หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการลบเลขสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บวกเลข

สื่อการสอน: สิ่งของรอบตัวที่มีขนาดเล็ก กล่อง บัตรตัวเลข 0-5 บัตรเครื่องหมายลบ (-) บัตรโจทย์การลบแนวตั้งจำนวนไม่เกิน 5

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักการนับจำนวน และการแยกจำนวนแล้วทำให้จำนวนลดลง
  2. เพื่อให้ลูกสามารถลบเลขอย่างง่ายได้

การจัดกิจกรรม

  1. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของหรือภาพที่ลูกรู้จัก นับจำนวนของสิ่งของแต่ละชิ้นเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมวางบัตรตัวเลขประกอบการนับจนลูกนับคล่อง เช่น นับสิ่งของ 2 ชิ้น วางบัตรตัวเลข 2 นับสิ่งของ 5 ชิ้น วางบัตรเลข 5 เป็นต้น
  2. กำหนดสถานการณ์โดยใช้สิ่งของประกอบ วางสิ่งของจำนวน 1 กลุ่มไม่เกิน 5 ให้ลูกสังเกตจำนวนของสิ่งของโดยไม่ใช้การนับ แล้วตอบว่าสถานการณ์นั้นทำให้สิ่งของจำนวนลดลง น้อยลง เช่น ลูกมีรถของเล่น 4 คัน ให้เพื่อนไป 1 คัน ลูกมีรถของเล่นน้อยลงหรือมากขึ้น (ตอบน้อยลง) เป็นต้น เล่นกับลูกโดยการกำหนดสถานการณ์โดยใช้สิ่งของประกอบหลายๆ ครั้ง จนลูกเข้าใจการแยกจำนวนแล้วทำให้จำนวนลดลง น้อยลง
  3. หยิบสิ่งของจำนวน 1 กลุ่มไม่เกิน 5 ให้ลูกนับ แล้วบอกลูกว่า ให้นำสิ่งของไปซ่อนในกล่องเท่าจำนวนที่กำหนด แล้วให้ลูกบอกว่า ลูกมีสิ่งของน้อยลงหรือเพิ่มขึ้น และเหลือสิ่งของจำนวนเท่าใด เช่น หยิบสิ่งของ 5 ชิ้น ให้ลูกเอาไปซ่อนในกล่อง 3 ชิ้น ลูกมีสิ่งของเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเหลือสิ่งของที่อยู่นอกกล่องกี่ชิ้น (สิ่งของลดลง และ เหลืออยู่ 2 ชิ้น)
  4. เมื่อลูกเล่นกิจกรรมในข้อ 3 จนคล่องแล้ว ให้ใช้บัตรตัวเลขประกอบการนับ เช่น มีสิ่งของในถาด 3 ชิ้น (นับจำนวน วางบัตรตัวเลข 3) เอาออกไป 2 ชิ้น (นับจำนวนและวางบัตรเลข 2) เหลืออยู่ในถาดกี่ชิ้น (นับจำนวนและวางบัตรคำตอบ คือ เลข 1)
  5. เล่นกับลูกอีกครั้ง แต่เริ่มใช้เครื่องหมายลบ (-) ร่วมในการกำหนดสถานการณ์ เพื่อให้ลูกเข้าใจว่า คำว่า หยิบออก เอาไปซ่อน ให้ไป คือการทำให้จำนวนลดลงและแทนได้ด้วยการใช้เครื่องหมายลบ (-) เช่น มีขนม 5 ชิ้น หยิบออกไป 1 ชิ้น คือ 5 – 1 (วางบัตรตัวเลข 5 บัตรเครื่องหมายลบ (-) และบัตรเลข 1) ผลัดเปลี่ยนวิธีการวางบัตรตัวเลขในแนวนอน เป็นแนวตั้ง ทำกิจกรรมซ้ำหลายๆครั้งจนลูกเริ่ม นับจำนวน ตลอดจนทำวิธีการลบเลขทั้งแนวนอนและแนวตั้ง วางบัตรตัวเลขนการหาแสดงวิธีทำและหาคำตอบจนคล่อง
  6. เริ่มนำโจทย์การลบเลขมาให้ลูกดู แล้วให้ลูกหยิบสิ่งของวางเป็นกลุ่มตามโจทย์ และหยิบสิ่งของออก พร้อมทั้งหาคำตอบได้ เช่น 3-1 คือ การหยิบสิ่งของ จำนวน 3 ชิ้น แล้วนำออกไป 1 ชิ้น เหลือสิ่งของ จำนวน 2 ชิ้น (ลูกตอบจากการนับจำนวนที่เหลือ พร้อมหยิบบัตรตัวเลข 2 วางเป็นคำตอบ) ผลัดเปลี่ยนให้ลูกเป็นคนเลือกโจทย์ และพ่อแม่เป็นคนหาคำตอบ โดยพูดอธิบายโจทย์ให้เข้าใจง่าย ๆผ่านการเลือกใช้เรื่องเล่าหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่าง ที่กล่าวข้างต้น
  7. เริ่มฝึกให้ลูกใช้นิ้วมือช่วยในการคิดลบเลข โดยแทนสิ่งของตามจำนวนที่กำหนดด้วยนิ้วมือ และแทนการแยกจำนวน การลดจำนวน ด้วยการลดนิ้วลงตามจำนวนที่กำหนด อาจใช้คำพูดที่ช่วยสร้างจินตนาการเพื่อให้ลูกสนุกสนานตลอดการหาคำตอบได้ เช่น 4-1 คือ นิ้วมือแข็งแรง 4 นิ้ว อ่อนแรงเป็นลม ขอไปพัก 1 นิ้ว เหลือนิ้วมือแข็งแรงกี่นิ้ว (เด็กนับจำนวนที่เหลือ คำตอบ คือ 3 )

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน