียน แสดงว่า การเข้าแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) ทางการศึกษา ให้คุณประโยชน์ (Contribution) ต่อความสามารถในการรับรู้ (Cognitive competence) มากกว่าวุฒิภาวะ (Maturation) ของเด็ก

ประเด็นเหล่านี้ และประเด็นอื่นๆ จะยังคงจุดประทุ (Fuel) การถกเถียงทางการศึกษา (Debate) และจะทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลยิ่งทวีความน่าทึ่ง (Fascinating) เมื่อครูอนุบาลมี “ชั่วโมงบิน” มากขึ้น ในการรับมือกับความต้องการที่มากขึ้นในหลักสูตร (Curriculum) อนุบาล

และด้วยระบบการสอนในชั้นเรียนคละ (Inclusive classroom) ครูอนุบาลจะสอนและทำงานกับเด็กๆ ที่มีความสามารถแตกต่างกัน รวมทั้งผู้ด้อยความสามารถ (Disabilities) ครูอนุบาลจึงต้องวางแผนว่าจะเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อการสอนในบริบท (Setting) ดังกล่าวอย่างไร จึงจะรองรับสนับสนุนความสำเร็จทางวิชาการ (Academic achievement)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2015, June 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน