หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องอาชีพบริการ (Teaching Children about Service)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องอาชีพบริการ

สอนลูกเรื่องอาชีพบริการ (Teaching Children about Service) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่ให้บริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้รับบริการ เช่น บริการท่องเที่ยว บริการในร้านอาหาร

อาชีพบริการเป็นอาชีพในกลุ่มทำงานอำนวยความสะดวก ผู้ทำอาชีพงานบริการมีหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนควบคู่ไปพร้อมกับการจัดประสบการณ์ที่บ้าน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะช่วยสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัยและใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับสูงต่อไป

การสอนเรื่องอาชีพบริการมีความสำคัญอย่างไร?

 • อาชีพบริการมีหลากหลายประเภท เด็กบางคนจะต้องใช้บริการการเดินทางทางบก ทางเรือหรือทางอากาศ โดยเฉพาะการเดินทางมาโรงเรียน เด็กจำนวนหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถบริการรับส่งของโรงเรียน เด็กจะเห็นผู้บริการ เขาคือพนักงานขับรถและผู้ดูแลในรถ บางครั้งครอบครัวเด็กจะใช้บริการการท่องเที่ยวเดินทางไปในที่ต่างๆ งานบริการจึงเป็นอาชีพที่เด็กเห็นในชีวิตของเขา
 • การประกอบอาชีพเป็นหน้าที่ของคนเรา เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ งานทำให้ได้รายได้เพื่อใช้แลกกับปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำเนินชีวิต แม้เด็กจะยังเล็กและอาจไม่เข้าใจถึงการทำงานว่าก่อให้เกิดรายได้ แต่การที่ผู้ใหญ่คือพ่อแม่ไปทำงานและเขาต้องไปเรียนหนังสือ เป็นการแสดงให้เด็กเห็นว่า ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ หน้าที่ของพ่อแม่ประการหนึ่งคือการประกอบอาชีพเพื่อจะมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งอาชีพบริการเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ เด็กรู้เห็นและเข้าใจได้ทีละน้อย เช่น การที่เขาใช้บริการรถรับจ้าง เขาจะเห็นผู้ใหญ่จ่ายค่ารถ ผู้ใหญ่อธิบายให้ลูกเข้าใจได้ว่า เมื่อเราใช้บริการของเขา เราต้องมีหน้าที่จ่ายเงินที่เป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ค่าน้ำมันรถ ค่าแรง คนขับรถ ค่าแรงคนจ่ายตั๋วหรือเก็บเงินค่ารถโดยสาร เป็นต้น
 • การประกอบอาชีพบริการเป็นงานที่ปฏิบัติด้วยความถูกต้องและเป็นความดีที่ทำให้คนในสังคมอยู่อย่างปกติสุข กล่าวคือเป็นอาชีพที่เกื้อกูลกันและกัน ดังเช่นการที่เด็กเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนมาถึงโรงเรียนด้วยความสะดวกสบาย เพราะมีผู้ให้บริการขับรถมาส่ง การที่เด็กเห็นผู้ใหญ่ทำงานเป็นสิ่งดี เพราะเป็นการฝึกนิสัยการทำงานที่ถูกต้องหรือการประกอบสัมมาอาชีพให้เด็กซึมซับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเรื่อง “อาชีพบริการ” จะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เรื่องบุคคลและสถานที่ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 จึงเป็นความสำคัญที่ครูและพ่อแม่จะปลูกฝังพื้นฐานความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตให้แก่เด็ก

การสอนเรื่องอาชีพบริการมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

การสอนเรื่องอาชีพบริการมีประโยชน์ต่อเด็ก ดังนี้

 • เด็กจะเกิดความรู้และความเข้าใจลักษณะการทำงานของผู้ประกอบอาชีพบริการซึ่งมีหลายลักษณะ แต่ผู้บริการทุกงานจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือ เน้นให้ผู้รับบริการมีความสุข ความสำเร็จในกิจธุระ นับเป็นการทำงานที่ดี
 • เด็กจะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีกิริยามารยาทที่ดี มีนิสัยรับผิดชอบงาน เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงาน
 • เด็กจะเห็นประโยชน์ของการทำงานบริการ ทั้งที่มีงานออกมาอย่างรูปธรรมและไม่เป็นรูปธรรม ผู้บริการทำงานให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบาย เป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับการบริการ จึงเป็นการปลูกฝังนิสัยการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นให้แก่เด็ก

การจัดกิจกรรมเรื่องอาชีพบริการให้แก่เด็กปฐมวัย จึงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพบริการและสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน เพื่อสร้างความสุข ความสะดวกสบายและช่วยเหลือคนอื่น งานบริการเหล่านี้อาจจะมีงานใดงานหนึ่งที่ครอบครัวของเด็กปฏิบัติอยู่ เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพของผู้ปกครองและเห็นคุณค่าของการทำงานที่เป็นอาชีพสุจริตในสังคม

ครูสอนเรื่องอาชีพบริการให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

ครูสอนเรื่องอาชีพบริการให้เด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เช่น เคลื่อนไหวและแสดงท่าทางตามคำบรรยายลักษณะการทำงานของผู้บริการ เคลื่อนไหวและจังหวะตามเสียงเพลงที่กล่าวถึงเรื่องอาชีพบริการ เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์ เช่น ที่คาดศีรษะมีภาพประกอบแสดงสัญลักษณ์ของอาชีพ
 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เช่น เชิญบุคคลอาชีพบริการมาเป็นวิทยากร ให้เด็กร่วมเป็นคนรับบริการ การไปทัศนศึกษาหรือไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ทำงานด้านบริการในชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน เล่นบทบาทสมมติ สนทนาอภิปรายภาพประกอบจากโทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ หนังสือ แผ่นภาพ เล่นปริศนาคำทายอาชีพ เล่านิทานเรื่องอาชีพบริการ
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสีอาชีพบริการหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับ (ในโรงแรม ร้านอาหาร เครื่องบิน ขายตั๋ว ฯ) พับเสื้อ ตัดเสื้อ กางเกง หมวกกระดาษ ปั้นดินน้ำมันและสร้างเรื่องราวประกอบอาชีพการบริการ ประดิษฐ์กระดาษหรือกล่องเป็นถังซักผ้า เตารีด เครื่องเป่าผมฯ
 • กิจกรรมเสรี เล่นบทบาทสมมติประกอบอาชีพบริการ อ่านหนังสือภาพประกอบคำเรื่อง “อาชีพบริการ” ทดลองซัก/ตากผ้าในมุมวิทยาศาสตร์

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องอาชีพบริการให้ลูกที่บ้านอย่างไร?

พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสอนเรื่องอาชีพบริการให้ลูกที่บ้าน ดังนี้

 • หากพ่อแม่ทำงานอาชีพบริการอยู่แล้ว เป็นโอกาสดีที่จะพูดถึงอาชีพให้ลูกได้ยินและบอกเล่าให้ทราบว่า นี่คืองานของพ่อแม่ การเล่าให้ลูกฟังควรบอกด้วยน้ำเสียงภูมิใจ สร้างคุณค่าของอาชีพด้วยท่าทียกย่องให้เกียรติแก่งานในฐานะของอาชีพสุจริต แม้ว่าลูกจะเยาว์วัยแต่ลูกจะเรียนรู้ได้จากการแสดงออกด้วยท่าทางและการกระทำที่ดี
 • แนะนำให้ลูกรู้จักอาชีพบริการต่างๆของคนในชุมชน เช่น ร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มจะมีพนักงานคอยบริการยกอาหาร หรือร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันจะมีพนักงานคอยแนะนำสินค้าและรับเงินค่าสินค้า งานที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างงานบริการที่เด็กปฐมวัยสามารถพบเห็นได้จากเหตุการณ์ประจำวัน พ่อแม่ผู้ปกครองอาจพูดถึงอาชีพเหล่านี้ได้
 • จัดหาภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ หนังสือ ใบปลิวที่เกี่ยวกับการทำงานของพนักงานบริการ และเมื่อเอ่ยถึงบุคคลที่อยู่ในภาพประกอบควรกล่าวอย่างสุภาพ เน้นแนะนำงานที่ให้ความรู้และถูกต้องตามหลักศีลธรรม
 • พ่อแม่จัดเวลาเล่นบทบาทสมมติกับลูกที่บ้าน เด็กปฐมวัยยังอยู่ในโลกจินตนาการ ชอบเล่นสมมติเป็นคน พืช สัตว์หรือสิ่งของที่มีชีวิต พ่อแม่อาจสร้างเรื่องราวหรือเหตุการณ์และสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพบริการ

พ่อแม่มีบทบาทสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก โดยจัดกิจกรรมการเล่นปนเรียน ทำให้เด็กเพลิดเพลินและช่วยให้การเรียนรู้มีความหมาย เพราะเด็กสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตจริงได้

เกร็ดความรู้เพื่อครู

อาชีพที่หลากหลายในสังคมเกิดจากสาเหตุสำคัญคือ คนเราไม่สามารถจะทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง คนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน การเลือกที่อยู่ของคนเราก็แตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์ และเมื่อมาอยู่ร่วมกัน จึงเกิดการสร้างองค์กร มีการแบ่งหน้าที่โดยมอบหมายความรับผิดชอบความความถนัด จึงเกิดเป็นอาชีพที่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม

 1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 2. นงนุช ปรีชาว่องไวกุล (2555). เทวดากับช่างทำรองเท้า. กรุงเทพมหานคร : จี เอ็ม เอส บุ๊คเซอร์วิส บจก.
 3. บุบผา เรืองรอง (2550). คำคล้องจองเพื่อพัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย. นครศรีธรรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
 4. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว.
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551). แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546. กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน