หน้าหลัก » บทความ » สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies of learners)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิตอล เป็นวิวัฒนาการการพิมพ์ยุคใหม่ เพราะเป็นการพิมพ์ที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ การพิมพ์วิธีนี้จะใช้ โทนเนอร์ (Toner) มากกว่า น้ำหมึก (Ink) เพราะการใช้โทนเนอร์จะหลอมละลายเมื่อได้รับความร้อนจากเครื่องพิมพ์ ทำให้สามารถติดกับวัสดุที่ต้องการได้ดีกว่าน้ำหมึก

แต่การพิมพ์ระบบดิจิตอลจะให้ประมาณน้อยกว่าการพิมพ์แบบ Offset ซึ่งเป็นการพิมพ์แบบพื้นราบที่ให้ปริมาณการพิมพ์ที่มากและมีคุณภาพสูง ยุคต่อมามีการพัฒนาโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เรียกยุคนี้ว่า ยุค E-book ย่อมาจากคำว่า Electronic-Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ปกติเอกสารดังกล่าว มักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมไปถึงการอ่านในรูปแบบของซีดี (CD-ROM) และในรูปแบบอื่นๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านผ่านในคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊คได้

หลังจากในช่วงศตวรรษที่ 20 ห้องสมุดต้องเผชิญกับสิ่งพิมพ์สารสนเทศออกมามากมาย สิ่งพิมพ์สารสนสนเทศต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความงานวิจัย ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น เอกสารสารสนเทศตลอดจนการสืบค้นเอกสารทางสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเรียกยุคนี้ว่า ยุคการทะลักทลายของสารสนเทศ (Information explosion)

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ตแสดงถึงการมีข้อมูลใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงพิมพ์ออกมาเท่านั้น แต่ยังสามารถออนไลน์ไปถึงห้องสมุดดิจิตอล ในรูปแบบของซีดี (CD-ROM) หรือรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ในยุคนี้เป็นยุคที่พยายามเปลี่ยนแปลงหนังสือให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานของสาธารณสมบัติ (Public domain) คือ งานเขียนที่ไม่มีใครสามารถถือตัวเป็นเจ้าของได้ สามารถคัดลอกได้ไม่ผิดกฎหมาย โดยความคิดในการเปลี่ยนให้งานเขียนเป็นสาธารณสมบัติ เป็นของโครงการกูเทนแบร์ก (Project Gutenberg)

โครงการดังกล่าวเป็นอาสาสมัครที่เปลี่ยนหนังสือต่างๆ หรืองานเขียนเป็นรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเก็บรักษาและเผยแพร่แก่สาธารณชน โครงการกูเทนแบร์ก ร่วมกับ โครงการพิสูจน์อักษร (Distributed Proofreaders) ซึ่งเป็นโครงการที่พิสูจน์อักษรหนังสือต่างๆ ก่อนที่จะทำเป็นรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังมีการพัฒนากระบวนการพิมพ์หนังสือ โดยพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้จริง (Print on demand หรือ POD) เป็นวิธีที่ใช้ง่าย สามารถพิมพ์ได้ด้วยตนเอง และประหยัดค่าใช้จ่าย

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการทำงานของสมาคมฯ คือการ “มุ่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะต้องเริ่มขึ้นจากหน่วยย่อยที่สุดของสังคม นั่นคือครอบครัว”

แหล่งข้อมูล

  1. หนังสือคือเครื่องมือสร้างคนคุณภาพ - http://www.dailynews.co.th/education/219933 [2013, August 22]
  2. Book - http://en.wikipedia.org/wiki/Book [2013, August 22]
  3. ความรู้ประวัติการพิมพ์ offset - http://bangkokprint.com/?p=772 [2013, August 22]
  4. หมึก (Ink) - http://www.chemtrack.org/EnvForKids/content.asp?ID=110 [2013, August 22]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน