หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องการนับจำนวนสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นับจำนวน

สื่อการสอน:

 1. สิ่งของที่ลูกชอบสำหรับใช้ฝึกการนับจำนวน 1- 5 จำนวน 20 ชิ้น
 2. บัตรตัวเลข 1-5 จำนวน 1 ชุด
 3. ถาดหรือจานจำนวน 5 ใบ
 4. บัตรภาพสิ่งของบัตรละ 1 ภาพ จำนวน 20 แผ่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ลูกสามารถนับจำนวน และวางจำนวนตามบัตรตัวเลขที่กำหนดให้ได้
 2. เพื่อให้ลูกสามารถจับคู่สิ่งของหรือภาพที่มีจำนวนเท่ากัน

การจัดกิจกรรม

 1. นำสิ่งของที่ลูกชอบหรือคุ้นเคยมาให้ลูกดู วางเรียงทีละชิ้นและชวนลูกนับจำนวน 1- 5 โดยหยิบชิ้นที่ 1 ลูกนับหนึ่ง หยิบชิ้นที่ 2 ลูกนับสอง ทำแบบนี้จนถึงชิ้นที่ 5 แล้วทบทวนการนับทำซ้ำจนลูกสามารถนับเลขเรียงตามลำดับปากเปล่าพร้อมกับชี้สิ่งของประกอบการนับจำนวนได้คล่อง
 2. เริ่มใช้บัตรตัวเลขประกอบการนับ โดยใช้สื่อบัตรตัวเลข 1-5 และสิ่งของที่ลูกชอบหรือคุ้นเคย ดังนี้
  • ชูบัตรเลข 1 อ่านออกเสียงว่า “หนึ่ง” หยิบสิ่งของ จำนวน 1 ชิ้น แล้วชี้สิ่งของ อ่านออกเสียงนับ หนึ่ง มีสิ่งของ หนึ่งชิ้น
  • ชูบัตรเลข 2 อ่านออกเสียงว่า “สอง” หยิบสิ่งของ จำนวน 2 ชิ้น แล้วชี้สิ่งของทีละชิ้น นับออกเสียง ว่า “หนึ่ง สอง” มีสิ่งของทั้งหมดสองชิ้น
  • ชูบัตรเลข 3 อ่านออกเสียงว่า “สาม” หยิบสิ่งของ จำนวน 3 ชิ้น แล้วชี้สิ่งของทีละชิ้น นับออกเสียง ว่า “หนึ่ง สอง สาม” มีสิ่งของทั้งหมดสามชิ้น
  • ชูบัตรเลข 4 อ่านออกเสียงว่า “สี่” หยิบสิ่งของ จำนวน 4 ชิ้น แล้วชี้สิ่งของทีละชิ้น นับออกเสียง ว่า “หนึ่ง สอง สาม สี่” มีสิ่งของทั้งหมดสี่ชิ้น
  • ชูบัตรเลข 5 อ่านออกเสียงว่า “ห้า” หยิบสิ่งของ จำนวน 5 ชิ้น แล้วชี้สิ่งของทีละชิ้น นับออกเสียง ว่า “หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า” มีสิ่งของทั้งหมดห้าชิ้น
 3. ทบทวนการวางบัตรตัวเลข การหยิบสิ่งของและนับจำนวนให้ตรงกับบัตรตัวเลข เมื่อลูกทำได้คล่องและถูกต้องแล้ว ให้นำจานหรือถาด ใส่สิ่งของจำนวนไม่เกิน 5 ในแต่ละถาด และให้มีจำนวนเท่ากัน 2 ใบ และจำนวนต่างๆ กัน 3 ใบ แล้วถามลูกโดยใช้คำถามดังนี้
  • โจทย์: ถาดใบที่ 1 มีสิ่งของจำนวนเท่าใด ให้ลูกนับ (4 ชิ้น) ให้ลูก นับจำนวนสิ่งของในถาดตัวเลือกทั้ง 4 ถาด หาถาดที่มีจำนวนสิ่งของเท่ากับโจทย์ถาดใบที่ 1
  • ตัวเลือก: ให้ลูกนับจำนวนสิ่งของในถาดตัวเลือกสี่ถาดที่เหลือ หาจำนวนสิ่งของที่มีเท่ากับโจทย์ถาดใบที่ 1 คือ 4 ชิ้น โดยการหยิบสิ่งของในถาดตัวเลือกใบที่ 1 มานับบอกจำนวน (3 ชิ้น) แสดงว่ามีจำนวนไม่เท่ากัน ทำเช่นนี้กับถาดตัวเลือกอีกสามถาด จนพบถาดที่มีจำนวนสิ่งของเท่ากับ 4 ชิ้น เท่ากับโจทย์ ถาดตัวเลือกนั้นคือ คำตอบ
 4. ทบทวนการนับจำนวน หาจำนวนที่เท่ากันอีกครั้ง แต่เปลี่ยนสื่อเป็นการใช้บัตรภาพสิ่งของในการนับจำนวน วางในถาดแทนการใช้สิ่งของจริง ทำกิจกรรมซ้ำหลายๆ ครั้งจนลูกคุ้นเคยการนับจำนวนและหาจำนวนที่เท่ากัน ในจำนวนไม่เกิน 5
 5. เมื่อลูกนับจำนวนได้คล่องแล้ว ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะการนับจำนวน จากตัวอย่างภาพด้านบนเอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดที่ตัวเลือกแล้วให้ลูกดูภาพที่เป็นโจทย์ อธิบายลักษณะของภาพที่เห็น (เป็นภาพต้นไม้ นับจำนวนแล้วมีเท่ากับ 3 ต้น) ในขณะที่อธิบายหรือบรรยายภาพควรใช้นิ้วชี้นับจำนวนแต่ละภาพนั้น
 6. ให้ลูกสังเกตภาพตัวเลือกทีละภาพคู่กับภาพโจทย์ โดยเอากระดาษปิดตัวเลือกอื่นๆ ที่เหลือ ลูกใช้นิ้วชี้นับจำนวนในภาพตัวเลือก แล้วนำมาจับคู่เปรียบเทียบจำนวน กับภาพโจทย์ หากเจอตัวเลือกที่มีจำนวนไม่เหมือนกับโจทย์ให้ตัดออก แสดงว่ามีจำนวนไม่เท่ากัน ให้เอากระดาษหรืออุปกรณ์ปิดทับตัวเลือกนั้นไปเลย เนื่องจากลูกเล็กจะสังเกตได้มากขึ้นถ้ามีตัวเลือกเปรียบเทียบที่ชัดเจน ส่วนตัวเลือกที่เป็นคำตอบคือภาพที่นำมาจับคู่เปรียบเทียบจำนวนกับภาพโจทย์ แล้วมีจำนวนเหมือนกันแสดงว่ามีจำนวนเท่ากัน เช่น นับจำนวนภาพคนในตัวเลือกแรกได้เท่ากับ 5 คน ไม่ใช่ข้อถูก / นับจำนวนภาพคนในตัวเลือกที่ 2ได้เท่ากับ 4 คน ไม่ใช่ข้อถูก /นับจำนวนภาพคนในตัวเลือกที่ 3ได้เท่ากับ 3 คน แสดงว่ามีจำนวนเท่ากัน ตัวเลือกนี้คือคำตอบ/นับจำนวนภาพคนในตัวเลือกที่ 4 ได้เท่ากับ 2 คน ไม่ใช่ข้อถูก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน