หน้าหลัก » Blogs » วิทยาศาสตร์เด็กไทย ใกล้หลุดโลกแล้ว (ตอนที่ 5 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การวิจัยการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ อาศัยความหลากหลายของวิธีการ (Methodology) ที่ได้หยิบยืมมาจากหลายๆ แขนงวิชาของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การรับรู้ (Cognitive) จิตวิทยาการรับรู้ และมานุษยวิทยา (Anthropology) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหาคุณลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ของการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความนึกคิดของนักเรียน ปรากฏว่า พบปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

  1. แนวความคิดก่อนเรียน (Preconceptions) - ก่อนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความคิดของนักเรียนในเรื่องการทำงานของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งยึดติด (Tenacious) ที่สำคัญ และนักการศึกษาต้องคำนึงถึงความเข้าใจผิดๆ (Misconception) ของนักเรียน แล้ววางแผนการเปลี่ยนแปลงความคิดผิดๆ ดังกล่าว ด้วยคำอธิบายที่สมเหตุผล
  2. การจัดระเบียบความรู้ (Knowledge Organization) - เพื่อให้มีความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง นักเรียนจำต้อง (ก) เรียนรู้ลึกถึงพื้นฐาน (Foundation) ของข้อเท็จจริง (ข) เข้าใจข้อเท็จจริงและความนึกคิด (Ideology) และ (ค) จัดระเบียบความรู้ในวิถีทางที่อำนวยความสะดวกในการนำกลับมา (Retrieval) ประยุกต์ใช้ (Application)
  3. การรับรู้หลังการเรียน (Meta-cognition) - นักเรียนจะได้ประโยชน์จากการรู้จักนึกคิด ก็ต่อเมื่อได้รับการสอนให้รู้จักวิถีทางการประเมินความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาและสิ่งที่เขายังไม่รู้ โดยการประเมินวิธีการคิด และประเมินการสรุปผล

เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการปรับปรุง (Refined) เพื่อสนองตอบความต้องการของครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิจัยฉบับหนึ่ง ตรวจสอบอิทธิพลของโทรศัพท์มือถือต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา พบว่า เทคโนโลยีเคลื่อนที่ (Mobile technology) สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2548 บรรณานุกรมของการวิจัยว่าด้วยแนวความคิดผู้สร้างสรรค์ (Constructivist-oriented) ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ แสดงผลว่า 64% เป็นการศึกษาในเรื่องของฟิสิกส์ 21% ในเรื่องของชีววิทยา และ 15% ในเรื่องของเคมี เหตุผลหลักของการมีวิจัยเรื่องของฟิสิกส์มากกว่าอีก 2 แขนงของวิชาวิทยาศาสตร์ คือความยากกว่าในการเรียนของเนื้อหาวิชา

การวิจัยในเรื่องการสร้างความคิด (Conception) ของนักเรียน ได้แสดงให้เห็นว่า แนวความคิดก่อนการเรียนมักอยู่ขั้วตรงกันข้ามกับแนวความคิดและหลักการของฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา กล่าวคือรูปแบบ (Pattern) ของความคิดดังกล่าวของนักเรียนมักไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลทางฟิสิกส์

ประเทศไทยจำเป็นต้องประเมินศักยภาพและวางยุทธศาสตร์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทัน ปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเป็นทางการ

แหล่งข้อมูล

  1. ทำไม เด็กไทยอ่อนวิทยาศาสตร์ แบบหลุดโลก ???? -http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362054780&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, March 9].
  2. Science education - http://en.wikipedia.org/wiki/Science_education [2013, March 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน