หน้าหลัก » Blogs » สะเต็มศึกษา กุมอนาคตชาติ (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างๆ มีความตื่นตัวในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” กันมาก อาทิ อเมริกา จีน และอินเดีย โดยมีในปี พ.ศ. 2558 ประเทศจีนจะผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสะเต็ม ออกมาประมาณ 3.5 ล้านคน ตัวเลขนี้ยังไม่นับบัณฑิตปริญญาโทและเอก¬¬

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) สหรัฐอเมริกา ได้ผลักดันความก้าวหน้าในการเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักคณิตศาสตร์ ผู้จะนำการสำรวจอวกาศในศตวรรษที่ 21 โครงการแข่งขัน “นาซ่าเอาจริง” (NASA Means Business competition) ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพัฒนาแผนเพื่อสนับสนุนนักเรียนประถมปลายจนถึงมัธยมปลายให้เลือกเรียนสาขาวิชาสะเต็ม และชักจูงให้อาจารย์มหาวิทยาลัย สร้างกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ชักนำให้นักษาศึกษาเข้าใจความสำคัญของสาขาวิชาสะเต็ม

มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) มีโปรแกรมมากมายในการศึกษาของสาขาวิชาสะเต็ม สำหรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย รวมทั้งการแข่งขันทักษะการรับรู้ในระดับสูง (Higher cognitive skills) เพื่อให้นักเรียนแสวงหาและใช้วิธีการ (Technique) ของนักวิชาชีพ (Professional) ในทางปฏบัติของสาขาวิชาสะเต็ม

“โครงการผู้นำเส้นทาง” (Project Lead the Way) เป็นโครงการจากองค์การระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีบารัก โอบามา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกา ในการเป็นผู้นำของการให้การศึกษาด้วยหลักสูตรสาขาวิชาสะเต็มแก่นักเรียนประถมปลายถึงมัธยมปลาย ประกอบด้วย 5,200 โปรแกรม ในโรงเรียน 4,700 แห่ง ทั่วทั้ง 50 รัฐ

ตัวอย่างบางโปรแกรม ได้แก่หลักสูตร “เส้นทางสู่วิศวกรรม” (Pathway to Engineering) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และ “เปิดประสู่เทคโนโลยี” (Gateway to Technology) สำหรับนักเรียนประถมปลายและมัธยมต้น แล้วยังมีหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพครู และสนับสนุนการสร้างโปรแกรมเพื่อ “แปลงโฉม” (Transformation) โรงเรียน และชุมชนให้สอดคล้องกับสาขาวิชาสะเต็ม ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากผู้นำระดับชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น รวมทั้งนักธุรกิจด้วย

พระราชบัญญัติ “อเมริกาแข่งขัน” (America COMPETES Act) กำเนิดขึ้นเพื่อสนองตอบความกังวลว่า สหรัฐอเมริกาอาจไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในอนาคต เนื่องจากการลงทุนที่ไม่เพียงพอในปัจจุบัน ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการศึกษาและพัฒนาแรงงานในสาขาวิชาสะเต็ม ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก กฎหมายนี้ให้อำนาจรัฐในการเพิ่มเงินทุนสนับสนุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology) และสำนักงานวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ สหรัฐอเมริกา

ขณะเดียวกันประเทศไทยผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสะเต็มได้ตัวเลขในกราฟเกือบเป็น 0 หากไทยยังไม่ตื่นตัวที่จะยกระดับคุณภาพ และเพิ่มจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาสะเต็ม ก็จะตกขบวน [ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ] การผลักดันโปรแกรมและหลักสูตรการศึกษาสะเต็มเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถไม่น้อย โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูล

  1. สสวท ตั้งสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการเรียนวิทย์-คณิต-เทคโนโลยี - http://www.naewna.com/local/37990 [2013, January 21].
  2. STEM field - http://en.wikipedia.org/wiki/STEM_fields [2013, January 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน