หน้าหลัก » Blogs » วัยอนุบาล - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 99 : โปรแกรมอนุบาลถ้วนหน้า

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ช่องว่างแห่งความสำเร็จ

ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีการสนับสนุนให้ทุกรัฐจัดให้มีโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนอย่างถ้วนหน้า (Universal pre-school) และก็มีการเคลื่อนไหวในการสนับสนุนให้มีโปรแกรมอนุบาลอย่างถ้วนหน้า (Universal kindergarten) ภาคบังคับ (Compulsory) เช่นกัน

อย่างน้อย 43 ใน 50 รัฐ บังคับให้โรงเรียนเขต (District schools) ในสังกัด ต้องมีโปรแกรมอนุบาลอย่างน้อยครึ่งวัน ส่วนแนวโน้มระดับประเทศ (National trend) ก็คือ การบังคับให้โรงเรียนประจำเขตขยายโปรแกรมอนุบาลเป็นเต็มวัน โดยที่ 9 รัฐได้สนองตอบทิศทางของระดับประเทศแล้ว

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 14 รัฐเท่านั้น ที่มีกฎหมายบังคับ (Mandatory) ให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ (Eligible age) ทุกคนต้องเข้าโรงเรียนอนุบาล แต่เนื่องจากมีโปรแกรมอนุบาลไปทั่วทุกแห่งหน (Widespread availability) แล้ว ประมาณ 94% ของเด็กอเมริกันจึงได้เข้าโรงเรียนอนุบาลอย่างน้อยครึ่งวัน ผลลัพธ์ก็คือ โรงเรียนอนุบาลของรัฐ ถือว่าเป็นปีแรกของโรงเรียน (First grade of school) [ที่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการ]

ทุกวันนี้ โปรแกรมอนุบาลเต็มวัน มีคุณประโยชน์ (Benefit) หลายประการ โดย . . .

  • จัดให้มีความต่อเนื่อง (Continuity) สำหรับเด็กที่คุ้นเคยกับประสบการณ์เต็มวันนอกบ้าน
  • จัดให้มีความต่อเนื่องของตารางเวลา (Schedule) สำหรับปีแรกและปีต่อๆ ไปของการศึกษาอย่างเป็นทางการ
  • ลดจำนวนการสะดุด (Disruption) และการเปลี่ยนแปลง (Transition) ที่เด็กต้องประสบในแต่ละวัน
  • ทำให้ครูอนุบาลมีเวลามากขึ้นสำหรับการสอนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เด็ก
  • เป็นโอกาสสำคัญของการปรับ (Align) นโยบายและการปฏิบัติให้เหมาะสมกับโปรแกรมการเรียนรู้ในวัยก่อนเข้าเรียน และโปรแกรมการเรียนรู้หลังวัยอนุบาล

นอกจากนี้ ผลของการวิจัยเชิงทดลองปฏิบัติ (Empirical research) ในเรื่องผลกระทบทั้งเต็มวัน และครึ่งวัน ล้วนแต่ค่อนข้างดี (Encouraging) เด็กเต็มเวลาไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมมิได้มีผลเสีย (Detrimental) ต่อเด็ก แต่ยังแสดงผลความคืบหน้าทางวิชาการ (Academic gain) ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่าเด็กครึ่งเวลา

อย่างไรก็ตาม เด็กบางคนก็ยังไม่พร้อมต่อการสนองตอบความต้องการในโปรแกรมอนุบาล ท่ามกลาง . . .

  • การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของอนุบาลที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้
  • ลักษณะ (Nature) ของโปรแกรมอนุบาลที่เกือบจะถ้วนหน้า [94% ของเด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล]
  • ความแตกต่างที่เห็นเด่นชัด (Prevalence of variety) ของความสามารถ หรือด้อยความสามารถ (Disabilities) ของเด็ก

ดังนั้น ทั้งครูและโรงเรียน จึงต้องพัฒนาโปรแกรมอนุบาลทางเลือก (Alternative kindergarten program) ไปด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. What Happened When Kindergarten Went Universal? - http://educationnext.org/what-happened-when-kindergarten-went-universal/ [2015, June 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน