หน้าหลัก » Blogs » อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทุกวันนี้ การศึกษาของไทยเราตกต่ำลงมาก คุณภาพการเรียนรู้ ทักษะ และความรู้ของเด็กไทยนั้นไม่มากพอ ที่จะประคับประคองให้เยาวชนของชาติอยู่รอดอย่างเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพไร้พรมแดน ในทุกด้าน ศาสตร์และศิลป์ทุกรูปแบบล้วนเชื่อมโยงกัน

ดังนั้น จึงเกิดการเรียนรู้แบบไม่ให้ความสำคัญต่อ “การอ่าน” เท่าที่ควร กล่าวคือ การที่เด็กไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าการอ่านมีความสำคัญเพียงเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้สอบผ่านแต่ละชั้นปีการศึกษา เท่านั้น “การอ่านเพื่อสอบ” แบบนี้ จึงทำให้ความรู้ที่เด็กได้นั้น เป็นเพียงความรู้ “ชั่วคราว” ไม่ใช่ความรู้ “ถาวร”

ความรู้ “ถาวร” จะเป็น ตัวช่วยก่อให้เกิดและพัฒนาทักษะพื้นฐาน อันจะนำไปสู่ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเด็ก รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติด้วย ดังนั้น การที่เด็กไทยยังละเลยความสำคัญของ “การอ่าน” ในแง่นี้อยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การศึกษาและประเทศของเรายังไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร

ต้นแบบอันยิ่งใหญ่และงดงามของ “การอ่าน” เพื่อการเรียนรู้อันจะได้มาซึ่งความรู้แบบ “ถาวร” ของประเทศไทยเรา ก็คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรด้านการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเสด็จไปที่แห่งใด จะทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องต่างๆ อย่างใส่พระทัย

พระองค์ทรงจดบันทึก ถ่ายภาพ และนำมาสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้ ผ่านงานแปลและงานพระราชนิพนธ์ มากมายกว่า 400 เรื่อง จากพระราชจริยวัตรและ พระอัจฉริยภาพของเจ้าฟ้านักอ่านนี้ คนไทยทั้งชาติ จึงควรน้อมนำดำเนิน ตามรอยเบื้องยุคลบาท เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน จนเป็นกิจนิสัยและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

เนื่องในวารดิถี อันเป็นมหามิ่งมงคลของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ จัดโครงการ “Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน”

ในงานนี้ได้เปิดให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด ได้เข้าร่วม โครงการ เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของชาติ ด้วยการอ่านถวายเฉลิมพระเกียรติทั้งแผ่นดิน พร้อมขยายผลสนับสนุน ให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2556 โดยการจัดหาหนังสือแนะนำที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้นักเรียนได้อ่านและเรียนรู้

โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสำคัญยิ่ง ที่นอกจากคนไทยทั้งชาติจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558 ซึ่งเป็นเจ้าฟ้านักอ่านของคนทั้งโลก ยังจะได้ช่วยกัน ปลุกกระแสสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนของชาติอย่างถาวรอีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน - http://www.dailynews.co.th/education/192821 [2013, April 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน