หน้าหลัก » Blogs » อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (ตอนที่ 4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนและประเภทการอ่านแต่ละประเภท มีดังนี้ :

  • การอ่านทวน (Re-reading) คือการอ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งครั้ง งานวิจัยฉบับหนึ่งพบว่าการอ่านทวน อีกครั้งนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้อ่าน เนื่องจากการอ่านแบบนี้ทำให้เกิดการสะท้อนตัวตน และการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกว่าตอนอ่านครั้งแรก ที่มักเน้นเหตุการณ์และเรื่องราวมากกว่า เช่น เมื่อเด็กอ่านวรรณกรรมเรื่องโปรดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้รับรู้ถึงมุมมมองที่ต่างออกไปจากครั้งแรก ที่รู้แต่เพียง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องเท่านั้น อย่างเช่น บุคลิกของตัวละครตัวโปรดที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องราว เป็นต้น
  • การอ่านด้วยวิธีดูโครงสร้าง-ข้อนำเสนอ-การประเมิน (Structure-proposition-evaluation: SPE) ซึ่งเผยแพร่โดย Mortimer Adler [นักปรัชญา นักการศึกษา และนักเขียนชาวอเมริกัน] เป็นการอ่านที่ เหมาะสำหรับบทความแบบสารคดี ซึ่งผู้อ่านจะอ่านงานเขียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ (1) อ่านเพื่อเอา โครงสร้างของผลงาน ซึ่งอาจมีให้เห็นผ่านโครงเรื่อง (2) อ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อนำเสนอตามหลักการ และเหตุผลของเนื้อเรื่อง ซึ่งร้อยเรียงไว้ให้ผู้อ่านวินิจฉัย และ (3) อ่านเพื่อประเมินสิ่งที่ได้รับจากข้อโต้แย้ง และข้อสรุปของเรื่อง การอ่านด้วยวิธีนี้ ประกอบด้วย การชะลอการตัดสินผลงานหรือข้อโต้แย้งผลงาน ไว้ก่อน จนกว่าข้อโต้แย้งเหล่านั้น จะเป็นที่เข้าใจได้กระจ่างแจ้งทั้งหมด การอ่านลักษณะนี้ เหมาะสมกับ การอ่านหนังสือสอบของเด็ก เพราะ หากทำตามทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่าง ทะลุปรุโปร่ง ครบถ้วนทุกใจความทีเดียว
  • การอ่านด้วยขั้นตอนสำรวจ-ตั้งคำถาม-อ่าน-ท่องจำ-ทบทวน (Survey-question-read-recite-review : SQ3R) เป็นวิธีที่สอนกันในโรงเรียนทั่วไป เมื่ออ่านด้วยวิธีนี้แล้ว ผู้อ่านจะต้องสามารถสอนสิ่งที่อ่านมา ต่อได้ และยังเป็นวิธีที่ เหมาะสำหรับผู้สอนที่เตรียมการสอนแบบไม่ต้องการอ่านจากโน้ตขณะบรรยายด้วย การอ่านด้วยวิธีนี้สามารถทดสอบ ผลได้ง่ายๆ ด้วยการให้เด็กเล่าสิ่งที่อ่านมาให้เพื่อนฟังต่อ
  • การอ่านด้วยวิธีเชิงพหุปัญญา (Multiple intelligences-based methods) ซึ่งอาศัยวิธีการคิดหรือการรับรู้ของผู้อ่าน ที่หลากหลาย ในการทำให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาได้ดีขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว การอ่านถือเป็น กิจกรรมเกี่ยวกับภาษา คนเราอาจ เข้าใจบทอ่านได้โดยไม่ต้องอาศัยสติปัญญารูปแบบอื่นเลยก็ได้ อาทิ ทาง สายตา (เช่น การ “เห็นภาพ” ตัวละครหรือ เหตุการณ์ที่ตัวบทบรรยายไว้) ทางการได้ยิน (เช่น การอ่านออก เสียง หรือการ “ได้ยิน” เสียงที่ตัวบทบรรยายไว้) หรือแม้ กระทั่งสติปัญญาตามหลักการเหตุผล (เช่น การจินตนาการถึงฉากสมมุติแบบ “ถ้าหากว่า...” หรือ การคาดเดาล่วงหน้า ว่าเรื่องจะจบอย่างไร จากคำบอกใบ้ในบริบท) อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านส่วนใหญ่ก็ใช้สติปัญญามากกว่าหนึ่งรูปแบบขณะอ่าน ไปแล้ว และได้ ฝึกจนเป็นนิสัยในลักษณะการอ่านที่เป็นระเบียบมากขึ้น กล่าวคือ เป็นลักษณะสม่ำเสมอ หรือหลังจากอ่าน แต่ละย่อหน้าจบ ซึ่งการอ่านที่เป็นระเบียบแบบแผนเช่นนี้ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ ทางการอ่านที่จดจำและเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
  • การอ่านจากการแสดงภาพอย่างรวดเร็วทางสายตา (Rapid serial visual presentation: RSVP) ประกอบด้วยการแสดงภาพคำหนึ่งคำจากประโยคหนึ่งประโยค ทีละคำ ในบริเวณเดียวกันบนจอแสดงผล การอ่านแบบ นี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของตาที่หลากหลายของผู้อ่าน จึงมักใช้สำหรับการวัดความเร็ว ในการอ่านของการทดลอง (Experiment)
  • แหล่งข้อมูล:

    1. Reading (process) - http://en.wikipedia.org/wiki/Reading_%28process%29 [2013, May 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน