หน้าหลัก » Blogs » “ห้องเรียนกลับด้าน” ขานรับความคิดใหม่ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักเรียนจะสามารถร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้ในชั้นเรียน ครูเองก็จะได้เห็นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนต่อหน้าเลยด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน อาจหมายถึงการจัดการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL)

วิธีการนี้ ทำให้นักเรียนมีเวลานักเรียนฝึกแก้ปัญหา ฝึกทำวิจัย ทำงานเป็นกลุ่ม และช่วยกันเสริมสร้างความรู้ร่วมกันกับกับเพื่อนๆ และครูได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เวลาในชั้นเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลายด้วย ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่ครูเป็นผู้กำหนด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในวิชาภาษาไทย ครูอาจจะบันทึกวีดิทัศน์การสอนหลักภาษา ให้นักเรียนไปดูที่บ้าน และใช้เวลาในชั้นเรียนฝึกการสนทนา ฝึกการอ่าน และฝึกการเขียน

สำหรับครูภาษาอังกฤษก็อาจใช้วีดิทัศน์บันทึกการสอนไวยากรณ์ (Grammar) และใช้เวลาในชั้นเรียนฝึกการใช้ภาษา [อ่านและเขียนภาษา] อาจใช้วีดิทัศน์แนะนำการฝึกภาษาแบบคร่าวๆ [โดยเฉพาะการฟังสำเนียงเจ้าของภาษา] และใช้เวลาในชั้นเรียนให้นักเรียนฝึกการใช้ภาษาจริงๆ มากขึ้น

สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ก็อาจใช้เวลาในชั้นเรียนช่วยสอนให้นักเรียนเข้าใจหลักคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนำสมัยมาช่วย

ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ใช้การสอนกลับด้านนั้น ครูอาจใช้เวลาในห้องจัดกิจกรรมที่เน้นการคำถามและการค้นหาข้อมูล รวมถึงได้ใช้เวลาจัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นด้วย

สำหรับผู้สอนวิชาสังคมศาสตร์ ก็จะได้ใช้เวลาในชั้นเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์เอกสารเบื้องต้น โต้วาที พูดรายงานหน้าชั้น รวมทั้งฝึกเขียนหนังสือและวิเคราะห์งานเขียนของเพื่อนๆ

ในชั้นเรียนวิชาพลศึกษา ครูอาจใช้การเรียนการสอนแบบกลับด้านอธิบายกฎการเล่นกีฬาต่างๆ ผ่านวีดิทัศน์นอกชั้นเรียน และใช้เวลาในชั้นเรียนเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมกีฬาต่างๆ

สำหรับครูสอนศิลปะอาจบันทึกการสอนเกี่ยวกับเทคนิคทางศิลปะต่างๆ ลงวีดิทัศน์ แล้วใช้เวลาในชั้นเรียนฝึกทักษะต่างๆ ให้นักเรียนมากขึ้น

ส่วนครูสอนดนตรี ก็อาจจะให้นักเรียนไปฟังเพลงที่บ้าน แล้วค่อยนำแนวคิดต่างๆ มานำเสนอในชั้นเรียนก็ได้ [เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน]

[ตัวอย่างที่ยกมานี้ ดูเหมือนใช้ได้กับเด็กโต ตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลาย แต่บางส่วน ก็น่าจะประยุกต์ใช้ได้กับเด็กประถมต้น]

แหล่งข้อมูล:

  1. Flipped classroom - http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Flipped_Classroom [2013, June 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน