หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน (The Emblem of Countries in ASEAN)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน

สัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียน (The Emblem of Countries in Asian) หมายถึง ลักษณะหรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งได้แก่ ลักษณะของธงชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกิน ดอกไม้ประจำชาติ ศาสนา ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้สามารถรับรู้ได้ว่าคนในแต่ละชาติมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าคนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างต่างกันหรือเหมือนกันในด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ การแต่งกาย ลักษณะของธงชาติ อาหารการกิน ทั้งนี้เด็กจะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้อย่างมีความสุข

การสอนเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนมีความสำคัญอย่างไร?

ประชาคมอาเซียน (Asain Community) หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) เพื่อร่วมมือร่วมพลังให้การช่วยเหลือซึ่งกันและของประเทศต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศบรูไน ซึ่งประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน

ปัจจุบันคำว่าอาเซียนเป็นคำที่ประชาชนชาวไทยจะได้ยินกันมากยิ่งขึ้น และพร้อมกับมีการกระตุ้นเตือนให้คนไทยได้รู้จัก เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงในอนาคตอันใกล้นี้ แต่สิ่งสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อพบกับสิ่งใหม่ๆ ก็คืออาวุธที่เรียกว่า การศึกษา เพราะการศึกษาคือกลไก การศึกษาคือตัวขับเคลื่อน การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไกล หากเยาวชนไทยของเราได้รับความรู้ ได้รับการศึกษาอย่างดี ก็จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งมั่นคง และเพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีการรวมตัวกันกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสมาคมอาเซียนขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันการรวมตัวของกลุ่มสมาคมเล็กๆ จาก 5 ประเทศ เป็น 10 ประเทศ กลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเข้มแข็งอย่างมากเรียกว่า อาเซียน อาเซียนจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเข้มแข็งได้มากหรือน้อยย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้ในตัวของเยาวชน และประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้การรวมตัวและร่วมมือกันของกลุ่มสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันในด้านต่างๆเพื่อนำพาประเทศสมาชิกต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ได้ทัดเทียมกับอารยะประเทศต่อไปในอนาคต

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จักวัฒนธรรมและสังคม ความเป็นอยู่ของเพื่อนอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ โดยการดำเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน (Spirit of ASEAN 2558) เพื่อรองรับการรวมกลุ่มของประเทศในอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และในส่วนของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในระดับต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสูการเป็นประชาคมอาเซียน โดยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยที่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน และวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนศึกษา การกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและแข็งแรงในประชาคมอาเซียน โดยกำหนดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนในด้านความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวประวัติและความเป็นมาของอาเซียน ด้านทักษะกระบวนการ เด็กควรมีทักษะในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี มีความสามารถในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเคารพและยอมรับในความมลากหลายของวัฒนธรรม มีภาวะผู้นำและเห็นปัญหาสังคมและลงมือหาทางนำไปสู่เพื่อการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล มีวิธีคิดอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการจัดการ ควบคุมตนเอง และด้านเจตคติ มุ่งให้เด็กมีความภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียน ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี สันติธรรม ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในเรื่องต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อปูพื้นฐานให้เด็กได้ปรับตัวตั้งแต่แรกเริ่ม โดยยึดหลักของการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย ยึดหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนำสาระการเรียนรู้มาบูรณาการให้สอดคล้องกับเด็กปฐมวัยและบริบทของสังคมไทย เช่น เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือกระทำ ได้ปฏิบัติและมีส่วนร่วมจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปยากและการเรียนควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยไปสู่เรื่องที่ห่างไกลตัวเด็ก ดังนั้น สถานศึกษาและบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อวิทยาการทางการศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทั้งเรื่องของภาษา การทักทาย ลักษณะของธงชาติ ดอกไม้ประจำในแต่ละชาติ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาบูรณาการและจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนในการศึกษาระดับต่อไป

การสอนเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

การสอนเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆในอาเซียนมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้

 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัว การยอมรับในความแตกต่างของแต่ละประเทศ เช่น การใช้ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ประเพณีต่างๆ ฯลฯ
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในอาเซียนเพื่อการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน และการเรียนรู้ภาษาประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน เช่น การใช้ภาษาในการทักทายกันของประเทศต่างๆ นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศจะทำให้เด็กสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบและถ่ายโยงการเรียนรู้ทางภาษาได้อีกด้วย
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านเจตคติที่มีต่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างตนเองกับเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติ และพร้อมที่จะยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง
 • ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติของพลเมืองแต่ละประเทศ เช่น การนั่งไขว่ห้างในประเทศมาเลเซียจะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและเสียมารยาทมากที่สุด เป็นต้น
 • ช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ ได้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมหรือประเพณีการปฏิบัติของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องมารยาท ภาษา อาหารการกิน การแต่งกาย การดำรงชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ครูจัดกิจกรรมการสอนเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนให้กับเด็กที่โรงเรียนอย่างไร?

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของประเทศในอาเซียนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธงชาติ ดอกไม้ประจำชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ อาหารการกิน สิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างกันที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาตินั้นๆ สำหรับกิจกรรมที่ครูจัดเพื่อให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัยอาจมีดังนี้

 • กิจกรรมสนทนายามเช้า ครูอาจจัดกิจกรรมโดยการพูดคุยสนทนาด้วยการทักทายจากคำทักทายของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทยทักทายด้วยคำว่าสวัสดี ประเทศลาวทักทายด้วยคำว่าสะบายดี ประเทศสิงคโปร์ทักทายด้วยคำว่าหนีห่าว ประเทศอินโดนีเซียทักทายด้วยคำว่า เซลามัท ประเทศบรูไนและมาเลเซียทักทายด้วยคำว่าซาลามัด ดาตัง ประเทศกัมพูชาทักทายด้วยคำว่า อรุณซัวซะเดยประเทศพม่าทักทายด้วยคำว่ามิงกะลาบา ประเทศฟิลิปปินส์ทักทายด้วยคำว่า กุมุสต้า และประเทศเวียดนามทักทายด้วยคำว่าซินจ่าว
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ เช่น การเรียนรู้หน่วยดอกไม้ ครูอาจจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติต่างๆ ในอาเซียน การใช้คำทักทายเมื่อพบเจอกันของคนในประเทศต่างๆ ศาสนาประจำชาติต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย ครูอาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศในอาเซียน หรือแม้แต่วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน เช่น หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ส่วนลักษณะการจัดกิจกรรมอาจเป็นการสนทนาอภิปราย การนำเสนอด้วยรูปภาพ วีดิทัศน์หรือสารคดีต่างๆ การให้เด็กได้สืบค้นข้อมูลจากระบบออนไลน์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของประเทศต่างๆที่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ครูอาจจัดให้เด็กได้เล่นเกมหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนไปแล้ว เช่น เกมจับคู่เครื่องแต่งกายกับธงชาติของแต่ละประเทศ เป็นต้น
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสเด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อและงานศิลปะประเภทต่างๆ ครูอาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้วาดภาพระบายสีธงชาติ ดอกไม้ประจำชาติต่างๆ หรืออาจจัดกิจกรรมภาพปะติดสัญลักษณ์ประจำประเทศต่างๆ การตัดหรือฉีกกระดาษปะลงในในภาพเครื่องแต่งกายของประเทศต่างๆ อีกทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เช่น การประดิษฐ์ธงชาติ การประดิษฐ์บ้านและที่อยู่อาศัยของประเทศต่างๆ เป็นต้น
 • กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม ครูอาจจัดมุมประสบการณ์ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น จัดมุมหนังสือนิทานหรือหนังสือภาพเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ การจัดมุมอาเซียน มุมเล่นบทบาทสมมติที่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศ การจัดมุมดนตรี ตลอดจนการจัดป้ายนิทรรศการที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
 • กิจกรรมกลางแจ้ง ครูสามารถจัดเกมการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศให้เด็กได้เล่นและให้เด็กได้เรียนรู้ประเภทของกีฬาที่เป็นผู้ริเริ่มการเล่น เช่น ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ริเริ่มการเล่นกีฬาประเภทตะกร้อ เป็นต้น
 • เกมการศึกษา ครูจัดกิจกรรมประเภทการจับคู่ความสัมพันธ์ต่างๆ ให้เด็กได้ฝึกฝนการคิดต่าง เช่น เกมจับคู่ภาพธงชาติของประเทศต่างๆ จับคู่ภาพดอกไม้ประจำชาติกับคำศัพท์ จับคู่ภาพเมืองหลวงกับชื่อประเทศ เป็นต้น

พ่อแม่ ผู้ปกครองจะสอนเรื่องสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนให้ลูกที่บ้านได้อย่างไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศในอาเซียนได้โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ครอบครัวปฏิบัติในแต่ละวัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 • พ่อแม่ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ของประเทศในอาเซียนทั้งในเรื่องภาษา วัฒนธรรมประเพณี ลักษณะของธงชาติ ภาษา อาหารการกิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ แล้วนำความรู้ที่ศึกษามาเล่าหรือถ่ายทอดให้ลูกได้เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับเด็ก
 • แนะนำหรือชักชวนให้ลูกดูรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น คำทักทายของประเทศต่างๆ สารคดีเกี่ยวกับอาเซียนตามแต่โอกาส นอกจากนี้อาจให้ลูกเข้าชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาเซียนทางระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ลูกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยพ่อแม่ควรอยู่ใกล้ลูกขณะที่ใช้การเรียนรู้ด้วยสื่อดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้สื่อในทางที่ไม่ถูกต้อง
 • ให้ลูกได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ การแสดงสินค้าของชาติต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น
 • พ่อแม่อาจพูดคุยกับลูกด้วยการทักทายที่เป็นภาษาของประเทศในอาเซียนเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ และเมื่อเห็นว่าเด็กสามารถทำได้อาจเพิ่มคำศัพท์ที่ยากขึ้นให้กับเด็กเพื่อเรียนรู้ในขั้นต่อไป
 • เมื่อมีโอกาสไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว พ่อแม่อาจสั่งอาหารที่เป็นรายการอาหารของประเทศต่างๆ ให้ลูกได้รับประทานและสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับอาหารของประเทศนั้นๆ
 • จัดหาหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประจำประเทศต่างๆ ในอาเซียนมาไว้ที่บ้านเพื่อให้ลูกได้อ่าน อาจจะเป็นหนังสือภาพหรือหนังสือนิทานก็ได้
 • จัดหาของเล่นที่เหมาะสมกับวัยซึ่งเป็นของเล่นที่เป็นของประเทศต่างๆในอาเซียนให้เด็กได้เล่นและเรียน เพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมและความแตกต่างของการเล่นในแต่ละประเทศให้กับเด็ก

เกร็ดความรู้เพื่อครู

การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้โดยให้สอดคล้องกับสาระหลักทั้ง 4 สาระ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวรูปร่างหน้าตาของคนในแต่ละประเทศว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวสถานที่สำคัญของประเทศต่างๆ รวมถึงบุคคลสำคัญของแต่ละประเทศ ส่วนสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก อาจให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวประเภทสภาพอากาศ สัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรม ดอกไม้ประจำประเทศของแต่ละประเทศ และสาระสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กอาจจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมของประเทศต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ อาหารการกินของแต่ละประเทศให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงให้มากที่สุด

บรรณานุกรม

 1. ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์. (2555). รอบรู้ตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท วี พรินท์(1991) จำกัด.
 2. พนิดา อนันต์รัตนสุข. (2555). เรียนรู้เรื่องอาเซียน. นนทบุรี: บริษัท ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์ จำกัด
 3. ว. อำพรรณ. (2555). การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน