หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องทางลาดเอียง (Teaching children about ramp)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องทางลาดเอียง

การสอนลูกเรื่องทางลาดเอียง (Teaching children about ramp) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกล ไกง่ายๆชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรายกของขึ้นจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วง ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนย้ายของหนักๆเป็นสิ่งที่ทำยาก บางครั้งสิ่งของเหล่านั้นอาจจะตกหล่นและเสียหาย หรือบางทีผู้ขนของอาจจะเกิดอุบัติเหตุหกล้ม มีบาดแผลทำให้เกิดบาด เจ็บขึ้นได้ การค้นคิดให้การทำงานสะดวกเป็นสิ่งที่คนเราคิดและประดิษฐ์เครื่องผ่อนแรงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการทำทางลาดเอียงขึ้นในที่ต่างๆเช่น ที่ทางเดินเท้า ที่ร้านค้า ที่ไปรษณีย์ เป็นต้น เด็กหลายคนมีประสบการณ์เห็นพ่อแม่เข็นรถนั่งของน้องไปด้วยในที่ร้านค้าเหล่านั้น การนำรถเข็นของเข็นลงทางลาดเอียงทำให้เราสะดวกสบาย หรือทำอย่างไรจะนำรถ เข็นน้องลงจากห้าง ร้านค้า ริมถนนทางเดินได้ เป็นประสบการณ์ที่เด็กเห็นทางลาดเอียงจากชีวิตประจำวัน ดังนั้นการนำเรื่องทางลาดเอียงมาจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและความคิดของเด็กในเรื่องการใช้ทางลาดเอียงซึ่งเป็นกลไกง่ายๆ

การสอนเรื่องมีทางลาดเอียงสำคัญอย่างไร

การสอนเรื่องทางลาดเอียงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้

 • เด็กได้รับการพัฒนาความสามารถในการสังเกตที่เป็นทักษะเบื้องต้นง่ายๆ เนื่องจากทางลาดเอียงมีใช้อยู่รอบตัวของเด็กเพื่อช่วยให้การเดินทาง การขนย้ายวัตถุสะดวก การที่เด็กเห็นการกระทำจากทางลาดเอียงจะเป็นการส่งเสริมการหาเหตุที่เกิดและผลที่ได้รับโดยการแนะนำของผู้ใหญ่ด้วย เช่น เดินลงทางลาดเอียง ควรเดินช้าหน่อย และควรจับราวบันไดด้วย เพราะทางลาดเอียงนั้นจะเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อพ่อแม่และครูเข้าใจในการจัดบทเรียนให้แก่เด็ก เด็กจะค่อยๆสังเกตและมีผลต่อการระมัดระวังดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วย
 • เด็กจะเกิดความรู้เบื้องต้น และมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์จากการสัง เกต ผลจากการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส คือ เห็น รู้สึกจากการใช้ทางลาดเอียง เด็กจะเกิดข้อความรู้ได้ ในขณะเดียวกัน การแนะนำให้เด็กรู้จักทางลาดเอียงนั้นมิได้มุ่งเน้นตรงสาระเนื้อหา แต่ควรสนใจกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กจึงจะค่อย ๆพัฒนาเป็นผู้มีความสามารถในการคิด และนำไปสู่ผู้แก้ปัญหาเป็น
 • เด็กจะเป็นคนกล้าทดลองสิ่งต่างๆและกล้าแสดงออก การที่เด็กมีโอกาสได้ทำ เด็กจะเห็นถึงคุณค่าของตนเองที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในเป็นผู้กล้าที่จะแสดงออก ที่จะทดลองกระทำสิ่งต่างๆ
 • เด็กจะคุ้นเคยการใช้เครื่องมือในการทดลอง และจะได้รับการฝึกการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ
 • เด็กจะมีจิตวิทยาศาสตร์และรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมตามวัย ได้แก่ การเป็นผู้สนใจสิ่งต่างๆรอบ ตัว ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว สนใจที่ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง การส่งเสริมให้เด็กได้กระทำดัวยคนเอง เด็กจะขยันหมั่นเพียร เมื่อกระทำการทดลอง การคิดก็จะเกิดขึ้น เด็กจะค่อยๆเริ่มเห็นผลของการกระทำมาจากเหตุและผล และรู้จักใช้ผลการเรียนรู้เรื่องทางลาดเอียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นเมื่อมีเหตุต้องเคลื่อนย้ายของหนัก ควรผ่านทางลาดเอียงจะเหมาะกว่าการยกขึ้นจากทางตรง เป็นต้น
 • เด็กจะเกิดทักษะเบื้องต้นหลายด้าน เช่น ทักษะการคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อ สารและทักษะการสืบค้นหาความรู้อย่างกว้างขวาง เมื่อเชื่อมโยงความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงกับการลงทางลาดเอียง เด็กจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวลงจะสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นธรรมชาติรอบตัวเราส่งผลต่อชีวิตที่คนเราต้องรู้จัก ในด้านทักษะการสื่อ สาร คำว่า ทางลาดเอียง หมายถึงสิ่งนี้ ลักษณะเช่นนี้ เด็กจะรู้จักคำมากขึ้นและนำไปใช้ต่อไป

เรื่องทางลาดเอียงเป็นเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ที่จัดให้แก่เด็กเพื่อให้รู้จักกลไกใกล้ตัวง่ายๆ แต่สิ่งสำคัญคือการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้กระบวนการแสดงหาความรู้เพี่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา มีจิตวิทยา ศาสตร์ เกิดทักษะพื้นฐานที่ใช้การเรียนต่อไป เด็กจึงจะเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวมา

การสอนเรื่องทางลาดเอียงมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

การสอนเรื่องทางลาดเอียงจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้

 • เด็กได้รับการพัฒนาความสามารถในการสังเกตที่เป็นทักษะเบื้องต้นง่ายๆ เนื่องจากทางลาดเอียงมีใช้อยู่รอบตัวของเด็กเพื่อช่วยให้การเดินทาง การขนย้ายวัตถุสะดวก การที่เด็กเห็นการกระทำจากทางลาดเอียงจะเป็นการส่งเสริมการหาเหตุที่เกิดและผลที่ได้รับโดยการแนะนำของผู้ใหญ่ด้วย เช่น เดินลงทางลาดเอียง ควรเดินช้าหน่อย และควรจับราวบันไดด้วย เพราะทางลาดเอียงนั้นจะเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่อพ่อแม่และครูเข้าใจในการจัดบทเรียนให้แก่เด็ก เด็กจะค่อยๆสังเกตและมีผลต่อการระมัดระวังดูแลตนเองให้ปลอดภัยด้วย
 • เด็กจะเกิดความรู้เบื้องต้น และมีความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาและมโนทัศน์จากการสัง เกต ผลจากการที่เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส คือ เห็น รู้สึกจากการใช้ทางลาดเอียง เด็กจะเกิดข้อความรู้ได้ ในขณะเดียวกัน การแนะนำให้เด็กรู้จักทางลาดเอียงนั้นมิได้มุ่งเน้นตรงสาระเนื้อหา แต่ควรสนใจกระบวนการที่ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กจึงจะค่อย ๆพัฒนาเป็นผู้มีความสามารถในการคิด และนำไปสู่ผู้แก้ปัญหาเป็น
 • เด็กจะเป็นคนกล้าทดลองสิ่งต่างๆและกล้าแสดงออก การที่เด็กมีโอกาสได้ทำ เด็กจะเห็นถึงคุณค่าของตนเองที่จะนำไปสู่ความมั่นใจในเป็นผู้กล้าที่จะแสดงออก ที่จะทดลองกระทำสิ่งต่างๆ
 • เด็กจะคุ้นเคยการใช้เครื่องมือในการทดลอง และจะได้รับการฝึกการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ
 • เด็กจะมีจิตวิทยาศาสตร์และรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมตามวัย ได้แก่ การเป็นผู้สนใจสิ่งต่างๆรอบ ตัว ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว สนใจที่ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง การส่งเสริมให้เด็กได้กระทำดัวยคนเอง เด็กจะขยันหมั่นเพียร เมื่อกระทำการทดลอง การคิดก็จะเกิดขึ้น เด็กจะค่อยๆเริ่มเห็นผลของการกระทำมาจากเหตุและผล และรู้จักใช้ผลการเรียนรู้เรื่องทางลาดเอียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นเมื่อมีเหตุต้องเคลื่อนย้ายของหนัก ควรผ่านทางลาดเอียงจะเหมาะกว่าการยกขึ้นจากทางตรง เป็นต้น
 • เด็กจะเกิดทักษะเบื้องต้นหลายด้าน เช่น ทักษะการคิดเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อ สารและทักษะการสืบค้นหาความรู้อย่างกว้างขวาง เมื่อเชื่อมโยงความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงกับการลงทางลาดเอียง เด็กจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวลงจะสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นธรรมชาติรอบตัวเราส่งผลต่อชีวิตที่คนเราต้องรู้จัก ในด้านทักษะการสื่อ สาร คำว่า ทางลาดเอียง หมายถึงสิ่งนี้ ลักษณะเช่นนี้ เด็กจะรู้จักคำมากขึ้นและนำไปใช้ต่อไป

เรื่องทางลาดเอียงเป็นเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ที่จัดให้แก่เด็กเพื่อให้รู้จักกลไกใกล้ตัวง่ายๆ แต่สิ่งสำคัญคือการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้กระบวนการแสดงหาความรู้เพี่อพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา มีจิตวิทยา ศาสตร์ เกิดทักษะพื้นฐานที่ใช้การเรียนต่อไป เด็กจึงจะเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวมา

ครูสอนเรื่องทางลาดเอียงให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทางลาดเอียง เป็นสาระทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล โดยเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ปฐมวัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กวัย 3-5 ปีสาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.2 : 9 เ ข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย คือ ทดลองและสรุปผลการออกแรงกระทำต่อวัตถุต่างๆและตัวชี้วัด คือ

 1. ทดลองการออกแรงกระทำต่อวัตถุด้วยขนาดของแรงที่แตกต่างกัน
 2. นำเสนอผลการสังเกตจากการออกแรงกระทำต่อวัตถุด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย

ดังนั้นเพื่อการดำเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย ครูสามารถจัดกิจกรรมเรื่องทางลาดเอียงในกิจกรรมหลักทั้งหกของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ดังนี้

 • กิจกรรมกลางแจ้ง ครูให้เด็กเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ เครื่องเล่นสนามที่มีลักษณะของทางลาดเอียงคือ เล่นกระดานลื่น เด็กจะเล่นลื่นไหลตัวลงมาตามทางลาดอียงและเกิดความรู้สึกสนุกสนาน กิจกรรมกลางแจ้งอีกลักษณะหนึ่งที่เด็กจะได้เล่นออกกำลังกายจากทางลาดเอียงคือ การเล่นขี่จักรยานสามล้อลงทางลาดเอียงที่ถนนภายในสนามเด็กเล่น จากการเล่นทั้งสองแบบนี้เป็นบทเรียนที่เด็กได้มีโอกาสทำด้วยตัวเอง ย่อมเกิดความรู้สึกได้ว่า การเคลื่อนตัวเองได้เร็วขึ้น (เกิดจากแรงโน้มถ่วง) หลังจากนี้ครูจะนำเด็กเข้าสู่การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่อไป
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เมื่อครูวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูจะกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับทางลาดเอียงคือ ทางลาดเอียงเป็นกลไกง่ายๆอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรายกของขึ้นจากแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วง (บทเรียนนี้จะจัดหลังเด็กมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงมาแล้ว) แล้วครูและเด็กจะช่วยกันตั้งคำถามที่น่าสนใจเรื่องทางลาดเอียงตามสาระสำคัญที่ครูกำหนดไว้ เช่น ทางลาดเอียงจะช่วยเรายกของหนักได้อย่างไร จากคำถามเกี่ยวกับทางลาดเอียง จึงกระ ตุ้นให้เด็กสนใจสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการต่างๆได้ เช่น ทดลองโดยเตรียมเอาของมีน้ำหนักมาใส่กระเป๋าเดินทางให้มากพอที่เด็กจะหิ้วไม่ไหว เมื่อเด็กมาทดลองหิ้วและแสดงความคิดเห็นจากการทดลองนี้แล้วว่า หิ้วกระเป๋าเดินทางใบนี้ไม่ไหว จาก นั้น ครูนำกระดานความยาวอย่างน้อย 1 เมตรครึ่ง แนะนำให้เด็กรู้จักว่า ครูจะนำแผ่นไม้นี้ทำเป็นทางลาดเอียง แบบนี้คือ วางแผ่นไม้พาดระหว่างพื้นกับโต๊ะไว้ เรียกว่าทางลาดเอียง ทางลาดเอียงนี้จะช่วยให้เด็กๆนำกระเป๋าไปวางบนโต๊ะได้ง่ายกว่าเราหิ้วกระเป๋าขึ้นไปหรือไม่ ให้เด็กทดลองทำดู ด้วยการนำกระเป๋าวางบนทางลาดเอียงนั้น แล้วเข็นกระเป๋าไปตามทางลาดจนวางบนโต๊ะได้ เป็นการทดลองให้เห็นว่า ทางลาดช่วยผ่อนแรงให้เราได้จริง หรือทดลองแบบที่ 2 คือ จัดโต๊ะใหม่ให้วางตั้งเอียงเล็กน้อย แล้วปล่อยแท่งไม้กลมเปรียบเทียบกับการปล่อยไม้กลมบนโต๊ะที่ตั้งตรง เป็นต้น จากนั้นครูและเด็กร่วมอภิปรายการที่เราทำทางลาดในที่ต่างๆ เพื่อให้การเคลื่อนย้ายของทำได้ง่ายๆ
 • ครูจัดกิจกรรมอื่นให้เด็กมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับทางลาดเอียงได้อีก โดยนำเด็กไปศึกษานอกห้องเรียนคือไปดูทางเดินรอบโรงเรียนที่จัดทางลาดเอียงไว้เพื่อเข็นรถทางลาดเอียงนั้น เช่น การขนย้ายอาหารกลางวันไปที่บริการอาหารให้เด็ก หากโรงเรียนมีการก่อสร้าง ครูจะให้เด็กมีโอกาสดูรถขนดิน เทดินลงมาจากกระบะขนดินที่ตั้งเอียงเป็นทางลาดเอียง ดูผู้ใหญ่แข่งขันขี่จักรยานลงทางลาด สังเกตความเร็วและท่าทางผู้ขี่ หรือนำเด็กไปศึกษานอกสถานที่อื่นๆ เช่น ไปดูทางลาดที่ฟุตบาทหรือทางเดินเท้านอกโรงเรียนที่ทำขึ้นเพื่อให้รถนั่งเข็นของคนพิการ (wheelchair) เคลื่อนขึ้นที่ทางเดินได้ นำเด็กไปในห้างสรรพสินค้าใช้ลาดบริการที่ห้างจัดบริการให้ลูกค้าเข็นรถบรรทุกสินค้าลงมาชั้นล่างได้ ที่ไปรษณีย์จะมีทางลาดเอียงไว้เคลื่อนย้ายกล่องหรือพัสดุสิ่งของย้ายไปที่ต่างๆ ในโรงพยาบาลจะมีทางลาดเอียงเพื่อเข็นรถผู้ป่วยไปยังอาคารต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ครูอาจประสานกับผู้ปกครองให้เด็กได้จดบันทึกหรือถ่ายภาพทางลาดที่เด็กได้เห็นหรือได้ใช้ทุกครั้ง

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กเคลื่อนไหวและจินตนาการว่าได้เข็นรถนำสิ่งของขึ้นลงทางลาดเอียงและทำท่า ทางประกอบ เด็กสมมติว่าตนเป็นทางลาดเอียงโดยนอนหงาย ยกขาทั้งสองชิดกันทำมุม 45 องศา จินตนาการว่ามีเพื่อนวิ่งขึ้นทางลาดเป็นจังหวะ เมื่อเพลงและจังหวะหยุดให้เด็กวางขาทั้งสองลงที่พื้น
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ พับกระดาษ ประดิษฐ์เป็นไม้กระดานลื่น ปั้นดินหรือแป้งเป็นรถเข็นและเข็นผ่านทางลาดเอียง หรือปั้นทางลาดเอียงและมีคนเดินขึ้นลงทางลาด วาดภาพจากประสบการณ์ที่เด็กเคยใช้ทางลาดเอียงนั้น
 • กิจกรรมเกมการศึกษา เล่นเรียงลำดับขนาดของทางลาดเอียง (ยาว สั้น) เกมจับคู่รถเข็นกับขนาดของทางลาดเอียง เกมนับจำนวนรถเข็น เป็นต้น
 • กิจกรรมเสรี มุมไม้บล็อกให้เด็กเล่นต่อไม้เป็นทางลาดเอียง แล้วใช้รถยนต์ของเล่นแล่นลงทางลาดเอียงนั้น

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องทางลาดเอียง ให้ลูกที่บ้านอย่างไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องทางลาดเอียงให้ลูกที่บ้านได้ดังนี้

 • พาลูกไปห้างสรรพสินค้า เมื่อจ่ายของเสร็จเรียบร้อย กลับลงทางลาดเอียง (อาจจะเป็นแบบเคลื่อนที่หรือไม่ก็ได้)
 • พ่อแม่ขับรถบนทางลาดเอียง เช่น ที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อไปจอดบริเวณที่ห้างกำหนดไว้
 • พ่อแม่นำลูกเดินขึ้นตึกหรืออาคารตรงบริเวณทางลาดเอียง
 • เมื่อมีโอกาสเห็นคนพิการนั่งรถ (wheelchair ) ให้ลูกสังเกตการใช้ทางลาดเอียงของผู้พิการนั้น
 • นำลูกเล่นกระดานลื่นที่ใช้ทางลาดเอียงเป็นส่วนลื่น เด็กๆจะสนุก ถามลูกว่า เมื่อเดินขึ้นทางบันไดกับทางลื่นเป็นอย่างไร ทางไหนลูกเคลื่อนตัวเร็วกว่ากัน
 • เมื่อจะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆ เช่น ตู้ โต๊ะ หรือกล่องใบใหญ่ ลงบันได ผู้ใหญ่จะทำทางลาดเอียงจากไม้กระดานวางพาดบันได แล้ววางกล่องบนทางลาดเอียง เข็นของลงมาจะทำได้ง่ายๆ
 • จัดหาหนังสือสารคดีหรือสารานุกรมสำหรับเด็ก เรื่องทางลาดเอียงอ่านให้ลูกฟัง หรือให้ลูกอ่านหรือให้ลูกวาดภาพทางลาดเอียงที่รู้จัก และเขียนเล่าประสบการณ์เหล่านั้น (หากเขียนได้ แต่ถ้าลูกยังไม่มีทักษะการเขียน ผู้ปกครองเขียนตามคำเล่าของลูก)
 • ร้องเพลงหรือท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับทางลาดเอียง ให้ลูกแสดงท่าทางหรือเล่นนิ้วมือประกอบคำร้องนั้น ตัวอย่างคำคล้องจอง ขนมเค้กชิ้นใหญ่ ความว่า
 • ขนมเค้กชิ้นใหญ่ (ผู้แต่ง : บุบผา เรืองรอง)

  ขนมเค้กของขวัญชิ้นนี้ใหญ้ใหญ่ ทำอย่างไรยกไปไม่ไหวไม่ไหว

  อ้อ ฉันคิดได้ ทำแบบนี้นี่ไง เข็นลงไปลงไปที่ทางลาดเอียง

 • ทำสมุดสะสมภาพถ่ายขณะที่ครอบครัวใช้ทางลาดเอียง อาจจะส่งภาพเหล่านั้นไปหาเพื่อนสนิทของเราไปทาง เฟสบุ๊ค (facebook)
 • เล่นเกมกลิ้งลูกบอลลงทางลาดเอียงให้ลูกบอลลงหลุมที่กำหนดไว้ ลูกบอลใครลงหลุมได้ให้ตบมือดังๆ

การเรียนรู้ของเด็กเรื่องทางลาดเอียง จากการที่ผู้ใหญ่จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เด็กได้รู้เห็น ได้ใช้ทางลาดเอียงจากชีวิต ประจำวัน เด็กจะได้รับประสบการณ์ตรง หรือเด็กได้เล่นสนุกจากทางลาดเอียง เป็นเรื่องง่ายๆที่ครอบครัวจัดให้เด็กได้

เกร็ดความรู้เพื่อครู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทางลาดเอียง ครูควรวางแผนดูแลเด็กเรื่องเหล่านี้ด้วย

 • อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากเด็กมักสนใจการทดลองวิ่งขึ้นๆลงๆทางลาดเอียง ดังนั้น การตกลงกติกามารยาทของการทดลองจะต้องมีก่อนลงมือปฏิบัติ
 • ควรให้เด็กได้รู้ประโยชน์และการใช้งานที่ถูกต้องของทางลาดเอียงรอบๆอาคารเรียน เช่น ใช้เพื่อเดิน ใช้เพื่อเข็นรถ มิใช่ที่ทางวิ่งเล่นของเด็ก
 • จากกิจกรรมที่นำเสนอมานี้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆได้ เช่น หน่วยการเล่นและของเล่น (กระดานลื่น รถจักรยาน) หน่วยความปลอดภัย (เราเล่นด้วยความระมัดระวัง เราเดินลงทางลาดอย่างระมัดระวัง) เป็นต้น

บรรณานุกรม

 1. เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ ( 2546 ) . กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก การสอนแบบบูรณาการ. แปลจาก Mary S. Rivkin. กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดคูเอชั่น อินโดไซน่า.
 2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 3. ชลาทิป สมาหิโต . ( 2557 ) . เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ณ สมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทย ;yomuj 18 มกราคม 2557.
 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551). แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. Friedhoffer,Bob .(1996) . Physics Lab in a hardwre store . New York : FRANKLIN watts.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน