หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องนาฬิกาสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นาฬิกา

สื่อการสอน: จานกระดาษ หรือกระดาษวงกลมที่เจาะรูตรงกลางเสียบหลอดเล็ก ความยาว 2.5 เซนติเมตร สำหรับเป็นหน้าปัดนาฬิกา บัตรตัวเลข 1-12 (สำหรับติดบนหน้าปัดนาฬิกา) เข็มสั้น เข็มยาว(ทำจากกระดาษ)บัตรตัวเลขแสดงเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา นาฬิกาจริง (หน้าปัดรูปวงกลม มีตัวเลข และมีเข็มสั้นเข็มยาว) กาว ดินสอ ดินสอสี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลักษณะของนาฬิกาและต่อประกอบนาฬิกา
  2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกเวลาอย่างง่ายๆได้จากการดูนาฬิกา

การจัดกิจกรรม

  1. นำนาฬิกาจริงมาให้ลูกสังเกต และอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของนาฬิกา หากลูกไม่รู้ คุณพ่อและคุณแม่สามารถแนะนำโดยบอกชื่อส่วนประกอบของนาฬิกา แล้วให้ลูกชี้ส่วนประกอบตาม จากนั้นให้ลูกบอกเองอีกครั้ง เล่นกับลูกจนลูกสามารถจำส่วนต่าง ๆ ของนาฬิกาได้ จากนั้นให้ลูกสังเกตการหมุนของเข็มนาฬิกา ทั้งเข็มสั้นและเข็มยาว เข็มแบบใดเคลื่อนที่ช้าและเคลื่อนที่เร็ว
  2. ชวนลูกสร้างนาฬิกาจำลอง โดยใช้ดินสอกำหนดจุดที่จะวางตัวเลข 1-12 บนจานกระดาษ ทากาวที่บัตรตัวเลข 1-12 นำมาติดตามจุดที่กำหนดไว้
  3. วาดรูปตกแต่งเพิ่มเติมบนหน้าปัดนาฬิกาจากจานกระดาษ นำเข็มสั้นและเข็มยาวที่ทำจากกระดาษและเจาะรูที่ด้านขั้วเข็มให้มีขนาดที่จะเสียบบนหลอดที่ติดตรงจานกระดาษได้ หลอดตรงกลางจานกระดาษจะทำหน้าที่เป็นแกนยึดติดเข็มนาฬิกากับจานกระดาษ
  4. บอกลูกว่า เข็มสั้นเป็นเข็มขาสั้นที่เดินช้า จะใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมง หากหมุนเข็มสั้นไปตรงกับตัวเลขใดบนหน้าปัดนาฬิกาให้อ่านชื่อตัวเลขนั้น เช่น หมุนเข็มสั้นไปที่ เลข 1 อ่านว่า “หนึ่งนาฬิกา” หมุนเข็มสั้นไปที่เลข 2 อ่านว่า “สองนาฬิกา” เป็นต้น
  5. บอกลูกว่า เข็มยาวเป็นเข็มขายาวที่เดินเร็ว จะใช้บอกเวลาเป็นนาที หากเข็มหมุนไปตรงกับเลข 3 บนหน้าปัด แสดงว่า เข็มยาวเดินมาไกล 15 นาที หากเข็มหมุนไปตรงกับเลข 6 บนหน้าปัด แสดงว่า เข็มยาวเดินมาไกล 30 นาที หากเข็มหมุนไปตรงกับเลข 9 บนหน้าปัด แสดงว่า เข็มยาวเดินมาไกล 45 นาที ถ้าหมุนไปตรงกับเลข 12 บนหน้าปัดแสดงว่า เข็มยาวเดินมาไกล 60 นาที
  6. ชูบัตรตัวเลขแสดงเวลา แล้วให้ลูกหมุนเข็มนาฬิกาตามตัวเลขที่กำหนดให้ โดยเลขตัวหน้าจะเป็นตัวเลขของเข็มสั้น ส่วนเลขตัวหลังจะเป็นตัวเลขของเข็มยาว เช่น เวลา 01:00 หมุนเข็มสั้นชี้ที่เลข 1 เข็มยาวชี้ที่เลข 12 เวลา 02:15 หมุนเข็มสั้นชี้ที่เลข 2 และเข็มยาวชี้ที่เลข 3 เวลา 03:30 หมุนเข็มสั้นชี้ที่เลข 3 และเข็มยาวชี้ที่เลข 6 และเวลา 04:45 หมุนเข็มสั้นชี้ที่เลข 4 และเข็มยาวชี้ที่เลข 9 เป็นต้น ฝึกให้เด็กเรียนรู้เวลาเป็นชั่วโมง และนาที ( :00 นาที /:15 นาที /:30 นาที / :45 นาที) จนคล่อง
  7. ทบทวนและฝึกอีกครั้งโดยใช้แบบฝึกรูปภาพนาฬิกาที่แสดงเวลา :00 นาที /:15 นาที /:30 นาที / :45 นาที แล้วให้ลูกเลือกตัวเลขที่บอกเวลาตรงกัน เช่น นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข 2 เข็มยาวชี้ที่เลข 6 คือ เวลา 2 นาฬิกา 30 นาที ตรงกับ 02:30

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน