หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการจับคู่ภาพต่างสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพเหมือน1

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกัน และต่างกัน (สี รูปร่าง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตสิ่งที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน (สี รูปร่าง)
  2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สิ่งที่ต่างกันได้

การจัดกิจกรรม

  1. พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของหรือภาพที่ลูกรู้จัก หากลูกยังบอกไม่ได้ ควรแนะนำชื่อสิ่งของหรือภาพนั้น โดยใช้คำถามถามลูกว่า “สิ่งนี้/ภาพนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร”
  2. ให้ลูกสังเกตแล้วอธิบายคุณลักษณะของสิ่งของ หรือภาพแต่ละชิ้น โดยถามลูกดังนี้ สิ่งนี้/ภาพนี้ มีสีอะไร (สีแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว ฯลฯ) สิ่งนี้/ภาพนี้ มีรูปร่าง รูปทรงอะไร (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม พีระมิด ลูกบาศก์ ฯลฯ)
  3. หยิบสิ่งของหรือภาพ จำนวน 2 ชิ้น ให้ลูกสังเกตและอธิบายว่า แต่ละชิ้นมีส่วนใดที่เหมือนกัน หรือ ต่างกัน พิจารณาทีละคุณลักษณะ โดยเริ่มจากสี รูปร่าง เช่น ลูกบอลสีแดงและลูกบอลสีน้ำเงิน (สองชิ้นมีเป็นรูปทรงกลมเหมือนกันแต่มีสีต่างกัน) รูปภาพสี่เหลี่ยมสีแดง และสามเหลี่ยมสีแดง (มีสีเหมือนกัน รูปร่างต่างกัน)
  4. หยิบสิ่งของหรือภาพจำนวน 3 ชิ้น (2ชิ้น มีรูปร่างรูปทรง หรือ สี เหมือนกัน อีก 1 ชิ้นนั้นต่างสีต่างรูปร่าง/รูปทรง) แล้วให้ลูก สังเกตและบอกคุณลักษณะแต่ละชิ้น จำแนกหาสิ่งของหรือภาพที่ต่างจากกลุ่ม เช่น ภาพที่ 1 สี่เหลี่ยม ภาพที่ 2 สี่เหลี่ยม ภาพที่ 3 วงกลมภาพที่ต่างจากกลุ่มคือ ภาพที่ 3 เพราะเป็นวงกลม นอกนั้น ภาพที่ 1, 2 เหมือนกัน เพราะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมด) ทำกิจกรรมร่วมกับลูก ๆหลายๆ ครั้งโดยเปลี่ยนสื่อที่ใช้ให้หลากหลาย
  5. นำภาพจำนวน 5 ชิ้น (ภาพโจทย์และตัวเลือกรวมสี่ภาพ มีรูปร่างรูปทรง หรือ สี เหมือนกัน อีกตัวเลือกหนึ่งภาพนั้นต่างสีต่างรูปร่าง/รูปทรง) แล้วให้ลูกดูภาพหนึ่งภาพกำหนดเป็นภาพโจทย์ ลูกสังเกตและบอกคุณลักษณะของภาพนั้น จากนั้นพิจารณาลักษณะของตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกทีละภาพ แล้วบอกสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกัน เลือกหาภาพที่แตกต่างจากโจทย์ เช่น โจทย์แผ่นภาพวงกลมสีแดง ตัวเลือก แผ่นภาพที่ 1 สี่เหลี่ยมสีเหลือง แผ่นภาพที่ 2 วงกลมสีแดง แผ่นภาพที่ 3 วงกลมสีแดง แผ่นภาพที่ 4 วงกลมสีแดง (แผ่นภาพที่เป็นคำตอบคือ แผ่นภาพที่ 1 เพราะเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลือง ต่างจากโจทย์ที่เป็นวงกลมสีแดง)
  6. เมื่อลูกสังเกตและอธิบายคุณลักษณะได้คล่องแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้แบบฝึกเพื่อฝึกทักษะการสังเกตจากตัวอย่างภาพด้านบนเอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดที่ตัวเลือกแล้วให้ลูกดูภาพที่เป็นโจทย์ อธิบายลักษณะของภาพที่เห็น (เป็นภาพยานอวกาศมีปุ่มสีแดงยื่นออกมาจากตัวยานด้านบน ฐานของยานมีสีส้มมีล้อเป็นปุ่มสีดำใต้ฐานยานจำนวนสามล้อ) ในขณะที่อธิบายหรือบรรยายภาพควรชี้ตามจุดนั้น
  7. ให้ลูกสังเกตภาพตัวเลือกทีละภาพคู่กับภาพโจทย์ โดยเอากระดาษปิดตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ลูกเริ่มเปรียบเทียบและดูภาพตัวเลือกพร้อมกับโจทย์ บรรยายลักษณะของตัวเลือก เปรียบเทียบคู่กับภาพโจทย์ทีละตัว หาภาพที่เป็นคำตอบคือ ภาพที่ต่างจากโจทย์ หากเจอตัวเลือกที่เหมือนกับโจทย์ให้ตัดออกโดยให้เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดทับตัวเลือกนั้นไปเลย เนื่องจากลูกเล็กจะสังเกตได้มากขึ้นถ้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ชัดเจน ส่วนตัวเลือกใดที่มีจุดต่างกันกับโจทย์ลูกต้องบอกได้อย่างชัดเจน ตัวเลือกนั้นคือคำตอบ เช่น ยานอวกาศตัวเลือกแรก เหมือนกับโจทย์ไม่ใช่ข้อถูก / ตัวเลือกที่ 2 และ 4 เหมือนกัน ตัดไปไม่ใช่ข้อถูก / ตัวเลือกที่ 3 ปุ่มสีแดงยื่นออกมาจากตัวยานด้านบนหายไป ไม่เหมือนกับโจทย์ ตัวเลือกนี้ เป็นข้อที่ถูกต้อง)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน