หน้าหลัก » Blogs » หนังสือคือเครื่องมือสร้างคนคุณภาพ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หนังสือคือเครื่องมือสร้างคนคุณภาพ (ตอนที่ 1)

ในช่วงที่ผ่านมาข่าวที่น่าเป็นห่วงสำหรับสังคมไทย คือ เรื่องการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการอ่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่านตั้งแต่เด็ก เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพ รวมไปถึงพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม

บุคคลที่ทำหน้าที่ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านได้ดีที่สุด คือ ครอบครัว โดยการส่งเสริมให้มีมุมหนังสือที่บ้าน สร้างบรรยากาศสบายๆ และให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมการอ่านกับลูก อ่านหรือเล่าเรื่องในหนังสือให้ลูกฟัง

ปัญหาในครั้งนี้ เริ่มมีการนำเสนอข่าวในวันที่ 18 กรกฎาคม ผ่านมา ซึ่งองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอ่าน และยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่อง การอ่าน ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญมาก อีกทั้งยังพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการเรียนการอ่านเท่าเทียมกัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชนจะมีนิสัยรักการอ่าน

หนังสือ คือ ชุดของงานเขียน งานพิมพ์ ภาพประกอบหรือกระดาษเปล่า วิธีการทำหนังสือจะทำโดยใช้น้ำหมึก กระดาษ กระดาษหนัง หรือ วัสดุอื่นๆ ตามปกติจะนำมาผูกติดกันให้เป็นเล่มในหนึ่งด้าน กระดาษแต่ละแผ่นในหนังสือจะเรียกว่า “หน้ากระดาษ” แต่ละหน้าของกระดาษจะเรียกว่า “หน้า”

การใส่เนื้อหาหรือภาพประกอบถูกจัดทำในรูปแบบของระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือจะอ้างอิงถึงงานของบทประพันธ์ต่างๆ หรือส่วนหลักของงานเขียนนั้นๆ ในห้องสมุดและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หนังสือประเภทนี้จะถูกเรียกว่า “บทความเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ”

การจำแนกประเภทหนังสือจากงานพิมพ์ซึ่งถูกตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา เรียกว่า นิตยสาร วารสารหรือหนังสือพิมพ์ ใจความสำคัญทั้งหมดของงานเขียนรวมอยู่ในหนังสือนั้นเรียกว่า งานประพันธ์หรือวรรณกรรม ในนวนิยายหรือหนังสือบางประเภท เช่น อัตชีวประวัติ หนังสือที่ถูกแบ่งภาคเป็นตอนๆ เรียกเป็นเล่มที่ 1 เล่มที่ 2 เล่มที่ 3 เป็นต้น

บุคคลที่มีความต้องการอ่านหนังสืออย่างมากจะถูกเรียกว่า ผู้ชอบสะสมหนังสือ หรือพวกหนอนหนังสือ ร้านค้าที่รับซื้อและขายหนังสือ เรียกว่า ร้านหนังสือ ในห้องสมุดหนังสือสามารถถูกยืมได้ เว็บกูเกิ้ลได้ประเมินว่าในปี ค.ศ. 2010 จะมีหนังสือถูกจัดพิมพ์โดยประมาณ 130 ล้านเล่ม

สำหรับประวัติของหนังสือเริ่มจากสมัยยุคโบราณที่มีระบบการเขียนที่ทุกอย่างสามารถนำมาเขียนได้ โดยจะใช้หิน ดิน เปลือกไม้ และแผ่นโลหะ จะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการเขียนโดยการแกะสลัก ซึ่งตัวอักษรจะเกิดขึ้นในช่วงสมัยอียิปต์ ประมาณ 5,000 ปีที่แล้ว ชาวอียิปต์โบราณจะเขียนโดยใช้กระดาษปาปิรัส (Papyrus) พืชชนิดนี้ (ต้นกก) เติบโตอยู่แถบลุ่มแม่น้ำไนล์

คำศัพท์ในช่วงแรกๆจะไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน ข้อความจะถูกเขียนจากขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวา และสลับกับไปแต่ละบรรทัด ในทางเทคนิคงานเขียนแบบนี้เรียกว่า”บูสโตรฟีดอน” (Boustrophedon) ซึ่งหมายถึง การเลี้ยวของวัว เมื่อชาวนาใช้วัวเข็นคันไถเพาะปลูกในทุ่งนา

แหล่งข้อมูล

  1. หนังสือคือเครื่องมือสร้างคนคุณภาพ - http://www.dailynews.co.th/education/219933 [2013, August 20]
  2. Book - http://en.wikipedia.org/wiki/Book [2013, August 20]
  3. ความรู้ประวัติการพิมพ์ offset - http://bangkokprint.com/?p=772 [2013, August 20]
  4. หมึก (Ink) - http://www.chemtrack.org/EnvForKids/content.asp?ID=110 [2013, August 20]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน