หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 98 : ช่องว่างแห่งความสำเร็จ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ช่องว่างแห่งความสำเร็จ

“ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] แห่งความสำเร็จ” (Achievement gap) ระหว่างเด็กต่างเชื้อชาติ (Race) ต่างวัฒนธรรม (Culture) และต่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic background) เป็นประเด็นที่รุนแรง (Serious) มาก ซึ่งนักการศึกษาปฐมวัยต้องคำนึงถึง

เด็กจำนวนมากจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ เข้าโรงเรียนด้วยสถานะที่ล้าหลังเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ได้เปรียบกว่า (Advanced counterparts) เนื่องจากเด็กเหล่านี้มิได้เตรียมความพร้อมที่จะสนองตอบความต้องการของโรงเรียนร่วมสมัย (Contemporary)

ขอบเขต (Extent) และความรุนแรงของ “ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] แห่งความสำเร็จ” ได้รับการขยายภาพ (Illustrated) ให้เห็นชัดขึ้น จากผลการสำรวจของครูโรงเรียนอนุบาลมิชิแกน (Michigan Kindergarten) ดังนี้

  • 32% ของครูอนุบาลไม่มีความพึงพอใจต่อความสามารถของเด็ก เมื่อเริ่มเปิดเทอม และอีก 50% มีความพึงพอใจบ้าง (Somewhat satisfied)
  • ตามความคิดเห็นของครู มีเพียง 65% ของเด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีความพร้อมในชั้นเรียนที่จะเรียนตามหลักสูตร (Curriculum)
  • 86% ของครูรายงานว่า เด็กที่ล้าหลังทางวิชาการ เมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล มีผลกระทบต่อความสามารถของครูในการสอนเด็กที่เหลือในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิผล

การรับรู้ (Awareness) ของขอบเขตปัญหา เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความพยายามของครูอนุบาลในการลด (Reduce) และกำจัด (Eliminate) “ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] แห่งความสำเร็จ” การลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของทางออก (Solution) ครูปฐมวัยมืออาชีพสามารถกระทำ ดังนี้

  • สนับสนุน (Advocate) เด็กทุกคน โดยเฉพาะผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และเด็กที่มีภูมิหลังจากครอบครัวที่รายได้ต่ำ ให้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) ที่มีคุณภาพสูง [เพื่อวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล] ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันไปทั่ว (Universal) ว่า จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงระดับประถมศึกษา (Elementary grades)
  • สนับสนุนการรณรงค์ “โรงเรียนพร้อม และชุมชนพร้อม” เพื่อว่า โรงเรียนที่เด็กเข้าเรียน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ ร่วมมือกัน (United) ในความพยายามจัดให้มีประสบการณ์สุขภาพ โภชนาการ และการศึกษาที่เข็งแรง ตามความจำเป็นของเด็กทุกคนที่สมควรได้รับ เพื่อความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิต

นอกจานี้ มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก และครูอนุบาล สามารถทำได้เพื่อช่วยเด็กให้ “ตามทัน” (Catch up)เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ได้เปรียบกว่า (Advantaged peers) การสอนทักษะเหล่านี้อย่างจงใจ (Intentional) จะเป็นหนทางที่นำไปสู่การช่วยกันกำจัด “ช่องว่าง [หรืออุปสรรค] แห่งความสำเร็จ”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Achievement gap in the United States - http://en.wikipedia.org/wiki/Achievement_gap_in_the_United_States [2015, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน