หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องวันแม่ (Teaching Children about Mother's Day)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องวันแม่

การสอนลูกเรื่องวันแม่ (Teaching Children about Mother's Day) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นสำคัญวันหนึ่งในรอบปฏิทินประจำปี คือวันที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยมุ่งหมายให้ลูกได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่ผู้ให้กำ เนิดและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์วันแม่คือดอกมะลิ ที่มีกลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม และออกทั้งปี เหมือนความรักของแม่ที่มีความบริสุทธิ์และยั่งยืน

ในรอบปีหนึ่งๆจะมีวันสำคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กำหนดไว้ให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทางราชการจัดกิจกรรมวันแม่มาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2486 แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงหยุดจัดงานไป และมารื้อฟื้นใหม่โดยเปลี่ยนแปลงวันที่หลายครั้ง จนในปีพ.ศ. 2515 กำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน วันสำคัญเหล่านี้จะมุ่งส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตนเป็นผู้มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบ เนื่องต่อไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่ควรมีคือ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นการจัดกิจกรรมวันแม่หรือวันแม่แห่งชาติเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้เด็กเป็นไปตามหลักสูตรต้องการ

การสอนเรื่องวันแม่สำคัญอย่างไร?

 • บ้านและโรงเรียนเป็นสถาบันสำคัญ ทำหน้าที่ถ่ายทอดบทเรียนที่ดีงามให้แก่สมาชิกในสังคม โดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่ใช้เป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของสมาชิก เนื่องจากวัฒนธรรมมีแก่นแท้อยู่ที่คุณธรรม ดังนั้น การจัดบทเรียนเรื่องวันแม่ มีจุดมุ่งหมายของการยกย่องคุณความดีของผู้ให้กำเนิด และฝึกแนวทางการปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณให้แก่เด็ก
 • วันแม่แห่งชาติเป็นวันสำคัญของชาติที่กำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบัน การสอนเรื่องนี้เป็นการปลูกฝังเด็กให้รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ผู้ทรงคุณความดีทำนุบำรุงชาติบ้านเรือนมาอย่างร่มเย็น
 • กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันแม่ สามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยได้คือ ความมีคุณ ธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด เมื่อเด็กยังเยาว์เป็นเวลาที่เหมาะที่การปลูกฝังคุณธรรมที่ดีดังคำกล่าวว่า ไม้อ่อนดัดได้ดั่งใจ การอบรมสั่งสอนนอกจากทางวาจาแล้ว การปฏิบัติต่อกันในชีวิตจะมีความหมายมาก และการมีขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนจะเป็นกุศโลบายที่จะทำให้เกิดการโน้มน้าวกลุ่มชนให้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน กำลังของกลุ่มมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนในสังคมที่จะคล้อยตามกันไป เมื่อปฏิบัติดีจึงควรสืบสานต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลาน
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ควรเกิดแก่เด็กปฐมวัย โดยการสอนจากสาระการเรียนรู้เรื่องบุคคลและสถานที่ ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษากำหนดให้เรื่องวันแม่ เป็นเรื่องที่เหมาะตามสาระนี้ได้ เพื่อให้เด็กเป็นผู้มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักการออกกำลังกาย ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพจิตและมีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนร่างกายเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานกันได้ดี การอบรมสั่งสอนเด็กจากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวันแม่ จึงมีความสำคัญที่ควรให้เด็กมีประสบการณ์โดยบ้านและโรงเรียนมีบทบาทสำคัญ เพื่อส่ง เสริมให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การสอนเรื่องวันแม่มีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

 • เด็กได้รู้จักว่า แม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้ที่รักเลี้ยงดูเรามา โดยธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกจะมีแม่เป็นผู้อุ้มท้องให้กำเนิดและดูแล
 • จิตของเด็กได้ตระหนักรู้ถึงบุญคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด การกล่อมจิตใจเด็กเป็นดั่งการเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ต้องอาศัยปัจจัยที่ดีในการเจริญเติบโต ที่กล่าวว่าเมล็ดพันธุ์จะงอกงามในดินและน้ำที่ชุ่มชื่น เด็กก็เช่นกันจะต้องอาศัยการอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสม
 • เด็กได้ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมที่ควรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยที่ตนอยู่
 • เด็กได้รู้เรื่องวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่งคือ วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคมตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของชาวไทย โดยมีดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่คือ ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกได้ทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก
 • เด็กจะได้รับการอบรมบ่มเพาะให้เป็นเด็กที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สังคมคาดหวัง เช่น รู้คิด รู้ทำ มีความสุขที่จะอยู่ในสังคม ซึ่งเป็นลักษณะของเด็กที่มีคุณภาพที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมต่อไป

การอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่เยาว์วัยย่อมช่วยให้เด็กเจริญทางความคิดและจิตใจ การสั่งสอนให้เห็นทั้งการกระทำจากผู้ใหญ่ผ่านวัตรปฏิบัติในชีวิตซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามด้วย จะได้เห็นแนวปฏิบัติและการอบรมทางวาจาช่วยตอกย้ำสิ่งที่ควรปฏิบัติ

ครูสอนเรื่องวันแม่ให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

 • ในวันสำคัญตามปฏิทิน วันแม่เป็นวันหนึ่งที่โรงเรียนกำหนดเป็นกิจกรรมในโครงการของโรงเรียน การจัดกิจกรรมเชิญแม่มาที่โรงเรียนและให้ลูกได้กราบขอพรพร้อมลูกมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้แม่ แสดงความรำลึกถึงพระคุณแม่ จัดเป็นประจำทุกปี และจะมีคำขวัญวันแม่ประจำปีที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้เด็กท่องจำและบอกความหมายให้เด็กทราบ
 • จัดป้ายนิเทศแสดงผลงานที่ลูกแสดงถึงความรักแม่ เช่น วาดภาพและบรรยายเรื่องแม่ของฉัน ป้ายนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม และคำขวัญวันแม่ ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดด้วย
 • ในหน่วยการสอนเรื่องพืช ครูอาจเตรียมการเชื่อมโยงสาระมาสู่เรื่องวันแม่ไว้ล่วงหน้า คือ การปลูกต้นมะลิไว้ที่โรงเรียน โดยให้เด็กแต่ละคนมีต้นมะลิของตนเอง รับผิดชอบดูแล รอให้ดอกมะลิออกดอกในช่วงสัปดาห์วันแม่ แต่ก็ให้เด็กสังเกตความจริงตามธรรมชาติของต้นไม้เช่นกันว่า บางต้นก็อาจจะไม่มีดอกในวันที่เรารอคอยก็ได้ หากเป็นเช่นนั้น มะลิต้นใดที่ออกดอก เราก็เห็นดอกแล้วเช่นนั้น ครูจึงนำเรื่องดอกมะลิที่ออกดอกมาร้อยมาลัย เป็นสัญลักษณ์วันแม่ของเราทุกคน
 • กิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ก่อนล่วงหน้า วันที่ 12 สิงหาคม เนื่องจากเป็นวันหยุดทางราชการ ดังตัวอย่าง คือ
  • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ แสดงท่าทางตามจินตนาการ ตามเพลงค่าน้ำนม เพลงพระคุณของแม่ หรือบทคล้องจอง เช่น บทเรื่อง ลูกนก แม่นก ( ผู้แต่ง : กิติยวดี บุญซื่อ) ความว่า
   ลูกนกโผผกจากรัง กางปีกเซซังหลุนหลุน
   ล้มกลิ้งหัวชุกหัวซุน ชุลมุนหัดบินสิ้นท่า
   แม่นกกางปีกปกป้อง ลุกขึ้นอย่าร้องลูกจ๋า
   แข็งใจเอาใหม่ใจกล้า ไม่ช้าบินแข็งปร๋อเลย
   ลูกนกเกิดกำลังใจ ฝึกหัดบินใหม่ไม่เฉย
   กางปีกหุบขาหน้าเงย ทะยานพุ่งผ่านเลยแม่ไป
   ลูกบินได้แล้วแม่จ๋า ขอบคุณหนักหนาสอนให้
   แม่บินตามลูกเร็วไว มาไปด้วยกันหาหนอนกิน
  • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูและเด็กร่วมกันจัดป้ายนิเทศล่วงหน้าก่อนวันที่ 12 สิงหาคม ดังนั้น เด็กจะมีโอกาสรู้จักสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเขา พร้อมพระนามของพระองค์ท่าน แต่ครูสามารถนำเรื่องราวดังกล่าวเชื่อมโยงมาสู่ เรื่องความสำคัญของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา เด็กทุกคนร่วมระดมความคิดเสนอว่า แม่ทำอะไรให้เราบ้าง (ป้อนข้าว ร้องเพลง กล่อมให้นอน ดูแลยามเจ็บป่วย เล่านิทาน ร้องเพลง ปลอบใจยามเราหกล้ม ฯลฯ) แสดงบทบาทสมมติ กราบแม่ และเล่าความคิดของตนว่า จะทำดีเพื่อแม่ได้อย่างไร (ช่วยแม่เก็บผ้า ตากผ้า เรียนหนังสือ พูดไพเราะ ปลอบใจน้องฯ เพราะการเป็นเด็กดี แม่จะสบายใจ) ฝึกให้เด็กคิดถึงการตอบแทนคุณแม่แห่งชาติ โดยเชื่อมโยงกับบทเรียนต่างๆได้ เช่น รักถิ่นที่อยู่อาศัย จงรักษาป่า น้ำ สัตว์สงวน ภาษาไทย เพื่อความเป็นคนไทย ดังที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระกระแสรับสั่งไว้ เป็นต้น
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์มะลิด้วยกระดาษ ร้อยดอกมะลิ วาดภาพออกแบบการ์ด เขียนคำอวยพรวันแม่ วาดภาพแม่ของฉัน
  • กิจกรรมเสรี เด็กเล่นบทบาทสมมติ เรื่อง แม่ ในมุมครอบครัว (มีตุ๊กตาคล้ายเด็กอ่อน พร้อมเครื่องใช้ที่มุมนี้ เด็กจะสนใจที่จะแสดงออกถึงความเป็นแม่เลี้ยงน้อง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง) มุมดนตรี ฟังเพลงจากเครื่องบันทึกเสียงบรรเลงเพลงแม่พร้อมเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับเด็ก เพลงค่าน้ำนม (ผู้ประพันธ์ ไพบูลย์ บุตรขัน) ที่มุมหนังสืออ่านหนังสือเรื่องการให้กำเนิดและความรักของแม่ที่มีต่อลูก ได้แก่ แม่ไก่เลี้ยงลูก แม่เป็ดกกไข่ แม่นกหาอาหารมาป้อนลูก ฯลฯ เช่นเรื่อง ความรักของแม่นก แต่งโดย กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
  • กิจกรรมกลางแจ้ง เด็กเล่นเกมแม่หาลูก ลูกหาแม่ แบ่งเด็กเป็นสองกลุ่ม แข่งขัน ดังนี้คือ แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยอีก กลุ่มหนึ่งเป็นแม่ (แม่สัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด หมู แมว นก ฯ) อีกกลุ่มเป็นลูก (เป็นลูกสัตว์ของแม่สัตว์ทั้งหลายที่กล่าวมา) กติกาง่ายๆคือ แม่สัตว์และลูกสัตว์ของแต่ละทีม ยืนที่จุดกำหนด ห่างกันประมาณ 8 เมตร เมื่อได้ยินคำสั่งว่า แม่ลูกหากัน ให้กระโดดสองขามาจับคู่กันให้ทันเวลาที่ครูนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลุ่มใด จับกันถูกคู่ แม่ลูก และเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
  • เกมการศึกษา เรียงลำดับขนาดดอกมะลิ นับดอกมะลิแล้วหาบัตรเลขจับคู่ให้ถูกต้อง ตัดต่อภาพดอกมะลิ หรือภาพแม่อุ้มลูก แม่ให้นมลูกฯ

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องวันแม่ได้อย่างไร?

 • นำลูกไปทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย กลับมาสวดมนต์ไหว้พระที่บ้าน ให้ลูกช่วยจัดดอกไม้ให้มีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์วันแม่ และปักธงชาติไว้ที่หน้าบ้าน แสดงถึงการยกย่องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนของผู้มีวัฒนธรรม
 • ทำกิจกรรมศิลปะ สะท้อนเรื่องราวแม่ในความคิดของเด็ก เช่น ทำขนม สนุกกับลูก ทำเป็นตุ๊กตาแม่ โดยจัดหาขนมปังกรอบทรงกลม ลูกเกด ครีมชอกโกเลต ให้ลูกหยดครีมชอกโกเลตแต่งทรงผม คิ้ว ริมฝีปาก ลงบนขนมปังกรอบ ใช้ลูกเกดติดเป็นลูกตา แล้วให้ลูกเล่าเรื่องแม่ที่รัก
 • พ่อแม่ไปกราบสวัสดีคุณย่า คุณยาย ให้ลูกเห็นแบบอย่าง และฝึกลูกกราบแม่พร้อมพวงมาลัยร้อยด้วยดอกมะลิ แม่จะให้พรแก่ลูก แสดงความมีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
 • เล่าเรื่องและให้ลูกดูพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ซึ่งมีพระจริยาวัตรอันงดงามเมื่อทรงบริบาลสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์ และได้รับการเทิดทูนว่า แม่ของแผ่นดินไทย เนื่องจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีความสุข ดั่งแม่ดูแลลูก
 • เปิดเพลงเกี่ยวกับพระคุณของแม่ให้ลูกฟัง เช่น เพลงหนึ่งเดียวคือแม่ จากละครโทรทัศน์เรื่อง ทองเนื้อเก้า เนื้อหามีความหมายที่ดี ร้องเพลงเห่กล่อมเด็กที่มีความไพเราะ หลายบท ซึ่งในแต่ละภาคของประเทศไทยจะร้องสืบต่อกันมา ดังเช่นบทบทร้อง:โอ้ละเห่เอย เจ้าเนื้ออุ่น เนื้อเจ้าละมุนเหมือนสำลี แม่มิให้ใครต้อง กลัวเจ้าจะหมองศรี ทองดีนะแม่คนเดียวเอย บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา¬ฯที่ได้พระราชทานให้ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2519 เนื้อความเป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอน และสอนให้เป็นคนดี เมื่อเติบโตจะได้เป็นกำลังและพลเมืองดีของชาติ บทเพลงนี้ไพเราะและแพร่หลายมาก การเห่กล่อมลูกเป็นการแสดงถึงความรักและเอาใจใส่ที่แม่มีต่อลูกและอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กดี ความว่า “เห่เอยค่ำแล้ว อาทิตย์แคล้วครรไลลา ดาวประดับท้องนภา พระจันทร์พารถจร หลับเถิดนะสายใจ เจ้าอย่าอาลัยอาวรณ์ จักถนอมกล่อมให้นอน จะขอพรปวงเทวัญ เติบใหญ่ให้แกล้วกล้า เรืองวิชาทุกสิ่งสรรพ์ มีเลือดไทยในปางบรรพ์ มิเคยหวั่นผองไพรี จงครองคุณธรรมพร้อม ศรัทธาน้อมปัญญามี จงละอคติสี่ มีขันติออมอดใจ อุปสรรคจะหนักหนา เจ้าก็อย่าโศกาลัย เมื่อหวังปองเทิดผองไทย ก็แกร่งไกรดุจศิลา ขวัญข้าวจงอยู่ดี ฟังคำพี่จำนรรจา แล้วหลับนัยนา นิทราให้สำ ราญ” (การกล่อมเห่ เด็กปฐมวัยจะได้อรรถรสจากทำนอง แต่ความหมายของเพลงจะต้องแปลเป็นภาษาง่ายๆจากบทประ พันธ์นี้)
 • เล่านิทานเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกและเรื่องลูกกตัญญู เช่น เรื่องพระสังข์ทอง ตอนลูกน้อยหอยสังข์ แม่เกิดลูกเป็นหอย ก็ไม่ละทิ้งอุ้มชูลูกมา เมื่อลูกเห็นแม่ลำบากไปหักไม้หักพืช ก็แอบออกจากหอยมาหุงหาอาหารให้แม่ อีกตอนคือ แม่แอบปลอมตัวเป็นแม่ครัวแกะสลักชิ้นฟักเล่าเรื่องราวตั้งแต่ลูกออกมาเป็นหอยสังข์ และถูกจับถ่วงน้ำ จนแม่ลูกพลัดพรากจากกัน เมื่อพระสังข์รู้ว่าแม่มาตามก็ดีใจรับเลี้ยงแม่ไว้ เป็นการแสดงความกตัญญู เรื่องราวจากวรรณกรรมไทยควรส่งเสริมให้เด็กไทยได้อ่าน และเล่าให้ฟังเป็นการอนุรักษ์บทวรรณกรรมของชาติไว้ด้วย
 • ท่องบทคล้องจอง กุ๊กไก่เอย ให้ลูกฟัง เป็นบทกลอนแสดงความรักของแม่ ความว่า “กุ๊ก กุ๊กไก่ เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบ เจี๊ยบ แม่ก็พาไปคุ้ยดิน ทำมาหากิน ตามประสาไก่เอย
 • ให้ลูกดูภาพตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์ และเลี้ยงดู ป้อนข้าว อาบน้ำ ฯลฯ ปัจจุบัน บางครอบครัวมีเครื่องบันทึกภาพได้บันทึกเรื่องราวของการเลี้ยงลูกไว้เป็นระยะ นับเป็นเครื่องทบทวนเหตุการณ์ดีๆให้ลูกเห็น เป็นแบบอย่างของการแสดงความรักและผูกพันที่ควรมีต่อกัน เมื่อพ่อแม่แก่ชรา จะเป็นหน้าที่ที่ลูกจะดูแลตอบแทนคุณของพ่อแม่ เรื่องเช่นนี้ต้องปลูกฝังให้จิตใจเด็กอ่อนน้อม ภาพเหล่านี้เป็นเหตุการณ์เมื่อเด็กเล็กมากเขาจำไม่ได้ หากครอบครัวมีน้องให้เด็กเห็นการกำเนิดน้องและแม่เลี้ยงดูน้อง ให้ย้ำถึงการเลี้ยงดูของแม่มีต่อเขาด้วย บางโอกาสชี้ชวนให้ลูกดูแม่สัตว์เลี้ยงลูก เช่น แม่ไก่ แม่เป็ด แม่นก แม่แมว และแม่สุนัข โยงมาสู่ความรักของแม่คนที่อบรมเลี้ยงลูก
 • ไปร่วมงานกิจกรรมวันแม่ของชุมชนและโรงเรียนที่จัดกิจกรรมวันแม่เป็นประจำ เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจที่แม่มาร่วมกิจกรรมเช่นนี้ ในแต่ละจังหวัดจะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แต่งขบวนสวยงาม เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ช่วงเวลากลางคืนจะถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัย บางครอบครัวอาจจะจุดเทียนชัยที่บ้าน และร้องเพลงสดุดีมหาราชาไปพร้อมกับการถ่ายทอดกิจกรรมนี้ทางโทรทัศน์ ประชาชนชาวไทยจะปฏิบัติพร้อมกันทั้งประเทศ
 • ผลงานที่ลูกวาดภาพ ระบายสี หรืออื่นๆเกี่ยวกับแม่ นำมาจัดตกแต่งเป็นสมุดที่ระลึก หรือใส่กรอบแขวนที่ฝาผนัง เป็นการชื่นชมความสามารถและความรู้สึกดีงามของลูก

ครอบครัวทุกครอบครัวจะมีแม่ให้ลูกได้ระลึกถึงบุญคุณเสมอ การอบรมสั่งสอนเด็กตามตัวอย่างที่เสนอมา หรือ พ่อแม่มีกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม นำมาส่งเสริมลูก ย่อมทำให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติดีเพื่อผู้มีพระคุณเช่นแม่ได้อย่างแน่นอน

เกร็ดความรู้เพื่อครู

คนไทยมีประเพณีการเลี้ยงลูกที่ดีงามประการหนึ่งคือการกล่อมลูก เป็นการอบรมที่ใช้คำร้องเนื้อหามีความหมายบอกเรื่องราวของชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งการเล่าเรื่องแสดงความรักของแม่สู่ลูก อีกทั้งทำนองให้ความไพเราะ การเห่กล่อมด้วยเสียงที่เยือกเย็นและทอดเสียงยาวจนถึงจิตที่จะเป็นสมาธิของเด็กให้หลับด้วยความสุข แม้เด็กจะฟังไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่การแสดงความเอาใจใส่ของแม่ที่เห่กล่อม ให้เสียง เด็กจะรู้ถึงความรักและอยู่ใกล้ชิดสนิท ไม่ให้ลูกกังวลยามหลับไป การกล่อมลูกจะมีทั้งการเห่กล่อมและการขับกล่อม

 • การเห่กล่อม ใช้บทร้องกรองลำนำยานี ใช้ทำนองเพลงแบบสวดสดุดีพระพุทธคุณ เต่าเห่ เห่เรือ จะใช้ในขัตติยะราชประเพณี กล่อมพระราชโอรส พระราชธิดาของพระมหากษัตริย์
 • ส่วนการขับกล่อมใช้บทร้อยกรองแบบกาพย์ยานี 11 กลอนเปล่า หรือร่ายยาว มีคำสัมผัสไพเราะรื่นหูแบบง่ายๆ ชาวบ้านทั่ว ไปใช้กัน เนื้อหาที่เห่กล่อมจะแสดงความรักแม่ลูก

บรรณานุกรม

 1. กิติยวดี บุญซื่อ (2544) . 108 กลอนท่องร้องสนุก . กรุงเทพมหานคร: บริษัท ทิปส์ พับบลิเคชั่น จำกัด.
 2. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ (2553) . ความรักของแม่นก . กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์.
 3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 4. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,สำนักงาน (2540) . คู่มือครูเพื่อพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา . กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.
 5. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี ) ( 2554). ที่สุดแห่งความดี .กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ดี เอ็ม จี . ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.
 6. www.preschool.or.th/knowledge_courses_thailand.php การสอนวิชาภาษาไทยในชั้นอนุบาล - สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย. [ค้นคว้าเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557].
 7. bangkrod.blogspot.com/2011/08/blog-post_10.html. บทเห่กล่อมพระคุณแม่..[ค้นคว้าเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน