หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ (Teaching Children about Policemen and Police Stations)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ

การสอนลูกเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจ (Teaching Children about Policemen and Police Stations)หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและบริการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบของการดูแลตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัย สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี สถานที่ทำงานของตำรวจที่จัดบริการหรืออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาขนและเป็นที่กักขังชั่วคราวของผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องสงสัยกระทำผิด เมื่อเด็กเจริญวัยความต้องการที่จะรู้จักโลกภายนอกบ้านจะเพิ่มขึ้น เด็กจะเห็นคนรอบตัวมากขึ้น บุคคลเหล่านั้นจะแตกต่างกันทั้งรูปร่าง หน้าตา กิริยาที่แสดงออก เด็กจะค่อยๆเรียนรู้คนที่เขาเกี่ยวข้องด้วย เริ่มจากบุคคลใกล้ชิดได้แก่ คุณครู เพื่อน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน คนขับรถรับส่งนักเรียน สังคมเด็กจะขยายกว้างเกิดการเรียนรู้ที่จะรู้จักคนอื่นและเกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เป็นพื้นฐานของการจะอยู่ในสังคมในอนาคตด้วย ตำรวจและสถานีตำรวจจึงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ราชการที่น่าสนใจ สมควรนำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

การสอนเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจมีความสำคัญอย่างไร?

การสอนเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจให้แก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญ ดังนี้

 • ตำรวจเป็นบุคคลในสังคมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ บริการ ปราบปรามโจรผู้ร้ายซึ่งมีมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน การรู้จักตำรวจจะทำให้เด็กรู้ว่าในสังคมจะมีคนทำหน้าที่เหล่านี้ ปกติธรรมชาติของเด็กซึ่งเป็นผู้เยาว์ย่อมต้องการการปกป้องจากพ่อแม่ แต่หากมีภัยที่ร้ายแรงจะต้องมีคนทำหน้าที่แทนเพื่อช่วยให้เรื่องสงบ และตำรวจคือคนกลุ่มที่ทำหน้าที่นี้
 • การทำงานของคนในสังคมจะมีหน่วยงานหรือองค์กรเป็นสถานที่ทำงาน เป็นศูนย์รวมของคนที่จะประสานงานที่นั่น เช่น โรงเรียนเป็นที่รวมของครูและนักเรียน สถานีตำรวจเป็นที่รวมของตำรวจ
 • ตำรวจทำงานตามหน้าที่และการทำงานของคนในสังคมถือเป็นอาชีพ การที่เด็กรู้จักตำรวจจึงทำให้พวกเขารู้จักอาชีพในสังคมอีกมิติหนึ่ง เมื่อผู้ใหญ่ต้องการปลูกฝังการรักอาชีพเราจะถามเด็กให้คิดถึงอนาคตว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?” เด็กจะตอบอาชีพที่ตนเองชื่นชม อาชีพตำรวจเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เด็กรักและศรัทธาเพราะเป็นอาชีพที่แต่งเครื่องแบบสง่างาม ในสายตาของเด็กตำรวจเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับผู้ร้าย เก่ง ช่วยเหลือประชาชนได้เสมอ
 • ในสังคมหนึ่งๆย่อมมีผู้แบ่งกันทำหน้าที่ต่างๆ หน้าที่ของตำรวจคือผู้บริการ ช่วยเหลือประชาชนและปราบปรามผู้ร้าย ดังนั้นเด็กจึงควรทำความรู้จักเพื่อให้สามารถติดต่อกับตำรวจได้ในยามเดือดร้อน ผู้ใหญ่ควรปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กเห็นแบบอย่างในการติดต่อกับตำรวจ เช่น การแจ้งความจับโจรผู้ร้าย เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้ปฏิบัติตามเอย่างเหมาะสม

ตำรวจและสถานีตำรวจเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคคลในสังคมและสถานที่ที่เด็กควรรู้จัก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่ของครูและพ่อแม่ที่จะต้องช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก

การสอนเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

เด็กได้รับประโยชน์จากการรู้จักตำรวจและสถานีตำรวจ ดังนี้

 • เด็กได้รู้จักบทบาทของตำรวจในฐานะผู้อำนวยความสะดวกสบายให้ประชาชน คอยปกป้องคุ้มครองและปรามปรามโจรผู้ร้ายช่วยให้เด็ก ครอบครัวและทุกคนในชุมชนอยู่อย่างปลอดภัย
 • เด็กได้รู้จักสถานีตำรวจซึ่งเป็นสถานที่ราชการและเป็นสาธารณะสมบัติของประชาชน เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ แจ้งความต้องไปที่สถานีตำรวจ ตำรวจจะช่วยเหลือให้พ้นจากภัยเดือดร้อนเหล่านั้น
 • เด็กได้เห็นการทำงานของตำรวจที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถือเป็นแบบอย่างที่ผู้ใหญ่พึงปฏิบัติ ดังที่เด็กเห็นและประทับใจมากที่สุดคือ ตำรวจจราจรที่ดูแลเปิดไฟจราจรให้รถผ่านไปมาหรือโบกมือเป็นสัญญาณให้รถและคนเดินทางสะดวก ตำรวจจราจรคือมิตรที่ช่วยเหลือนำเด็กข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างปลอดภัย
 • ผู้ที่ไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความร้องทุกข์อาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติของเด็กหรือเป็นคนอื่นๆในชุมชน บางทีเด็กจะเห็นการถ่ายทอดข่าวทางโทรทัศน์หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมที่เขาอยู่น่าอยู่เพราะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คนดีเท่านั้นที่จะอยู่ในสังคมได้ คนที่ทำผิดศีลธรรมล่วงล้ำสิทธิผู้อื่นทั้งร่างกายจิตใจ และทรัพย์สินจะเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมและต้องได้รับบทลงโทษตามระเบียบกฎหมายบ้านเมือง การสอนเช่นนี้เป็นการปูพื้นฐานการอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยให้แก่เด็ก

การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องตำรวจและสถานีตำรวจจึงเป็นประโยชน์แก่เด็กปฐมวัย โดยโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมมือกันจัดทั้งที่เป็นรูปแบบการสอนในชั้นเรียนและการสอนในชีวิตประจำวัน

การจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องตำรวจและสถานีตำรวจจึงเป็นประโยชน์แก่เด็กปฐมวัย โดยโรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองร่วมมือกันจัดทั้งที่เป็นรูปแบบการสอนในชั้นเรียนและการสอนในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 กำหนดสาระการเรียนรู้ไว้ในสาระเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ครูอาจจัดกิจกรรมสำหรับเด็กโดยบูรณาการสาระเหล่านี้ ดังนี้

 • กิจกรรมเสรี

  มุมบทบาทสมมติ:ครูจัดหาเครื่องแบบ หมวกตำรวจ วิทยุสื่อสารจำลองให้เด็กได้ใช้เล่นเสมือนจริง อาจจะเพิ่มพูนประสบการณ์เรื่องตำรวจในหน้าที่ต่างๆ เช่น ตำรวจดับเพลิงมีรถดับเพลิงประกอบการเล่น

  มุมหนังสือ:ครูอาจจัดหนังสือเกี่ยวกับตำรวจลักษณะต่างๆ อาจเป็นหนังสือที่ครูจัดทำเอง

  มุมดนตรี:จัดเครื่องดนตรี เช่น เครื่องเคาะ เขย่า ตี ฯ มาให้เด็กใช้ทำจังหวะประกอบการร้องเพลงเกี่ยวกับตำรวจ

 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูอาจเชิญวิทยากรคือตำรวจมาให้เด็กเห็นและพูดคุยด้วย เครื่องแบบของตำรวจเป็นสิ่งสื่อความหมายให้เด็กรู้จักได้ง่าย เด็กๆจะรักตำรวจอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะเห็นตำรวจเป็นต้นแบบของความถูกต้องและกล้าหาญ ครูสามารถสอนเรื่องนี้ผ่านการเล่าข่าวที่ตำรวจจับผู้ร้ายหรือเล่านิทาน ร้องเพลง เล่นปริศนาคำทาย คำคล้องจอง กลวิธีเหล่านี้ครูสามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมหรือสรุปบทเรียนได้ ในที่นี้ขอเสนอตัวอย่างบทคำคล้องจอง “ตำรวจ”

  ผู้แต่ง:บุบผา เรืองรอง

  เมื่อข้าวของหาย ผู้ร้ายเอาไป

  ตำรวจเร็วไว จับโจรไว้ได้

  สนำโจรขังคุก ทุกข์ร้อนจิตใจ

  ตำรวจรับใช้ ช่วยให้พ้นภัย

  ครูอาจสอดแทรกเรื่องกิริยามารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติให้แก่เด็ก ได้แก่ การกล่าวคำขอบคุณเมื่อตำรวจบริการช่วยเหลือเด็กโดยเฉพาะตำรวจจราจรที่นำเด็กข้ามถนน สอนเรื่องมารยาทในการใช้ถนน เช่น การเดินข้ามทางม้าลาย การเดินข้ามสะพานลอย การข้ามถนนเมื่อไฟสีเขียวรูปคนเปิดสว่างเพราะสื่อความหมายว่า คนข้ามถนนได้ เมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเราก็ไม่ถูกบทลงโทษหรือถูกตำรวจจับ

 • กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีภาพตำรวจ การพับกระดาษเป็นเสื้อ กางเกงหรือหมวกตำรวจ ฉีกกระดาษปะติดภาพโครงร่างรูปตำรวจ
 • กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เกมตำรวจกระโดดจับผู้ร้าย
 • กิจกรรมเกมการศึกษา ครูจัดเกมการศึกษาให้เด็กเล่นได้หลายแบบ โดยนำสาระเกี่ยวกับตำรวจไปจัดทำเกมการศึกษา เช่น จับคู่ภาพเหมือนเครื่องแบบตำรวจ เรียงลำดับจำนวนตำรวจมากน้อย เรียงลำดับไฟจราจร จับคู่ภาพกับสัญลักษณ์หรือคำ เช่น ตำรวจ ผู้ร้าย ถุงเงิน ธนาคาร ฯ ภาพตัดต่อสถานีตำรวจ ภาพลอตโตเหตุการณ์ตำรวจช่วยจับโจรผู้ร้าย เป็นต้น

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องตำรวจและสถานีตำรวจให้ลูกที่บ้านอย่างไร?

พ่อแม่สอนลูกเรื่องตำรวจที่บ้าน ดังนี้

 • เมื่อพ่อแม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนในตอนเช้าหรือไปรับลูกกลับตอนเย็นเวลาเลิกเรียน พ่อแม่แนะนำให้ลูกสังเกตหน้าโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่สวมชุดสีกากีมีเครื่องหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สวมหมวกกันน็อคสีขาวปลอกแขนสีขาวและห้อยนกหวีด ทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รถที่มาส่งนักเรียนเข้าออกโรงเรียนได้อย่างสะดวก นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยโดยการให้สัญญาณหยุดรถหรืออนุญาตให้รถผ่านไปมา พ่อแม่บอกลูกว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นคือตำรวจกำลังทำหน้าที่ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในงานของตำรวจ
 • พ่อแม่หาโอกาสพาลูกไปสถานีตำรวจหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโรงพัก เพื่อให้ลูกได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้โดยตรง พ่อแม่แนะนำว่าตำรวจเกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตประจำวันของเราโดยอธิบายหน้าที่หลักของตำรวจ ได้แก่ ช่วยเหลือคนดีปราบปรามคนชั่ว อำนวยความสะดวกและรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตประจำวัน โดยใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เมื่อเกิดของหายต้องแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจ หรือเมื่อลูกพบเจอสิ่งของที่มีผู้นำมาลืมทิ้งไว้ให้ส่งมอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น
 • พ่อแม่สอนลูกร้องเพลงตำรวจจ๋า ความว่า

  ตำรวจจ๋ากรุณาหนูหน่อย หนูน้อยๆจะข้ามถนน

  เดินดีๆอย่าวิ่งซุกซน จะข้ามถนนทุกคนควรระวัง (ต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย)

 • พ่อแม่ให้ลูกวาดภาพตำรวจปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เป็นการทดสอบความเข้าใจของลูกที่มีต่ออาชีพตำรวจ ลูกอาจวาดภาพตำรวจกำลังควบคุมตัวคนร้ายที่กระทำความผิดไปสถานีตำรวจ หรือวาดภาพตำรวจจราจรโบกมือให้สัญญาณหยุดรถตามถนนตรง 4 แยก หรือตำรวจดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้
 • พ่อแม่จัดหาอุปกรณ์เครื่องแบบตำรวจจำลองมาให้เด็กเล่น อาจจะเป็นหมวกตำรวจ รองเท้าหุ้มข้อ ปืนหรือรถบริการ (เรียกภาษาชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการว่า “รถหวอ”) เป็นรถจำลองของเล่น ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร เป็นต้น ปัจจุบันมีขายที่แผนกของเล่นเด็กพ่อแม่สามารถเลือกซื้อได้ แต่หากจะประดิษฐ์เองก็ทำได้โดยวาดอุปกรณ์ที่กล่าวมานั้นเด็กก็ชอบเล่นแล้ว
 • บางสถานที่เราจะเห็นตำรวจทำงานอยู่ เช่น ธนาคาร เรือท่องเที่ยว สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท้องถนนฯ แสดงให้เห็นว่าตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกแห่ง ถือเป็นโอกาสดีที่พ่อแม่จะแนะนำให้ลูกเห็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจของตำรวจ และแนะนำให้ลูกสังเกตเครื่องแบบของตำรวจที่มีลักษณะเด่นคือ ชุดสีกากี หมวก ตราโล่ซึ่งจะแตกต่างจากยามรักษาความปลอดภัย
 • พ่อแม่เล่านิทานเกี่ยวกับหน้าที่ของตำรวจซึ่งอาจจะแต่งขึ้นมาเอง และทำหุ่นง่ายๆสวมมือประกอบการเล่าให้เด็กฟัง เน้นแก่นของเรื่องคือความรับผิดชอบของตำรวจที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย

  ตัวอย่างนิทานเรื่อง “ตำรวจ” เขียนโดย ประชุมพร สุวรรณตรา เนื้อหากล่าวถึงหน้าที่ของตำรวจและให้ความรู้เพิ่มเติมถึงการแต่งชุดเครื่องแบบของตำรวจที่แตกต่างกัน จะบอกถึงความรับผิดชอบของตำรวจในแต่ละงานเช่น ตำรวจจราจรจะสวมเครื่องแบบสีกากี ปลอกแขนสีขาว ถุงมือสีขาว คอยอำนวยความสะดวกทางจราจร ตำรวจที่แต่งชุดสีกากีหรือสีเขียวขี่ม้าทำหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยในเขตพระราชวังหรือสวนสาธารณะ เป็นต้น

กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่พ่อแม่จัดให้ลูก หรือเป็นเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นซึ่งใช้เป็นโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ลูกได้เป็นอย่างดี

เกร็ดความรู้เพื่อครู

งานในหน้าที่ของตำรวจจะช่วยเหลือประชาชนและปราบปรามโจรผู้ร้าย แต่เราจะเรียกชื่อตำรวจตามหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ตำรวจกองปราบ ตำรวจดับเพลิง ตำรวจน้ำ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจรถไฟ ตำรวจป่าไม้ ตำรวจจราจร ตำรวจนครบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร ตำรวจลับ ตำรวจวัง ตำรวจสภา ตำรวจสันติบาล ตำรวจหลวง เป็นต้น

บรรณานุกรม

 1. นัยนา เกิดวิชัย ( 2547). พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547. นครปฐม.
 2. ประชุมพร สุวรรณตรา. ตำรวจ. กรุงเทพมหานคร:นานมีบุ๊ค.
 3. ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2543). มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2548). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
 6. อาชีพตำรวจ. http://www.chokchaimetropolice.com/content/image/article_other-20110830-1047560.jpg. [ค้นคว้าเมื่อ 8 กันยายน 2557].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน