สะเต็มศึกษา-ตอนที่1 « ถามครู.com
หน้าหลัก » Blogs » สะเต็มศึกษา กุมอนาคตชาติ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงการจัดตั้งสำนัก “สะเต็มศึกษา” ขึ้นในประเทศไทย เพื่อบูรณาการการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต

จุดมุ่งหมายของสำนักดังกล่าว คือการส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้ และแนวทางสร้างสรรค์แบบใหม่ เพราะในศตวรรษที่ 21 นี้ โลกของเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องเร่งรัดพัฒนาและสร้างทักษะการดำรงชีวิตเพื่อให้เยาวชนของไทยก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ ตลอดจนการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2558

STEM เป็นคำย่อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งเดิมคำนี้บัญญัติขึ้นเพื่อการขอวีซ่าทำงาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับผู้อพยพมาจากประเทศอื่น และมักใช้ในวงการศึกษา เพื่ออ้างอิงถึงการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะดังกล่าว

สะเต็มอาจรวมถึงแรงงานที่ด้อยการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว โดยเฉพาะในงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง (High-tech) และอาจเกี่ยวข้องกับความกังวลในแง่การสอนแต่ละวิชาแยกจากกัน (Isolation) แทนหลักสูตรบูรณาการทั้ง 4 วิชา วาระแห่งชาติสำหรับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาคือการสร้างพลเมืองที่มีขีดความสามารถสูงในเรื่องสะเต็ม

ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงความมั่นคงภายในประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ประกาศขยายรายชื่อสาขาวิชาสะเต็มในหลักสูตรปริญญาบัตร และขยายอายุวีซ่าให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาสะเต็ม สามารถอยู่ในประเทศต่อเพื่อฝึกงานได้อีก 17 เดือน จากเดิมที่ให้วีซ่าเพียง 12 เดือน

มีผู้สนับนุนให้ขยายขอบเขตของการศึกษาวิชาวิศวกรรม ภายใน 3 วิชาที่เหลือของสะเต็ม และการเริ่มสอนวิชาวิศวกรรมในระดับมัธยมศึกษา และแม้กระทั่งประถมศึกษา เป็นการนำสาขาวิชาสะเต็มไปสู่นักเรียนที่อายุยังน้อย แทนที่จะจำกัดอยู่ในโปรแกรมของเด็ก “พรสวรรค์” (Gifted) เท่านั้น ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ได้จัดสรรงบประมาณพิเศษ ให้รัฐที่สามารถปรับปรุงการศึกษาของครูที่สอนสาขาวิชาสะเต็ม

ต้นปี พ.ศ. 2549 ประธานาธิบดีจอร์จ ดับบลิว บุช ได้ประกาศถึงความคิดริเริ่มในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness) โดยเพิ่มงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาสะเต็ม และโปรแกรมก้าวหน้าต่างๆ ด้านวิจัยและพัฒนา

เพื่อรองรับสนับสนุนทิศทางดังกล่าว ในปีเดียวกัน สภาการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดนโยบาย 10 ข้อ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาสะเต็ม เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญได้ 3 ประการ

  • เพิ่มจำนวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) โดยปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมปลาย
  • เพิ่มทักษะและความแข็งแกร่งของครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • ขยายจำนวนนักเรียน ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาบัตรในสาขาวิชาสะเต็ม

แหล่งข้อมูล

  1. สสวท ตั้งสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี - http://www.naewna.com/local/37990 [2013, January 20].
  2. STEM field - http://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields [2013, January 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน