หน้าหลัก » บทความ » สอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วต (Teaching Children about Flight Attendants)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

สอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วต

การสอนลูกเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วต (Teaching Children about Flight Attendants) หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ที่มีอาชีพดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน โดยมีหน้าที่ต่างๆ เช่น เสิร์ฟอาหาร สาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบิน แนะนำจัดหาที่นั่งให้ผู้โดยสาร ตรวจสอบการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารก่อนเครื่องบินขึ้นและลง รับผิดชอบตรวจสอบถังออกซิเจนให้อยู่ครบถ้วนในที่ที่ติดตั้ง ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและบริการอื่นๆ การรู้จักอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วตจะช่วยให้เราใช้บริการได้ถูกต้อง เด็กปฐมวัยควรรู้จักบุคคลที่ทำอาชีพนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะการทำงานซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมและอาชีพหนึ่งในสังคม

การสอนเรื่องแอร์โฮสเตส – สจ๊วตมีความสำคัญอย่างไร?

 • แอร์โฮสเตส - สจ๊วตเป็นบุคคลที่ทำงานอาชีพบริการ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสาร ก่อนเดินทางจะสาธิตการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีอยู่ในเครื่องบินให้ผู้โดยสารได้เห็นและพร้อมใช้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง อุปกรณ์เหล่านี้มีขั้นตอนการใช้ เช่น เข็มขัดนิรภัย หน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ ฯลฯ เมื่อออกเดินทางจะทำหน้าที่บริการอาหารให้แก่ผู้โดยสาร คอยดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย เด็กๆควรรู้จักที่จะให้เกียรติพนักงานเหล่านี้
 • การเดินทางด้วยเครื่องบินมีกฎและข้อควรปฏิบัติมากมาย ในขณะที่อยู่บนเครื่องบินเราควรทำความเข้าใจในหน้าที่และคำแนะนำต่างๆที่แอร์โฮสเตสบอก เพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

การสอนเรื่องแอร์โฮสเตส – สจ๊วตมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร?

 • เด็กได้รู้จักอาชีพแอร์โฮสเตส - สจ๊วต ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำได้ในอนาคต
 • ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย เด็กๆควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบิน รวมทั้งเข้าใจในหน้าที่ของแอร์โฮสเตส – สจ๊วต
 • เด็กจะสังเกตได้ว่าในสังคมที่เขาอยู่นั้น ผู้ใหญ่ทำงานแตกต่างกันไปแต่ทุกการงานอาชีพจะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบาย เช่น ตำรวจช่วยอำนวยการให้รถวิ่งไปมาอย่างเป็นระเบียบ นางพยาบาลช่วยดูแลคนไข้ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ แอร์โฮสเตส – สจ๊วตดูแลเราบนเครื่องบิน เป็นต้น
 • เด็กจะได้เรียนรู้วิธีเดินทางอย่างปลอดภัยบนเครื่องบิน ได้เห็นการสาธิตการสวมเสื้อชูชีพ การรัดสายเข็มขัดนิรภัย การใช้หน้ากากออกซิเจนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ
 • เด็กจะได้เห็นลักษณะการทำงานร่วมกันของคนในอาชีพต่างๆบนเครื่องบิน เช่น อาชีพเชฟมีหน้าที่ทำอาหารให้เรากิน อาชีพนักบินมีหน้าที่ขับเครื่องบินพาเราไปถึงจุดหมาย แอร์โฮสเตส – สจ๊วตคอยช่วยเหลือให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย ฯลฯ ทุกคนในสังคมมีความถนัด ความสามารถแตกต่างกัน เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันจะช่วยให้แก้ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินชีวิต เพราะต่างทำงานช่วยให้เกิดสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อชีวิต

ครูสอนเรื่องแอร์โฮสเตส – สจ๊วตให้ลูกที่โรงเรียนอย่างไร?

 • กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เคลื่อนไหวตามคำคล้องจองหรือเพลง เช่น คำคล้องจอง แอร์โฮสเตสและสจ๊วต

  (ผู้แต่ง : บุบผา เรืองรอง)

  แอร์โฮสเตสผู้แสนดี ทำหน้าที่บนเครื่องบิน

  บริการอาหารการกิน ของทุกชิ้นช่วยตรวจไว

  ช่วยแนะให้สวมเข็มขัด ช่วยจัดแจงที่นั่งให้

  ช่วยแนะทางหนีไฟ เอาใจใส่ผู้โดยสาร

 • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูสมมติตนเองเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วต ทักทายเด็กและเชิญให้เด็กเข้าที่นั่งในเครื่องบิน แนะนำให้ดูเลขที่นั่ง นำเด็กเข้าที่นั่ง แสดงท่าทางบริการอื่นๆ เช่น ดูแลการรัดเข็มขัดและรัดเข็มขัดให้เด็กดู สาธิตการสวมเสื้อชูชีพ เมื่อสมมติว่าเครื่องบินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้ว ให้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม สรุปร่วมกันว่าแอร์โฮเตสทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารบนอากาศยาน เด็กเลือกหยิบภาพประกอบคำแสดงหน้าที่ของแอร์โฮสเตส ครูขยายประสบการณ์ให้เด็กว่าสจ๊วตคือผู้ที่ทำหน้าที่บนสายการบินเช่นเดียวกับแอร์โฮสเตสเพียงแต่สจ๊วตเป็นผู้ชาย ให้เด็กได้ดูภาพประกอบเป็นภาพถ่ายจากนิตยสารของสายการบินต่างๆจะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสีและตัดปะภาพเครื่องบิน แอร์โฮสเตสและสจ๊วตจากแผ่นพับโฆษณา หนังสือนิตยสารของสายการบินต่างๆที่มักจะแจกฟรี ให้เด็กตัดภาพออกมาจากแผ่นภาพใช้กาวติดภาพลงกระดาษแข็ง ออกแบบภาพเพิ่มเติมสร้างเป็นเรื่องราว เช่น ภาพเครื่องบินบินอยู่บนท้องฟ้า ภาพแอร์โฮสเตสทำหน้าที่บริการผู้โดยสารตามจินตนาการของเด็ก
 • กิจกรรมเสรี จัดมุมบทบาทสมมติให้เด็กได้ทดลองเล่นทำหน้าที่ของแอร์โฮสเตส หลังจากที่เขามีประสบการณ์ตรงหรือได้มีโอกาสเห็นผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือภาพ โทรทัศน์ แผ่นบันทึกภาพ ฯ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กเชื่อมโยงจากการที่เด็กเข้ามุมการเรียนรู้ หาภาพต่างๆจากหนังสือ นิตยสาร วารสารของสายการบินสายต่างๆที่มักจะถ่ายภาพการทำงานของแอร์โฮสเตสให้เด็กดู หรืออาจจะตัดภาพเหล่านั้นมาทำเป็นหนังสือภาพให้เด็กได้อ่านภาพ เมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าว เด็กจะจินตนาการเล่นและแสดงบทบาทหน้าที่ของแอร์โฮสเตสได้
 • กิจกรรมกลางแจ้ง จัดเครื่องเล่นสนามสมมติว่าเป็นเครื่องบินให้เด็กได้ปีนเดินขึ้นบันได และนั่งเครื่องบินสนามตามรูปแบบที่ออกแบบแล้วขยับโยกไปมาเด็กจะสนุกสนาน ผลัดกันแสดงเป็นแอร์โฮสเตสเดินถือถาดวางแก้วน้ำ บริการให้ผู้โดยสารโดยพยายามไม่ให้น้ำในแก้วหก
 • กิจกรรมเกมการศึกษา เล่นเกมจำแนกประเภท เกมจับคู่ภาพเหมือน กริยาท่าทางของแอร์โฮสเตสและสจ๊วต

พ่อแม่ผู้ปกครองจะสอนเรื่องแอร์โฮสเตส - สจ๊วตให้ลูกที่บ้านอย่างไร?

 • เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเครื่องบิน ให้ลูกได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มวางแผนการเดินทางว่าไปสถานที่ไหน จังหวัด ประเทศอะไร ให้ลูกได้เห็นสถานที่ที่จะไปก่อนด้วยการดูแผนที่แสดงเส้นทางการบิน สนทนาดูเพื่อเตรียมตัวลูกโดยบอกว่าครอบครัวจะเดินทางไปไหน แม้เด็กไม่อาจจะกะระยะทางได้จริงๆแต่การสนทนาบอกเล่าเป็นการพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กันและกัน เด็กจะค่อยๆรับรู้ตามวัยจากประสบการณ์จริงที่เด็กได้รับ หากพ่อแม่ไปซื้อตั๋วเดินทางยังสถานที่ขายตั๋วอาจจะเป็นร้านค้าหรือท่าอากาศยานให้นำเด็กไปด้วย เขาจะได้รู้จักการทำงานของแอร์โฮสเตสภาคพื้นดิน เมื่อถึงเวลาเดินทางนำเด็กไปที่โต๊ะติดต่องานหรือเคาน์เตอร์(Counter) แสดงหลักฐานของเด็กให้เจ้าหน้าที่ดู การปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของแอร์โฮสเตสเช่นกัน เมื่อได้ขึ้นไปบนเครื่องบินเด็กจะได้รู้จักแอร์โฮสเตส - สจ๊วตและการทำงานต่างๆ เช่น การแนะนำที่นั่ง การช่วยบริการเก็บกระเป๋า การแนะนำรัดสายเข็มขัดนิรภัย การสาธิตสวมเสื้อชูชีพ การบริการอาหาร เป็นต้น
 • แอร์โฮสเตสและสจ๊วตจะสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา ให้ลูกแสดงเป็นแอร์โฮสเตสพูดแนะนำตนเอง ทักทาย อธิบายการเดินทาง แนะนำอาหารให้ผู้โดยสารทราบ เป็นต้น
 • เล่นเก็บสะสมตั๋วเดินทางที่โดยสารทางอากาศ นำมาสนทนาและเล่นกับลูกได้หลายแบบ เช่น เล่นทายคำศัพท์ เช่น ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (gate) ที่นั่ง (seats) อ่านชื่อจังหวัดที่จะเดินทางไป ตัวเลขที่มีอยู่ สนทนาถึงเรื่องราวของคำศัพท์และตัวเลขนั้นๆ เด็กจะได้อ่านคำจากสิ่งต่างๆที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เล่นแต่งตัวแอร์โฮสเตสจากตุ๊กตากระดาษ ให้ลูกวาดและระบายสีชุดสำหรับแอร์โฮสเตสตามแบบที่เขาเคยเห็น แล้วตัดภาพออกมาเล่นสวมเสื้อผ้าให้ตุ๊กตา
 • ชวนลูกสนทนาประสบการณ์การเดินทางและพบปะแอร์โฮสเตส
 • เล่นสมมติให้ลูกสมัครและสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นแอร์โฮสเตส การสนทนาซักถามเป็นการสังเกตทัศนคติของลูกต่ออาชีพนี้
 • ตัดเครื่องแบบแอร์โฮสเตสให้ลูกสวมใส่เล่น ให้ลูกแสดงบทบาทสมมติบริการความสะดวกให้ผู้โดยสาร อาจจะเป็นพี่น้อง ญาติ พ่อแม่เล่นเป็นผู้โดยสาร ขณะที่เล่นพ่อแม่สอดแทรกข้อคิด ความรู้ให้ลูกไปด้วย ฝึกเลียนแบบบุคลิกของแอร์โฮสเตสคือ ยืนหลังตรง นั่งหลังตรง เดินหลังตรง ฝึกการพูดภาษาสุภาพเพราะนี่คือลักษณะของแอร์โฮสเตสที่ดี

เกร็ดความรู้เพื่อครู

  ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยคือท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา - บางปะกงในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครประมาณ 25 กิโลเมตร

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอับดับสองของโลก (132.2 ม.) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก (563,000 ตร.ม.) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวต่อชั่วโมงและผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี ) และศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี)

บรรณานุกรม

 1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. (สำหรับเด็กอายุ 3 -5 ปี). กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 2. พาที สารสิน (2557). นิตยสาร JIB jib สายการบินนกแอร์. พฤษภาคม 2557.
 3. เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และสิฏฐากร ชูทรัพย์.(2553). หนังสือเรียนรายพื้นฐาน งานอาชีพ ๔-๖. (พิมพ์ครั้งที่๑). กรุงเทพฯ:เอมพันธ์.
 4. ราชบัณฑิตยสถาน.(2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ:นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์.
 5. ลัดดาวรรณ เลียนบรรจง. (2557). นางฟ้าคนใหม่. กรุงเทพมหานคร:ประภาคารพับลิชชิ่ง.
 6. ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว.
 7. อารมณ์ สุวรรณปาล. (2551). ประมวลสาระชุดวิชา:การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย.สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. เพลงตามรอยพระราชา. th.wikipedia.org/wiki/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.. [ค้นคว้าเมื่อ 13 ธันวาคม 2557].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน