หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ (Teaching children about Symbol)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องสัญลักษณ์

การสอนลูกเรื่องสัญลักษณ์ (Teaching children about Symbol) หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจการเรียกชื่อสิ่งหนึ่งๆ โดยใช้ภาพ เครื่องหมาย หรือคำอื่นๆ มาแทน ไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่สิ่งที่นำมาแทนจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ ซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจ และรู้จักกันโดยทั่วไป ทั้งนี้ สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่คนกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสาร จึงจัดได้ว่าสัญลักษณ์เป็นภาษาเช่นกัน สัญลักษณ์จะมีลักษณะต่างๆ เช่น เป็นภาพ ตัวอักษร สี แสง เสียง หุ่น กิริยาท่าทาง สิ่งของบางอย่าง เป็นต้น สัญลักษณ์แหล่านั้นเป็นสิ่งที่เด็กพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเขา มีที่เครื่องใช้ ในหนังสือ หรือในสถานที่ต่างๆ และหลายเหตุการณ์ เช่น การที่เด็กเคารพธงชาติ สีธงชาติแต่ละสีมีความหมายที่เด็กควรรู้ และปฏิบัติตนตามธรรมเนียมที่ถูกต้อง หรือในวันไหว้ครู ข้าวตอก หญ้าแพรก ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์ที่บอกความหมาย แทนการประพฤติตนของนักเรียน แม้แต่เครื่องกายของนักเรียนก็อาจมีเครื่องหมาย เป็นต้น สัญลักษณ์จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างมีความหมาย

การสอนเรื่องสัญลักษณ์สำคัญอย่างไร?

สัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้อยู่ในชีวิตของเรา ยิ่งในปัจจุบันการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารมีเพิ่มขึ้น เด็กจะเห็นผ่านตาตั้งแต่วัสดุเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัว เช่น หนังสือ ตัวเลขในนาฬิกา เลขที่บ้าน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาพที่ป้ายสินค้า ป้ายร้านค้า อักษรย่อชื่อของโรงเรียน เสียงรถพยาบาล หรือกิริยาท่าทางต่างๆ เช่น ท่าไหว้ ท่ากราบ กิริยาจับสัมผัสมือ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งสัญลักษณ์ หมายถึง การเรียกชื่อสิ่งหนึ่งๆโดยใช้ภาพ เครื่องหมาย หรือคำอื่นๆ มาแทน ไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่สิ่งที่นำมาแทนจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการเปรียบเทียบ และตีความซึ่งใช้กันมานานจนเป็นที่เข้าใจ และรู้จักกันโดยทั่วไป มีสัญลักษณ์หลายอย่างจำเป็นต้องฝึกให้แก่เด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตยุคปัจจุบัน ความเข้าใจ สัญลักษณ์จะมีหลายลักษณะ เช่น

 • สัญลักษณ์ที่เป็นตัวหนังสือ ภาพ ตัวเลข เด็กจะต้องอ่าน และแปลความเพื่อเรียนรู้ความหมายในสิ่งต่างๆ ที่เป็นความรู้ เพื่อใช้ปฏิบัติในชีวิต และจะต้องอ่าน ขีดเขียนเพิ่มเติมต่อไปตลอดชีวิต หรือสัญลักษณ์ที่เป็นเสียง เช่น เสียงโทรศัพท์เข้ามา เสียงไซเรนของรถพยาบาล รถดับเพลิง เสียงเตือนภัยคลื่นสึนามิ เป็นต้น
 • สัญลักษณ์ที่เป็นภาพ ได้แก่ ภาพเครื่องหมายที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องหมายที่รีโมท (Remote) สำหรับเปิดปิดโทรทัศน์ มีเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์บอกว่าใช้ทำอะไร เป็นต้นว่า เครื่องหมายปิด-เปิด ปรับคลื่นรับสัญญาณช่องรายการ หรือเครื่องหมายภาพหน้าจอโทรทัศน์ที่แสดงว่า รายการนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่สามขวบขึ้นไป ภาพและเครื่องหมายจราจร เช่น ภาพผู้ใหญ่จูงเด็กข้ามถนน
 • สัญลักษณ์ที่เป็นสี เช่น เครื่องหมายทางม้าลาย ป้ายจราจรที่แสดงข้อตกลงต่างๆ ที่เด็กควรได้เรียนรู้สะสมประสบการณ์ไว้ เพื่อการดูแลช่วยเหลือตนเองต่อไปในภายหน้าที่เขาต้องเดินทางไปมา
 • สัญลักษณ์ไฟ เครื่องหมายแสงสีไฟ และภาพคนข้ามถนน แสงไฟจราจร ได้แก่ สัญลักษณ์การหยุด เคลื่อนที่ และ เตรียมหยุด สัญลักษณ์ต่างๆ ที่กล่าวเป็นตัวอย่างนี้ เป็นการจัดระเบียบในสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความปลอดภัย แบ่งปันกันอยู่
 • สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาท่าทาง เช่น การโบกมือ การจับมือ การสัมผัสมือ การโอบไหล่ การส่งจูบ เป็นต้น กิริยาท่าทางที่เลือกใช้จะต้องมีความหมายสุภาพ
 • สัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งของ เช่น ธงชาติ พระพุทธรูป เหรียญเครื่องหมาย ภาพปั้น เป็นต้น

การรู้จักสัญลักษณ์ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ และครู จะพิจารณาเลือกให้เด็กตามความสำคัญและจำเป็น ที่สังเกตได้จากวิถีชีวิตของตนเอง และสภาพของสังคมที่อยู่

การสอนเรื่องสัญลักษณ์มีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

 • การสอนเรื่องสัญลักษณ์ มีประโยชน์ต่อเด็กที่ใช้ในการสื่อสาร อาจจะเป็นรูปภาพ ตัวอักษร แสง สี เสียง ท่าทาง สิ่งของ เมื่อสื่อสารไปแล้วจะช่วยให้เด็กมีสังคม เพราะการสื่อสารนั้นใช้ในกลุ่มคนที่ต้องการติดต่อกัน ต้องมีเครื่องมือสื่อสาร คนเราใช้ภาษาที่แสดงออกได้หลายทาง ดังที่กล่าวมา การใช้สัญลักษณ์นั้นจะช่วยให้จำง่าย สะดวกที่จะดำเนินการต่อไปตามข้อตกลง ซึ่งมักจะเป็นสัญลักษณ์สากลที่ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น

  ภาพสัญลักษณ์นี้ แสดงภาพการใช้ห้องน้ำหญิงชาย

  สัญลักษณ์นี้ หมายถึง ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน ถ้าเด็กนักเรียนกำลังเดินข้ามถนน ให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย ถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกำลังสอน ให้งดใช้เสียงสัญญาณ และห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ

 • สัญลักษณ์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกสมอง เพื่อช่วยให้เกิดการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การพิสูจน์ เช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ได้แก่ สัญลักษณ์ทางภาษา เช่น คำว่า มาก น้อย เท่ากัน อ้วน ผอม วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และสัญลักษณ์ทางตัวเลข เช่น 1 2 3 … และสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมาย เช่น = + - ≤ ≥ เป็นต้น
 • เครื่องใช้เทคโนโลยีแทบทุกชนิด จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แทนความหมายของคำพูด ผู้ใช้จะต้องอ่านความหมายนั้นได้ด้วยความคิดที่มีประสบการณ์ และเชื่อมโยงไปสู่การคาดคิดว่าหมายถึงอะไร สำหรับเด็กปฐมวัยจะเริ่มจากการฟังคำบอกเล่า แล้วจดจำนำมาใช้

ครูสอนเรื่องสัญลักษณ์ให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

สัญลักษณ์จึงเป็นเรื่องราวที่ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมเรียนรู้ไว้ในหน่วยการสอนต่างๆ ที่สัมพันธ์กันได้ ได้แก่ หน่วยตัวเรา โรงเรียนของเรา หน่วยธงชาติไทย หน่วยวันครู หน่วยวันแม่ หน่วยวันพ่อ หน่วยประเทศไทย หน่วยคมนาคม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้เด็กรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ได้แก่ สัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก เครื่องหมายของคณิตศาสตร์ สัญลักษณ์การจารจร เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้เด็กเข้าใจสัญลักษณ์ คือการสอนภาษาโดยการส่งเสริมให้เด็กได้ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสาทสัมผัส ให้เด็กเห็นสัญลักษณ์มีอยู่รอบๆ ตัวในชีวิตของเขา สอนให้เขาเข้าใจสิ่งที่ใกล้ตัวก่อน เช่น เห็นและจดจำสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กอนุบาล ซึ่งมักจะปักที่เสื้อนักเรียน หรืออยู่ที่เครื่องใช้ การอ่าน เขียนตัวเลข และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมการสอนสัญลักษณ์ที่ครูสอดแทรกเข้าไปในหน่วยการสอนต่างๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เมื่อเด็กเคลื่อนไหวพื้นฐานแล้ว เด็กจะเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ผ่านหน่วยต่างๆ เช่น หน่วยตัวเรา เด็กจะจดจำสัญลักษณ์ประจำตัวที่ติดที่เครื่องใช้ หรือที่นั่งของเด็ก ให้เด็กแสดงท่าทางตรงตามภาพสัญลักษณ์ของตน เช่น ภาพไก่ อาจจะทำท่าส่งเสียงขัน ภาพไข่ อาจจะโยกย้ายส่ายร่างเป็นรูปวงรี ภาพระฆังทำท่าตีระฆัง เป็นต้น หน่วยจราจร หรือคมนาคม เด็กแสดงท่าทางขับรถยนต์ และจะเคลื่อนรถไปเมื่อเห็นไฟเขียว และหยุดเมื่อเห็นไฟแดง ไฟสีนั้นครูประดิษฐ์ขึ้นมา และชูให้เด็กเห็น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 • ฝึกภาษาจากสัญลักษณ์ในหน่วยการสอนต่างๆ เช่น หน่วยฉันไปโรงเรียน เล่าเรื่องภาพสัญลักษณ์ประจำตัว หน่วยวันแม่ หน่วยวันพ่อ หน่วยดอกไม้แสนสวย บอกความหมายของดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ หรือดอกพุทธรักษาที่เป็นสัญลักษณ์วันพ่อ


  หน่วยเรารักษ์โลก หรือหน่วยโลกสวยด้วยมือเรา บอกเหตุผลที่เรานำขยะไปทิ้งลงถัง หรือแสดท่าทางแยกขยะใส่ถังสีต่างๆ ให้ถูกต้อง

  หน่วยตัวเราบอกการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเห็นภาพสัญลักษณ์การใช้ห้องน้ำหญิงชาย

  หน่วยอุบัติเหตุ เมื่อเราไปห้างสรรพสินค้า มีแสดงภาพบันไดเลื่อน หรือภาพเท้าที่บันไดเลื่อน (ต้องวางเท้าที่ภาพ จึงปลอดภัย)

  ภาพลูกศร ชี้แสดงด้านที่ขึ้น-ลง ที่เด็กๆ จะต้องปฏิบัติขึ้นลงอย่างมีระเบียบ
  การอ่านอักษรที่ใช้ในภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น @ . ในอีเมล์ (e-mail address) เป็นต้น
 • อ่านตัวเลขในทุกหน่วยการสอน ครูจะสอดแทรกทักษะคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก เรื่องตัวเลข การนับ และจำนวน ซึ่งเป็นสาระที่ใช้สัญลักษณ์ เด็กๆ จะเริ่มฝึกหัดตามกระบวนการสอนของครู เพื่อจดจำและนำสัญลักษณ์ไปใช้ การสอนอ่านตัวเลข เครื่องหมาย + - = ≥ ≤
 • ฟังเสียงสัญลักษณ์ที่สื่อสารทั่วไป แล้วแสดงบทบาทสมมติปฏิบัติตาม เช่น หน่วยเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ฟังเสียงโทรศัพท์ เสียงกริ่งสัญญาณเข้าแถว หน่วยเราคือคนไทย ให้ฟังเสียงเพลงชาติไทย หน่วยในหลวงที่รัก ให้ฟัง เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นต้น
 • ดูแสงไฟที่แสดงความหมายต่างๆ แล้วบอกเล่า เช่น ไฟสัญญาณจราจร
 • อ่านสัญลักษณ์จากสี เช่น หน่วยธงชาติไทย ให้เด็กอ่านสีธงชาติ หน่วยโรงเรียนของเรา ให้เด็กรู้ความหมายสีธงของโรงเรียน หน่วยเราเดินทางปลอดภัย ให้เด็กอ่านสีทางม้าลาย สีแดง ขาวที่ห้ามรถจอด เป็นต้น

กิจกรรมสร้างสรรค์ ระบายสีภาพสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นๆ เช่น หน่วยตัวเรา ระบายสีสัญลักษณ์ประจำตัวเอง หน่วยธงชาติไทย หรือประเทศไทยของเรา เด็กตัดกระดาษสีทำธงชาติไทย ประดับในโรงเรียน เมื่อถึงวันสำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หน่วยคมนาคม หรือหน่วยเดินทางปลอดภัย ประดิษฐ์ป้ายสัญลักษณ์จราจรจากแผ่นกระดาษหนา หรือตัดกระดาษสติกเกอร์ แต่งตามแบบป้ายจราจร นำไปติดที่กระดาษไม้อัด ที่ผู้ใหญ่จัดเตรียมไว้ หน่วยเรารักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ทำป้ายติดที่ถังขยะ เช่น ทำตาวิเศษ ชวนให้เด็กทิ้งขยะลงถัง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ จะเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยการสอน เนื่องจากการเรียนเรื่องสัญลักษณ์เป็นการเรียนรู้ทางภาษา ที่เด็กได้เรียนรู้ได้ด้วยการที่ใช้ภาษานั้นบ่อยๆ สิ่งสำคัญคือการนำมาใช้ ควรเป็นสิ่งที่เด็กเข้าใจได้ จึงจะมีความหมายต่อเขา

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนลูกเรื่องสัญลักษณ์อย่างไร?

 • พูดคุยกับลูกนับตั้งแต่แรกเกิด เป็นการสอนภาษาให้ลูกเรียนรู้ การสื่อสารที่เด็กจะเรียนรู้ในระยะแรกของชีวิตนั้นได้จากการฟัง ความเข้าใจจะค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้น เด็กจะเห็นท่าทางของพ่อแม่ ประกอบการพูด และน้ำเสียง การสัมผัสเป็นสื่อกลางแทนความรู้สึกได้ และดีสำหรับเด็กทารก
 • ใช้คำพูดประกอบท่าทาง สื่อความหมายเรื่องที่เป็นสากล ให้เด็กหัดทำตามเรา ส่วนมากสังคมไทยเราจะเริ่มด้วยคำว่า ธุจ้า คือ การพนมมือไหว้ เป็นการแสดงกิริยาท่าทางแทนคำพูดได้หลายความหมาย เช่น แทนคำทักทาย การอำลา การยกย่อง การขอโทษ การขอร้อง การขอบคุณ เป็นต้น จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมโลกว่า กิริยาท่าไหว้ แทนความเป็นคนไทย
 • เล่นสนุกกับลูก เล่นเลียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดต่างๆ สัตว์แต่ละชนิดเป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกนึกคิดของคนเราได้ เช่น เสือ หมายถึงคนใจร้าย สุนัขจิ้งจอก หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ นก หมายถึงผู้ที่ร่าเริง ไก่ หมายถึงคนขยัน เป็นต้น หรืออ่านนิทานให้ลูกฟัง จากหนังสือที่มีภาพประกอบ จะเป็นการสื่อความหมายผ่านภาพได้ดี
 • แนะนำลูกให้รู้จักเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของโรงเรียน ที่ชุดนักเรียนของเขา เครื่องหมายเหล่านี้มักจะเป็นตัวอักษร หรือพยัญชนะย่อชื่อโรงเรียน สีของเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง
 • แนะนำให้ลูกอ่านสัญลักษณ์จากภาพที่เป็นสากล เช่น ภาพคนข้ามถนน ภาพทิ้งขยะลงถัง ภาพการยืนที่บันไดเลื่อน ภาพศูนย์จำหน่ายอาหาร ภาพทางหนีไฟ เป็นต้น
 • หาภาพสัญลักษณ์ที่ทำจากสติกเกอร์มาติดบริเวณบ้านเท่าที่จำเป็น เช่น ระวังกระจก ที่นี้ระวังลื่น นี่คือห้องนอน นี่คือห้องน้ำ เป็นต้น
 • ฝึกลูกฟังเสียงที่เป็นสัญญาณง่ายๆ จากอุปกรณ์ในบ้าน เช่น เสียงเครื่องซักผ้าหยุดทำงาน (พร้อมจะนำไปตาก) เสียงเตาไมโคเวฟ เสียงกริ่งประตู เสียงแตรรถยนต์ เสียงนาฬิกาปลุก เป็นต้น
 • ปักธงชาติไทยในวันสำคัญๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นคนไทย ที่เราเคารพ และยกย่องเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันปีใหม่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันปิยมหาราช เป็นต้น
 • จัดให้มีสัญลักษณ์ทางศาสนาที่ครอบครัวนับถือ สัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นเครื่องหมายของความดีงามของศาสดา ดังเช่น สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ คือ พระพุทธรูป ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ จันทร์เสี้ยว และดาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม
 • ให้ลูกสังเกตร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า จะมีสัญลักษณ์ หรือโลโก้ (logo) เพื่อให้ผู้ซื้อจดจำ สัญลักษณ์เหล่านี้ เป็นเพียงข้อสังเกตให้ลูกได้เห็นสิ่งแวดล้อมตัวว่า มีสัญลักษณ์อีกมากมาย ร้านสะดวกซื้อบางแห่งมีทุกถนนตรอกซอกซอย เป็นบทเรียนที่พ่อแม่ชวนลูกเล่นทายอ่านสัญลักษณ์

การอ่านสัญลักษณ์เป็นการสอนการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน พ่อแม่จึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ลูกได้ไม่ยากเลย เป็นการเรียนที่เด็กได้ยิน ได้ฟัง ได้ขีดเขียน และรู้ความหมายไปในไม่ช้า

เกร็ดความรู้เพื่อครู

ดอกมะเขือ หมายถึงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน ตามธรรมชาติของดอกมะเขือ เมื่อมีดอก ดอกที่จะให้ผลได้ต้องเป็นดอกโค้งลง เหมือนผู้ที่อยู่ในอาการแสดงความเคารพ หรือคารวะบุคคลที่ควรเคารพบูชายกย่อง ตรงข้ามกัน หากดอกมะเขือดอกใดชี้ดอกขึ้น เช่นดอกไม้ชนิดอื่นๆ ดอกนั้นจะไม่มีผล เพราะจะเน่าร่วงหล่นไป เหมือนบุคคลที่ขาดความอ่อนน้อม ถ่อมตน ขาดความเคารพ ก็ไม่มีโอกาสได้รับคำสั่งสอนจากผู้รู้ หรือครู ส่วนหญ้าแพรก คือสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความอดทน แม้หญ้าแพรกจะอยู่ในดินแข็ง ขาดน้ำ หญ้าแพรกก็ยังทนได้ไม่เฉาตายเช่นต้นไม้อื่นๆ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำท่วมขัง ต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำก็ตายไป แต่หญ้าแพรกก็จะแตกกิ่งก้านเป็นต้นได้ต่อไป ผู้ที่อดทนตั้งใจเรียนหนังสือ มีคุณลักษณะเช่นหญ้าแพรก ก็จะพบความสำเร็จ ส่วนข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบ เมื่อเราคั่วข้าวเปลือกเพื่อเป็นข้าวตอกนั้น เมื่อตั้งบนเตาไฟร้อนๆ จะต้องมีตะกร้าก้นรั่วครอบไว้ เมื่อสอดไม้เข้าไปคนข้าวเปลือกในกระทะ ข้าวเปลือกที่ร้อนเต็มที่จะดีดข้าวออกจากเปลือกกลายเป็นข้าวตอกขาว หอม กรอบ ให้เรารับประทานกับน้ำกะทิอร่อยๆ แต่หากข้าวเปลือกเม็ดใดเมื่อได้รับความร้อนเต็มที่แล้ว ดีดตัวออกทางช่องที่เขาสอดไม้ไว้ ก็จะไม่มีโอกาสเป็นข้าวตอก เช่นเดียวกับคนที่ควบคุมตนเองอยู่ในกรอบไม่ได้ ขาดความมีระเบียบ ตามใจตนเอง ในที่สุดก็จะไม่จบการศึกษา

บรรณานุกรม

 1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 2. ณัฐนันท์ วงศ์ประจันต์. (2550). คณิตสาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
 3. เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ. (2542). คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต.
 4. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว.
 5. ธรรมะไทย: (ม.ป.ป.). สัญลักษณ์ประจำชาติไทย. เข้าถึงจาก www.dhammathai.org/thailand/thaisign.php. [ค้นคว้าเมื่อ 12 มิถุนายน 2558].
 6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช: (ม.ป.ป.). ความมุ่งหมายรูปแบบการใช้ประโยชน์สัญลักษณ์. เข้าถึงจาก http://www.dnp.go.th/park/sara/symbol/s_goal.htm. [ค้นคว้าเมื่อ 12 มิถุนายน 2558].
 7. postjung.com: PoGuS BigBooM. (ม.ป.ป.). สัญลักษณ์"@"หมายถึงอะไร?. เข้าถึงจาก https://board.postjung.com/648749.html. [ค้นคว้าเมื่อ 15 มิถุนายน 2558].
 8. กระปุกดอทคอม: (2556). ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถควรรู้ไว้. เข้าถึงจาก https://car.kapook.com/view63172.html. [ค้นคว้าเมื่อ 15 มิถุนายน 2558].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน