หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องคนขับรถรับจ้าง (Teaching Children about Public-Vehicle Drivers)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องคนขับรถรับจ้าง

การสอนลูกเรื่องคนขับรถรับจ้าง (Teaching Children about Public-Vehicle Drivers) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของผู้ที่มีอาชีพรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร หรือสิ่งของ หรือสินค้า โดยขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้สัญจรทางบกจากต้นทางไปส่งยังปลายทางตามกำหนดอย่างปลอดภัย และตรงต่อเวลา อาชีพดังกล่าวเรียกว่า อาชีพขับรถรับจ้าง เป็นอาชีพที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญเพราะคนมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วในเวลาจำกัด เด็กๆ จะเห็นเหตุการณ์ที่เขาต้องใช้บริการของรถรับจ้างประเภทต่างๆ บ่อยครั้งโดยเฉพาะการเดินทางไปโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า และอื่นๆ การใช้บริการรถรับจ้างจะต้องจ่ายค่าบริการเป็นเรื่องที่เด็กเห็น และควรทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า การบริการจากคนขับรถเป็นงานอาชีพหนึ่งที่เขาทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และเขาได้ทำงานมีค่าตอบแทนเพื่อการเลี้ยงชีพที่ทุกคนจะต้องทำงานเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

การสอนเรื่องคนขับรถรับจ้างสำคัญอย่างไร?

การสอนเรื่องอาชีพคนขับรถรับจ้างมีความสำคัญเพราะ

 1. คนขับรถรับจ้างทำงานหรือประกอบอาชีพที่ให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นงานบริการที่ทำให้ผู้โดยสารได้เดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
 2. เด็กปฐมวัยมีความจำเป็นต้องออกจากบ้านเดินทางไปสถานศึกษาตั้งแต่เล็กๆ แม้บางครอบครัวจะมียานพาหนะของตนใช้ส่วนตัว แต่หลายสถานการณ์ของเด็กก็ต้องใช้บริการรถรับจ้างโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางไปโรงเรียน เด็กจะเห็นว่าพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเป็นค่าเดินทางให้แก่คนขายตั๋วหรือคนขับรถ แสดงถึงการมีค่าใช้จ่ายให้ผู้บริการรับจ้าง จึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่สามารถทำความเข้าใจกับเด็กได้ว่าในชีวิตความเป็นอยู่ของเราต้องมีค่าใช้จ่าย และการหาค่าใช้จ่ายเกิดจากเราต้องทำงาน การขับรถรับจ้างจึงเป็นอาชีพเพราะทำงานได้ค่าตอบแทนมาใช้จ่าย
 3. การทำงานของผู้ใหญ่เป็นหน้าที่ เด็กจะได้เห็นการทำงานของผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี

การสอนเรื่องคนขับรถรับจ้างมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

การสอนเรื่องอาชีพคนขับรถรับจ้างมีประโยชน์ต่อเด็กคือ

 1. เด็กจะเกิดการพัฒนาความตระหนักรู้เกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็น และเกิดความรู้พื้นฐานเรื่องการทำงานคนขับรถรับจ้างเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้ใหญ่ทำงาน
 2. การทำงานเป็นหน้าที่ที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติทุกคน การทำงานก่อให้เกิดรายได้ที่ผู้ใหญ่นำมาใช้จ่ายในชีวิต การประกอบอาชีพจึงเป็นคุณลักษณะที่ดีของคนในสังคมที่เด็กได้เห็นแบบอย่าง และการอยู่ร่วมกันในสังคมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครอบครัวและโรงเรียนโดยมีสาระเรื่องอาชีพคนขับรถรับจ้าง แต่เด็กจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิด อารมณ์ ความรู้สึก การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ได้แก่
  • ด้านร่างกาย เด็กจะมีโอกาสใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัมผัสจับต้อง สำรวจ ทดลองจึงเกิดการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่
  • ด้านสติปัญญา เด็กจะได้รับการส่งเสริมฝึกฝนให้หัดใช้เหตุผลคิดตัดสินใจในกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเขา
  • ด้านสังคม เด็กได้หัดทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง พัฒนาความสามารถในการคิด การถาม การตอบ การค้นหาคำตอบตามความเหมาะสมกับวัย และเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ครูสอนเรื่องคนขับรถรับจ้างให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

ครูสอนเรื่องอาชีพคนขับรถรับจ้างให้ลูกที่โรงเรียนได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ครูให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ สมมติให้เด็กเป็นรถรับจ้างประเภทไหนก็ได้ตามประสบการณ์ที่เด็กมี เช่น คนขับรถแท็กซี่ รถมอเตอร์ไซด์ รถบัส รถตู้ รถไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊ก (รถยนต์ขนาดเล็กอาจมีสามล้อหรือสี่ล้อ) บางชุมชนอาจจะมีรถสามล้อที่ใช้แรงคนถีบรับจ้าง หรืออาจจะเป็นรถบรรทุกสินค้า เป็นต้น เด็กๆ จะชอบเล่นออกเสียงไปด้วยเป็นเสียงของเครื่องยนต์ เสียงกระป๋องใส่สตางค์ เสียงบีบแตรรถยนต์

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ครูสามารถจัดให้แก่เด็กได้หลากหลายลักษณะ ครูอาจจะเชิญคน ขับรถรับส่งนักเรียนที่โรงเรียนมาเป็นวิทยากรบอกเล่าการทำงานรับส่งเด็กนักเรียนว่าทำอย่างไร เป็นอาชีพที่ดีอย่างไร เด็กกับคนขับรถรับส่งจะสนิทใกล้ชิดกัน เด็กๆ อาจจะซักถามพูดคุยกันได้สาระตามที่เขาสนใจ คนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นงานที่เด็กๆ ในชุมชนเมืองพบเห็นมีอยู่ทั่วไปในสังคมไทย และเป็นความจำเป็นที่คนในชุมชนจะใช้บริการเพราะสะดวก ขับไปมาได้รวดเร็วในเส้นทางที่การจราจรแออัด มอเตอร์ไซด์จะขับไปรับส่งในตรอกซอกซอยได้สะดวกกว่ารถเก๋ง การขับรถรับส่งของมอเตอร์ไซด์จะมีราคาค่าบริการโดยกำหนดระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางแต่ละที่ ราคาจะแตกต่างกันไปตามระยะทาง ครูสามารถนำสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กผ่านสถานการณ์จำลองคือ เด็กๆ จะได้อ่านชื่อสถานที่ที่จะไป และราคาค่าโดยสาร ผู้โดยสารทุกคนเมื่อใช้บริการรถรับส่งแล้วจะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่คนขับ หรือกระเป๋าผู้เก็บเงิน นอกจากคนขับรถรับจ้างที่มีผู้โดยสารแล้ว คนขับรถรับจ้างขนส่งสินค้าก็จัดเป็นงานอาชีพที่เราจะเห็นอยู่ทั่วไปในชุมชน เช่น มีผู้มาส่งสิ่งของที่สำนักงานที่ผู้ใหญ่ทำงาน หรือบางครั้งก็มาส่งที่บ้านของนักเรียนเองก็มี แต่ที่เด็กๆ จะเห็นมากคือที่ตลาดสด และห้างสรรพสินค้า คนรับจ้างขนส่งสินค้าและเครื่องอุปโภคต่างๆ ที่เขานำมาส่งที่ร้านค้าเพื่อให้ผู้คนได้ไปซื้อใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นข้อสังเกตสำหรับเด็กได้ว่า การทำงานที่มีค่าตอบแทนเป็นเงินจัดเป็นอาชีพ และอาชีพที่ทำเป็นการทำให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันมีความสะดวกสบาย และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข

กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี ตัดปะกระดาษสีภาพรถรับจ้างลักษณะต่างๆ ประดิษฐ์รถจากกล่องกระดาษ เป็นต้น

กิจกรรมกลางแจ้ง จัดหารถสามล้อขี่สำหรับเด็ก รถยนต์ขับเล่นของเด็กให้เด็กได้ขับเล่นที่ลานซีเมนต์สมมติเป็นคนขับรถรับจ้าง บางสถานที่ในชนบทครูอาจจะให้เด็กเล่นเพียงสมมติทำท่าทางเป็นคนขับรถลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่เด็กเลือก เช่น คนขับรถไฟ คนขับรถมอเตอร์ไซด์ คนขับรถประจำทาง คนขับรถตู้ คนขับรถบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ แล้วเขาวิ่งไปตามทางที่กำหนดให้เป็นถนน ส่วนผู้โดยสารให้ทำท่าเกาะบ่าวิ่งตามคนขับไป เท่านี้เด็กก็รู้สึกสนุกที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังเล่นร่วมกับเพื่อน

กิจกรรมเสรี ครูจัดหาหนังสือเรื่องรถประเภทต่างๆ คนขับรถรับจ้าง ไว้ที่มุมหนังสือทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มุมดนตรีเปิดเสียงเพลงบรรเลงจากทำนองการเคลื่อนที่ของรถ เช่น จังหวะของรถไฟ เสียงรถแทรกเตอร์ เสียงรถบรรทุกสินค้าต่างๆ มุมบล็อก เด็กๆ จะได้เล่นต่อบล็อกไม้เป็นรถชนิดต่างๆ มุมเล่นทราย จะก่อทรายเป็นเรื่องราวของการใช้รถใช้ถนน มุมบทบาทสมมติ จัดหาอุปกรณ์ของเล่นจำลองให้เด็ก เช่น หมวกกันน็อค

กิจกรรมเกมการศึกษา เกมการศึกษาลักษณะต่างๆ ใส่สาระเรื่องคนขับรถรับจ้างไปในแผ่นเกม เช่น ภาพตัดต่อคน ขับรถประเภทต่างๆ อาจจะเป็น รถแท็กซี่ รถทัวร์ประจำทางระหว่างจังหวัด รถไฟ รถไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซด์ฯ

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอาชีพคนขับรถรับจ้าง ครูอาจจะขยายประสบการณ์ให้แก่เด็กด้วยการจัดกิจกรรมนำเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่หรือทัศนศึกษาด้วยการเดินทางด้วยรถรับจ้าง มีพนักงานขับรถที่ครูและพ่อแม่ติดต่อให้มาเป็นคนขับรถ เด็กจะได้ร่วมกิจกรรมอีกลักษณะหนึ่ง

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องคนขับรถรับจ้างอย่างไร?

พ่อแม่สอนลูกเรื่องคนขับรถรับจ้างที่บ้านได้ดังนี้

 1. จัดกิจกรรมครอบครัวให้ลูกได้มีโอกาสใช้บริการรถรับจ้างบ้าง แม้ในครอบครัวจะมีรถส่วนตัวใช้กัน แต่บางเหตุการณ์อาจจำเป็นที่ต้องใช้บริการรถรับจ้าง เช่น รถรับส่งนักเรียนที่โรงเรียนจัดบริการให้แก่ผู้ปกครองเพื่อความสะดวกในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนในขณะที่พ่ออาจจำเป็นต้องไปทำงานคนละทางกับโรงเรียนของลูก รถแท็กซี่ การใช้บริการรถสาธารณะประจำทางเดินทางอาจจะเป็นรถบัส หรือรถขนส่งมวลชน รถตู้ประจำทางฯ รถที่กล่าวมาจะมีพนักงานขับรถทำหน้าที่ขับรถนำผู้โดยสารไปส่งยังจุดหมายปลายทาง เมื่อใช้บริการจากรถดังกล่าวพ่อแม่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่พนักงานขับรถหรือผู้ขายตั๋วที่ทำหน้าที่เก็บเงิน ในกระบวนการนี้พ่อแม่ควรให้เด็กเห็นด้วยพร้อมบอกอธิบายให้เด็กเข้าใจ
 2. ในวันหยุดครอบครัวจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยใช้บริการรถทัวร์ประจำทาง ให้ลูกได้รู้จักพนักงานขับรถที่ทำหน้า ที่ขับรถนำผู้โดยสารไปส่งยังสถานที่ที่ต้องการไป โดยที่พ่อแม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายซื้อที่นั่ง และมีตั๋วเป็นเครื่องหมายแสดงว่าชำระค่าโดยสารแล้ว ค่าโดยสารจะเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานขับรถเพื่อเขาจะได้นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเขา
 3. งานหลายชนิดจำเป็นต้องมีคนขับรถ เช่น รถขนส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ รถขนส่งน้ำมันที่ต้องนำน้ำมันมาส่งที่ปั๊มใกล้บ้าน หรือรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างที่นำส่งตามสถานที่ก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในที่ใกล้ๆ บ้านจะช่วยให้เด็กเห็นการทำงานของคนขับรถเหล่านั้นแต่พ่อแม่ต้องพูดคุยให้เด็กทราบด้วยว่าคนขับรถเขารับจ้างทำงานอย่างไร
 4. ลองเก็บตั๋วเดินทางจากรถบริการต่างๆ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถบัสประจำทางมาติดกาวในกระดาษอาจจะออกแบบเป็นภาพตามจินตนาการของเขา การใช้ตั๋วมาทำงานศิลปะจะได้ประโยชน์ทั้งการเชื่อมโยงประสบการณ์ให้แก่ลูกว่าเราไปไหนมาจึงได้สิ่งนี้ เราไปอย่างไร (นั่งรถไป) ใครขับ (พนักงานขับรถ) ทำไมเขามาขับรถบริการเรา (เขาทำงาน) งานของเขาได้ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างจากเราเป็นการทำอาชีพนั่นเอง ประโยชน์อีกประการคือการที่ใช้เศษวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สมองคิดและเกิดความเพลิดเพลินไปด้วย
 5. ถ่ายภาพพนักงานขับรถขณะขับรถ นำมาสนทนากับลูกเล่าเป็นเรื่องราวการทำงานของเขาให้ลูกรู้จักนอกเหนือจากการใช้บริการในสภาพเหตุการณ์จริง เพราะบางครั้งเราไม่อาจจะนำเด็กไปร่วมในเหตุการณ์จริงได้เสมอ
 6. จัดหาหนังสือสำหรับเด็กเรื่องอาชีพต่างๆ มาให้ลูกอ่านรวมทั้งเรื่องคนขับรถรับจ้าง
 7. เล่นกับลูก สมมติเหตุการณ์ที่ต้องเดินทางหรือขนส่งสินค้า และใช้บริการจากพนักงานขับรถ เช่น การบรรทุกสินค้าพืช ผัก ผลไม้ หรืออื่นๆ พ่อแม่อาจจะแสดงตนเป็นพนักงานขับรถและบริการให้ลูกเป็นผู้โดยสาร ลองทำเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ เด็กจะรู้สึกสนุกไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย การแสดงท่าทางก็ช่วยสื่อสารให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ ประสบการณ์ที่เสริมให้แก่ลูกขณะเล่นหรือสนทนาเกี่ยวกับคนขับรถควรทราบและปฏิบัติไปด้วยคือกฎการจราจรที่ต้องรู้จัก เรื่องมารยาทการขับรถบริการ อ่านสัญลักษณ์จราจรเป็น เช่น สีไฟหมายถึงอะไร สีที่ขอบถนน กลางถนน คืออะไร
 8. หารถของเล่นประเภทต่างๆ ให้ลูก เช่น รถตักทราย รถบรรทุก รถบัสประจำทาง รถมอเตอร์ไซด์ เด็กได้ของเล่นมาเล่นจะสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวได้ว่าต้องมีคนขับ พ่อแม่จะเป็นผู้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เด็กด้วยการบอกเล่า ว่าเราต้องให้ค่าตอบแทนคนขับรถเหล่านี้ด้วยผู้ที่ขับรถรับจ้างจะได้ทำงานเป็นอาชีพหนึ่งที่มีในสังคมทั่วไป

พ่อแม่จัดกิจกรรมครอบครัวลักษณะเช่นนี้ให้ลูกได้บ่อย เนื่องจากครอบครัวจะต้องเดินทางออกจากบ้านเกือบทุกวันเปลี่ยนสถานที่ที่ไปนอกจากเด็กจะเห็นการทำงานของคนขับรถรับจ้างแล้ว เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปด้วย

เกร็ดความรู้เพื่อครู

ขสมก. ย่อมาจาก “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519

บรรณานุกรม

 1. ( ม.ป.ป. ). ขสมก. ย่อมาจากอะไร. http://www.xn--12c0ecxsex2q.com/ขสมก-ย่อมาจากอะไร/. [15 กุมภาพันธ์ 2558]
 2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 3. ( ม.ป.ป. ). คนขับรถ. Wikipedia. th.wikipedia.org/wiki/คนขับรถ. [15 กุมภาพันธ์ 2558]
 4. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.
 5. อารมณ์ สุวรรณปาล. (2551). ประมวลสาระชุดวิชา : การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน