หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบการจำแนกขนาดสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพขนาด

สื่อการสอน: สิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตและบอกชื่อสิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  2. เพื่อให้ลูกสามารถจำแนกจัดกลุ่มสิ่งของหรือภาพที่มีขนาดเท่ากันได้

การจัดกิจกรรม

  1. สนทนากับลูกเกี่ยวกับชื่อของสิ่งของหรือภาพที่ลูกรู้จัก หากลูกยังบอกไม่ได้ ควรแนะนำชื่อสิ่งของหรือภาพนั้น โดยใช้คำถามถามลูกว่า “สิ่งของนี้/ภาพนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไร”
  2. ให้ลูกสังเกตแล้วอธิบายขนาดของสิ่งของ หรือภาพแต่ละชิ้น โดยถามลูกดังนี้ สิ่งนี้/ภาพนี้ มีรูปร่าง รูปทรงอะไร (วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม พีรามิด ลูกบาศก์ ฯลฯ) สิ่งนี้/ภาพนี้มีขนาดเล็ก (ทำมือสองข้างประกบกันแล้วทำขนาดเล็กๆ) ให้ลูกออกเสียง “ขนาดเล็ก” แล้วทำมือตามแบบ หรือ สิ่งนี้/ภาพนี้มีขนาดใหญ่ (ทำมือสองข้างประกบกันแล้วค่อยๆ ขยับกางฝ่ามือออกทำขนาดใหญ่ ๆ) ให้ลูกออกเสียง “ขนาดใหญ่” แล้วทำมือตามแบบ
  3. หยิบสิ่งของจำนวน 2 ชิ้นที่มีขนาดแตกต่างกัน ให้ลูกสังเกตและอธิบายว่า สิ่งของใดมีขนาดเล็ก และสิ่งของชิ้นใดมีขนาดใหญ่ นำสิ่งของทั้งสองสิ่งมาวางเปรียบเทียบกัน
  4. หยิบสิ่งของหรือภาพจำนวน 4 ชิ้น (2 ชิ้น มีขนาดใหญ่เท่ากันและอีก 2 ชิ้นนั้นมีขนาดเล็กเท่ากัน) ให้ลูก สังเกตและบอกขนาดของสิ่งของหรือภาพแต่ละชิ้น แล้วจำแนกจัดกลุ่มสิ่งของที่มีขนาดเท่ากัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก และกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ เช่นรถยนต์ขนาดใหญ่เท่ากัน 2 คัน วางคละกับรถยนต์ขนาดเล็กเท่ากัน 2 คัน ให้ลูกนำรถที่มีขนาดเท่ากันวางรวมกัน แล้วบอกขนาดรถแต่กลุ่ม ว่าเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เป็นต้น ทำกิจกรรมร่วมกับลูกหลายๆ ครั้งโดยเปลี่ยนสื่อที่ใช้ให้หลากหลาย
  5. นำภาพจำนวน 5 ชิ้น (3 ภาพ มีขนาดใหญ่เท่ากันอีก 2 ภาพมีขนาดเท่ากันแต่เล็กกว่า 3 ภาพแรก ) แล้วให้ลูกดูภาพขนาดเล็กหนึ่งภาพกำหนดเป็นภาพโจทย์ ลูกสังเกตและบอกขนาดของภาพนั้น จากนั้นพิจารณาลักษณะของตัวเลือกทั้ง 4 ตัวเลือกทีละภาพแล้วบอกขนาดของภาพแต่ละภาพ เลือกหาภาพที่มีขนาดเท่ากับโจทย์ เช่น โจทย์แผ่นภาพวงกลมขนาดเล็ก ตัวเลือกเป็นภาพที่ 1 วงกลมขนาดใหญ่ ภาพที่ 2 วงกลมขนาดเล็ก ภาพที่ 3 วงกลมขนาดใหญ่ ภาพที่ 4 วงกลมขนาดใหญ่ (แผ่นภาพที่เป็นคำตอบคือ แผ่นภาพที่ 2 เพราะเป็นแผ่นภาพวงกลมขนาดเล็กเท่ากับโจทย์)
  6. เมื่อลูกสังเกตและอธิบายคุณลักษณะได้คล่องแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้แบบฝึกเพื่อฝึกทักษะการสังเกต จากตัวอย่างภาพด้านบน เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดที่ตัวเลือกแล้วให้ลูกดูภาพที่เป็นโจทย์ อธิบายลักษณะของภาพที่เห็น (เป็นภาพต้นไม้ขนาดเล็ก) ในขณะที่อธิบายหรือบรรยายภาพควรใช้นิ้ววัดขนาดของภาพนั้น
  7. ให้ลูกสังเกตภาพตัวเลือกทีละภาพคู่กับภาพโจทย์ โดยเอากระดาษปิดตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ลูกเริ่มเปรียบเทียบและดูภาพตัวเลือกพร้อมกับโจทย์ บอกขนาดของตัวเลือก เปรียบเทียบคู่กับภาพโจทย์ทีละตัว หากเจอตัวเลือกที่ขนาดต่างจากโจทย์ให้ตัดออกโดยให้เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดทับตัวเลือกนั้นไปเลย เนื่องจากลูกเล็กจะสังเกตได้มากขึ้นถ้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ชัดเจน ส่วนตัวเลือกที่เป็นคำตอบคือภาพที่มีขนาดเท่ากับโจทย์เช่น ต้นไม้ในตัวเลือกแรก มีขนาดใหญ่กว่าโจทย์ไม่ใช่ข้อถูก ต้นไม้ตัวเลือกที่ 2 และ 4ขนาดใหญ่กว่าโจทย์ ตัดไปไม่ใช่ข้อถูก /ต้นไม้ตัวเลือกที่ 3 มีขนาดเล็กเท่ากับโจทย์ ตัวเลือกนี้ เป็นข้อที่ถูกต้อง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul