หน้าหลัก » Blogs » ศพด. พอใจโรงเรียนทางเลือก (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในสมัยใหม่นั้น การศึกษาทางเลือกมีหลากหลายรูปแบบทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) ซึ่งโดยทั่วไปแตกต่างออกไปตามหลักปฏิบัติและระเบียบวิธี ในต่างประเทศ ทางเลือกเรื่องโรงเรียนรัฐประกอบไปด้วยโรงเรียนที่แยกตัวออกมาต่างหากอย่างสมบูรณ์ อาทิ ด้านสถานที่

ทางเลือกเรื่องโรงเรียนรัฐ นั้นเปิดกว้างสำหรับนักเรียนทุกคนในชุมชน แม้ว่าบางทีอาจต้องมีการลงชื่อรอ หนึ่งในนี้คือโรงเรียนในกำกับของรัฐ (Charter school) ซึ่งเป็นการรวมเอาภาคเอกชนและกองทุนของรัฐไว้ด้วยกัน และโรงเรียนที่เรียกว่า “แม่เหล็ก” (Magnet school) ซึ่งดึงดูดนักเรียน ด้วยแนวความคิดหลัก เช่น ด้านศิลปะการแสดง เป็นต้น

โรงเรียนทางเลือก หมายถึงสถาบันทางการศึกษาที่มีวิธีการทางหลักสูตรที่ตรงข้ามกับแบบดั้งเดิม โรงเรียนทางเลือกดังกล่าวได้รับก่อตั้งขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2513 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ประเทศสหราชอาณาจักร มีโรงเรียนทางเลือกกว่า 70 แห่ง ซึ่งไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ

โรงเรียนดังกล่าวจึงถือเป็นสถาบันที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเอง เช่นเดียวกับโรงเรียนทางเลือกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีระบบโรงเรียนของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรทางเลือกหลากหลาย เช่น การเน้นภาษาโดยเฉพาะ (Language immersion) และก็ยังมีโรงเรียนกึ่งเอกเทศ (ปกครองตนเอง) ในโรงเรียนใหญ่อีกทีหนึ่ง (Semi-autonomous “school” within “school”)

นอกจากนี้ยังมีระบบ มอนเทสซอรี (Montessori) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้นความสำคัญของการพึ่งพาตนเอง อิสรภาพที่อยู่ใน ขอบเขต และความเคารพในพัฒนาการทางจิตของเด็กตามธรรมชาติและระบบ “วอลดอร์ฟ” Waldorf ซึ่งเป็นวิธีการสอนตามหลักมนุษยวิทยา ทั้งสองระบบถือว่า เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาล

นอกจากโรงเรียนที่จัดทางเลือกทางการศึกษาให้แล้ว บางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการก่อตั้งโรงเรียนทางเลือก สำหรับนักเรียนที่มีความท้าทายทางด้านวินัยและสังคม ดังนั้น จึงสามารถพบโรงเรียนทางเลือกมากมายที่เน้นความสำคัญ เรื่องการทำโทษ ที่ซึ่งเด็กที่ขึ้นศาลเยาวชนจะต้องถูกส่งมาปรับความประพฤติได้ทั่วไป

นอกจากนี้โรงเรียนทางเลือก ในหมวดหมู่หนึ่ง ยังถูกมองว่าเป็นสถานที่สำหรับแยกนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ อย่างนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน อารมณ์ ออกมาด้วย นอกจากการเน้นเรื่องการทำโทษแล้ว โรงเรียนทางเลือกแบบนี้ยังมีวิธีการต่างๆ ที่จะจัดการปัญหาให้นักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษเหล่านี้อีกด้วย

วิธีการที่สำคัญหนึ่งได้แก่ “การตรวจสอบและเชื่อมโยง” (Check & Connect) ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันการหยุดเรียน กลางคัน ที่ได้รับการคิดค้นขึ้น ในมลรัฐ Minnesota และนำไปใช้ในโรงเรียนท้องถิ่น กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้าน การเรียนรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม

“การตรวจสอบ” นั้น จะใช้วิธีจับคู่นักเรียนกับอาจารย์ ที่ปรึกษาหนึ่งคน ซึ่งมีหน้าที่คอยจับตาดูแล ประเมิน การเข้าเรียน การศึกษา และผลการปฏิบัติการโดยรวม ด้วยการพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เด็ก ประมาณสองครั้งต่อเดือน ส่วนการ “การเชื่อมโยง” ซึ่งใช้ประโยชน์จากการเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเชื่อมโยงนักเรียนกับบุคลากรของโรงเรียน ครอบครัว และผู้ให้บริการชุมชน เพื่อช่วยกันรั้งให้นักเรียนไม่นอกลู่นอกทาง

แหล่งข้อมูล

  1. Alternative education - http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_education [2013, April 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน