หน้าหลัก » Blogs » ศธ. ปรับหลักสูตรให้เด็กรู้จักประหยัดพลังงาน ศธ. ปรับหลักสูตรให้เด็กรู้จักประหยัดพลังงาน (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พลังงานแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักคือคือ พลังงานจลน์ (Kinetic) และพลังงานศักย์ (Potential) พลังงานจลน์เป็นพลังงานของการเคลื่อนที่ของมวล (สสาร) อย่างเช่น การปาลูกบอล และการเข็นรถ ส่วนพลังงานศักย์เป็นพลังงานซึ่งสะสมอยู่ในวัตถุ อย่างเช่น แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลก (Gravitational) และ สนามแม่เหล็ก (Magnetic field)

พลังงานกลสามารถเป็นได้ทั้งพลังงานจลน์ หรือ พลังงานศักย์ ตัวอย่างเช่น การยกวัตถุต้านแรงโน้มถ่วง โดยเก็บสะสมพลังงานศักย์ของแรงโน้มถ่วงไว้ ถ้าวัตถุหล่นลงมา แรงโน้มถ่วงที่กระทำบนวัตถุก็จะเปลี่ยนพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเร็วที่หล่นของวัตถุด้วย

รูปแบบของพลังงานเฉพาะบางอย่างได้รวมพลังงานจากการแผ่รังสีของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างเช่นแสง, พลังงานยืดหยุ่น เนื่องจากการขยายหรือเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุของแข็ง พลังงานเคมี อย่างเช่น ที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาผลาญเชื้อเพลิง และพลังงานความร้อน (Thermal) จากการแผ่รังสี

ในสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนไทย ความรู้เกี่ยวกับพลังงานถูกจัดอยู่ในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด แต่ในหลายประเทศที่เด็กๆ เรียนรู้สาระต่างๆ แบบสหวิชา ความรู้เรื่องพลังงาน จัดอยู่ในวิชา “วิทยาศาสตร์โลก” (Earth science) ซึ่งเป็นเนื้อที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่หลากหลายกว่า และมีบูรณาการในภาพรวม

อาทิเช่น วิชาดังกล่าวจะว่าด้วยภูมิศาสตร์ แผนที่เพื่อค้นหาทิศทาง การเกิดแหล่งน้ำ จนสามารถนำมาสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านการสร้างเขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้พลังงานธรรมชาติอื่นๆ เช่น ลม ผ่านกังหันลม ตลอดจนถึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ ผ่านแผ่นหลังคาที่เก็บสะสมพลังงานแสงแดดไว้

ครูที่ใส่ใจกับการมอบความรู้ยุคใหม่ให้แก่นักเรียน สามารถเริ่มปรับบทเรียนให้ก้าวทันโลกมากขึ้น โดยไม่ต้องรอหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้เรื่องพลังงานในห้องเรียนในระดับสากล เริ่มกันได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยเริ่มเรียนรู้แหล่งพลังงานต่างๆ ตามธรรมชาติ แล้วให้เด็กทำเป็นโครงงานเล็กๆ ด้วยตนเอง

พลังงานในห้องเรียนอาจดูห่างไกลจากชีวิตจริง แต่ในความจริงแล้ว พลังงานแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา และสามารถสร้างกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆ และได้อย่างสนุกสนาน แม้พลังงานจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม

แหล่งข้อมูล

  1. ศธ. จับมือ ก. พลังงาน เพิ่มหลักสูตร ปลูกจิตสำนึกให้เด็กประหยัดพลังงาน - http://www.naewna.com/local/72373 [2013, November 1].
  2. Energy - http://en.wikipedia.org/wiki/Energy [2013, November 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน