หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องธงชาติไทย (Teaching children about Thai flag)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องธงชาติไทย

การสอนลูกเรื่องธงชาติไทย (Teaching children about Thai flag) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจว่า ผืนผ้าสี่เหลี่ยมมีสัญลักษณ์สี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ประกอบด้วย แถบ 5 แถบ เป็นเครื่องหมายแทนชาติไทย ทั้งนี้เพราะธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ที่พลเมืองไทยทุกคนควรรู้จัก และปฏิบัติตนต่อธงชาติให้ถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง เด็กๆ เป็นเยาวชนคนไทยเช่นกัน จึงสมควรอบรมเรื่องความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่เขา เพราะในสังคมที่เราอยู่นั้นจะมีกฎ หรือข้อบังคับให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (มีความเคารพต่อกฎและระเบียบ) เมื่อเด็กๆ เจริญเติบโตขึ้น การมีสังคมจะเริ่มเกิดขึ้น นับตั้งแต่ความเป็นอยู่ในครอบครัว ที่เป็นสถาบันแห่งแรกของคนเรา และเมื่อออกสู่สังคมภายนอก การเรียนรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆจะขยายมากขึ้น การอบรมสั่งสอนเด็กก็ย่อมมีความจำเป็นมากขึ้น เรื่องกฎระเบียบมีอยู่ในชีวิตเด็กทุกเรื่อง เช่น การเดินทางด้วยเท้า เราควรเดินบนทางเท้าหรือเดินข้างถนน เหตุใดเราควรข้ามถนนที่ทางม้าลาย ทำไมเราต้องมีข้อตกลงเมื่อเล่นกระดานลื่นร่วมกัน เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีสาระเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เด็กควรทราบ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เพื่อให้เด็กรู้จักและฝึกระเบียบที่ควรปฏิบัติ

การสอนเรื่องธงชาติไทยสำคัญอย่างไร?

การสอนเรื่องธงชาติไทยมีความสำคัญเพราะ

 • ธงชาติ เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ที่ทุกๆชาติมี และชาติไทยเราก็มีธงชาติไทย ซึ่งคนไทยทุกคนควรรู้จัก
 • การแสดงความเคารพธงชาติไทย เป็นกิริยามารยาทที่ต้องฝึก และต้องรู้ความหมายของการกระทำนั้น จึงต้องจัดกิจกรรมสอนเด็ก
 • การมีธงชาติประดับที่เสาธง หรืออาคารสถานที่ บ้านเรือนในประเทศ เป็นการแสดงถึงความเป็นชาติของเราที่มีเอกราช
 • การเรียนรู้เรื่องธงชาติ เป็นการสอนเรื่องความเป็นพลเมืองดีที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น สังคมใดๆ ทุกสังคม ย่อมมีวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ที่พึงกระทำร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสอนเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เด็กควรเรียนเรื่องที่จะอยู่กับผู้อื่นด้วย มิใช่รู้จักจะกระทำเพื่อตนเองเท่านั้น
 • เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมองคุณความดีของสถาบันทั้งสามที่ให้ประโยชน์ต่อคนส่วนรวมที่อยู่ร่วมกันเป็นประเทศชาติ

การสอนเรื่องธงชาติไทยมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

การสอนเรื่องธงชาติไทย มีประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้

 • เด็กจะรู้จักธงชาติไทย และรู้ความหมายที่เห็นจากธง ซึ่งมีสีเป็นสัญลักษณ์ไว้
 • เด็กจะสามารถปฏิบัติตนต่อสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยได้ถูกต้อง และเหมาะสมตามวัย
 • เด็กจะเกิดความรู้สึกรักเมืองไทย มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตนเอง
 • เด็กจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้มีวินัย และใฝ่รู้ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอน

ครูสอนเรื่องธงชาติไทยให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

ครูสอนเรื่องธงชาติไทยให้ลูกที่โรงเรียน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดประสบการณ์ที่ไม่เป็นทางการ เป็นการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากนักเรียนทุกคนจะต้องทำกิจกรรมกลุ่มรวมกันที่หน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมกับร้องเพลงชาติไทย การยืนตรงและสงบนิ่งเป็นการแสดงความเคารพ เพื่อระลึกถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรา และขณะที่เราเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เราจะต้องแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย ครูจัดวางธงในที่ควรแสดงให้เด็กเห็น คือ นำธงวางบนพาน และนำพานพร้อมธงชาติไปวางในที่เหมาะสม เช่น บนโต๊ะหมู่บูชา หรือโต๊ะสำหรับวางพานธงชาติโดยเฉพาะ ธงชาติไทยที่นำมาเชิญขึ้นสู่ยอดเสา ต้องเป็นธงที่สะอาด ใหม่ และสีสดเสมอ เป็นการสอนจากการกระทำที่แสดงถึงการยกย่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์นี้

ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนของเราและสถานที่ต่างๆ จะประดับธงชาติไทยไว้ที่หน้าบ้านและอยู่ที่สูง วันเหล่านั้น เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันจีกรี เป็นต้น

การจัดกิจกรรมเรียนรู้อย่างเป็นทางการผ่านกิจกรรมหลัก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ในที่นี้จะเสนอเป็นตัวอย่าง ดังนี้

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐาน โดยใช้อุปกรณ์ คือ ธงชาติไทย (ทำด้วยกระดาษขนาดเล็ก มีก้านไม้ให้ถือ โบกประกอบเพลงและจังหวะ เพลง ไตรรงค์ธงไทย
"ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวสวยงามสง่า สีแดงคือชาติ สีขาวศาสนา
สีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย”

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กได้สังเกตรูปร่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเรียกชื่อสีธงชาติทั้งสามสี ทั้งห้าแถบ สังเกตตำแหน่งแถบสีแต่ละสี (บน กลาง ล่าง แถบใหญ่ แถบที่เท่ากัน จำนวนแถบ) แสดงท่าทางยืนตรงเคารพธงชาติไทย ฝึกร้องเพลงชาติไทย ตามเครื่องบันทึกเสียง สนทนาและหยิบภาพแสดงถึงความหมายของสีธงชาติแต่ละสี เช่น ภาพคนไทย แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย นำไปวางตรงกับสีแดง ภาพพระพุทธรูป วัด พระสงฆ์ ตรงกับสีขาว และภาพพระมหากษัตริย์ไทย ตรงกับสีน้ำเงิน ให้เด็กๆ ได้ดูภาพประชาชนคนไทย โบกธงชาติไทยเพื่อรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีนาถ ผลัดกันเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาธง

กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กๆ ระบายสีธงชาติในภาพโครงร่าง โดยลงสีจากการดูแบบอย่าง จัดงานประดิษฐ์ธงชาติจากกระดาษด้วยการระบายสี แล้วนำมาติดด้านข้างก้านไม้มะพร้าว หรือไม้ไผ่ที่เหลาหมดเสี้ยน

กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นเกมแข่งขันเรียงลำดับแถบสีธงชาติ

เกมการศึกษา ให้เด็กเล่นเกมล็อตโต เรียงลำดับบัตรสีธงชาติ ให้ครบผืนธง

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย เป็นเรื่องที่ครูสอนเสมอ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธงชาติไทยหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การเครารพธงชาติในเวลาเช้าในวันเปิดเรียน วันสำคัญๆ ที่ทางราชการกำหนดเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินในที่ต่างๆ

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องธงชาติไทยอย่างไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองสอนธงชาติไทยให้ลูกที่บ้านได้ ดังนี้คือ

 • ชี้แนะให้ลูกรู้จักธงชาติไทยที่ประดับในสถานที่สำคัญๆ เช่น สถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน โรงเรียน บางสถานที่จะมีเสาธงและธงชาติไทยอยู่ที่ยอดเสาแล้ว เด็กๆ จะเห็นชัดเจนเมื่อผ่านสถานที่เหล่านั้น โดยเฉพาะช่วงเช้าแปดนาฬิกา ทุกสถานที่จะเปิดเพลงชาติไทย และเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา เป็นโอกาสดีที่พ่อแม่จะแสดงความเคารพด้วยการยืนตรงและสงบ ให้ลูกปฏิบัติตาม พร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยภาษาง่ายๆให้ลูกรับรู้ว่า คนไทยทุกคนจะปฏิบัติเช่นนี้เพื่อระลึกถึงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรา
 • ให้ลูกดูโทรทัศน์เวลาหกนาฬิกาตรง ทั่วประเทศจะแสดงภาพประกอบเพลงประเทศไทย จะมีภาพเชิญธงชาติไทยขึ้นสูยอดเสา และภาพแสดงกิจกรรมที่หมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย
 • เมื่อถึงวันสำคัญๆ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พ่อแม่ประดับธงชาติที่บ้าน และบอกเล่าให้ลูกรู้จักวันสำคัญนั้นๆ อย่างย่อ ที่เหมาะกับวัยเด็ก เช่น วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันเกิดของในหลวงของเรา หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • บางทีที่มีเวลา นำเด็กไปที่ร้านค้าขายธงขาติ มีผืนผ้าธงชาติจำหน่ายให้ประชาชนคนไทย นำไปใช้ประดับอาคารบ้านเรือนและอาคาร
 • ทำธงชาติไทยด้วยกระดาษง่ายๆ กับลูก อาจจะใช้กระดาษแข็งสีขาว และระบายสีแดง สีน้ำเงินลงเป็นแถบๆ ให้ครบ 5 แถบ หรือ ใช้กระดาษสีแดง ขาว น้ำเงิน ตัดเป็นแถบ ติดลงกระดาษแข็ง ใส่ก้านไม้ให้เด็กโบกไปมา เป็นธงกระดาษที่ทำเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ เช่น รับและส่งเสด็จในหลวงและพระราชินี ในสถานที่ที่พระองค์เสด็จผ่าน เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับพระองค์ท่านในฐานะที่เราเป็นพลเมืองไทย
 • ร่วมมือกับครูฝึกให้ลูกร้องเพลงประเทศไทย เพลงไตรรงค์ธงไทย เพลงที่กล่าวมานี้ มีเทปบันทึกเสียงเผยแพร่อยู่ทั่วไป
 • เล่นเกมทายสีธงชาติไทยกับลูก โดยมีบัตรสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน คือสีธงชาติไทยไว้หนึ่งชุด อีกชุดเป็นภาพกิจกรรมที่มีความหมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างภาพที่แสดงความหมายของชาติไทย เช่น ภาพการแต่งกายแบบไทยโบราณ ไทยพื้นเมือง คนไทยแสดงท่าไหว้ การประกอบกิจกรรมตามประเพณี ตัวอย่างภาพที่แสดงความหมายศาสนา เช่น ภาพพระพุทธรูป ภาพวัด ภาพพระสงฆ์ ภาพคนตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน และภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจ โดยวิธีเล่นกับลูก คือ เมื่อพ่อแม่วางบัตรสีธงชาติสีใด ให้ลูกจับคู่บัตรสีกับภาพความหมายให้ตรงกัน

เรื่องธงชาติไทยเป็นสิ่งที่เด็กเห็นสัญลักษณ์ จึงเป็นเรื่องที่เด็กยังเข้าใจได้ไม่ง่าย ความสามารถของเด็กปฐมวัยยังต้องรอการพัฒนาอีก พ่อแม่จึงต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยด้วย

เกร็ดความรู้เพื่อครู

การเชิญธงชาติและประดับธงชาติไทย ทางราชการกำหนดไว้ดังนี้ คือ วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม วันมาฆบูชา วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันสงกรานต์ วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันสหประชาชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 5, 6, 7 ธันวาคม เป็นเวลา 3 วัน) และวันรัฐธรรมนูญ

บรรณานุกรม

 1. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.
 2. ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์แห่งหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 3. นิตยา ประพฤติกิจ. (2539). การพัฒนาเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
 4. ลัดดา นีละมณี. (2539). คู่มือครูอนุบาล. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจเทรดดิ้ง.
 5. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: (ม.ป.ป.). ธงชาติไทย. เข้าถึงจาก th.wikipedia.org/wiki/ธงชาติไทย [ค้นคว้าเมื่อ 5 พ.ค. 2558.]
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน