หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องอนุกรมตัวเลข Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


อนุกรมตัวเลข

สื่อการสอน: บัตรภาพแสดงจำนวน 1-10 (ภาพจุดหรือภาพสัตว์) จุดสี จำนวน 10 จุด หรือภาพสัตว์ จำนวน 1 ภาพต่อใบ จำนวน 10 ใบ บัตรตัวเลข 1-10 จำนวน 2 ชุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลำดับของจำนวน และตัวเลข
  2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกลำดับของอนุกรมตัวเลข

การจัดกิจกรรม

  1. ชูบัตรภาพแสดงจำนวนให้ลูกดูและนับจำนวนภาพไปพร้อมกับลูก จากนั้นหยิบบัตรตัวเลขให้ลูกเลือกจับคู่กับภาพแสดงจำนวน เช่น บัตรภาพ จุด 1 จุด (หรือภาพสัตว์จำนวน 1 ตัว) นับภาพทีละภาพ คือ หนึ่ง แล้วหยิบบัตรเลข 1 วางคู่ภาพแสดงจำนวน บัตรภาพจุด จำนวน 5 จุด (หรือภาพสัตว์จำนวน 5 ตัว) นับภาพทีละภาพ คือ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า แล้วหยิบบัตรเลข 5 วางคู่ภาพแสดงจำนวน เป็นต้น ทำไปเรื่อยๆร่วมกับลูก จนกระทั่งลูกสามารถนับจำนวนและหยิบบัตรตัวเลขได้ด้วยตนเองจนคล่อง แล้วทบทวนการนับจำนวนและตัวเลขเลขเรียงลำดับจาก 1 - 10
  2. นำบัตรแสดงจำนวนภาพจุด 1 จุด บัตรแสดงจำนวนจุด 2 จุด และบัตรแสดงจำนวนจุด 3 จุด วางเรียงกันให้ลูกนับจำนวนภาพบนบัตรทั้งสามใบ แล้วหาคำตอบร่วมกับลูกถึงความสัมพันธ์ของบัตรแสดงจำนวนทั้งสามใบ ดังนี้ หยิบบัตรใบที่ 1 แสดงจำนวนภาพจุด 1 จุด นับจำนวน วางบัตรตัวเลข 1 และวางจุดสี 1 จุดทับบนภาพจุดในบัตรแสดงจำนวน หยิบบัตรใบที่ 2 แสดงจำนวนภาพจุด 2 จุด นับจำนวน วางบัตรตัวเลข 2 และวางจุดสี 1 จุดทับบนภาพจุดในบัตรแสดงจำนวน ถามลูกว่า จำนวนจุดสองใบเท่ากันหรือไม่และแตกต่างกันอย่างไร (ไม่เท่า จำนวนจุดในใบที่2 เพิ่มมากกว่าใบที่ 1 อยู่ 1 จุด) หยิบบัตรใบที่ 3 แสดงจำนวนภาพจุด 3 จุด นับจำนวน วางบัตรตัวเลข 3 และวางจุดสี 2 จุดทับบนภาพจุดในบัตรแสดงจำนวน ถามลูกว่า จำนวนจุดในใบที่ 3 กับใบที่ 2 เท่ากันหรือไม่และแตกต่างกันอย่างไร (ไม่เท่า จำนวนจุดในใบที่ 3 เพิ่มมากกว่าใบที่ 2 อยู่ 1 จุด)
  3. ชี้ให้ลูกสังเกตบัตรแสดงจำนวนภาพจุดทั้ง 3 ใบ และทบทวนความสัมพันธ์ของทั้งหมดร่วมกันอีกครั้ง คือ บัตรแสดงจำนวนภาพจุด ใบที่ 1 มีจำนวน 1 จุด และหากนับเพิ่ม อีก 1 จะมีจำนวน จุดในใบที่ 2 เท่ากับ 2 จุด และ บัตรแสดงจำนวนภาพจุดใบที่ 2 มีจำนวน 2 จุด และหากนับเพิ่มอีก 1 จะมีจำนวนจุดในใบที่ 3 เท่ากับ 3 จุด และหากต้องการนำบัตรแสดงจำนวนภาพจุด ใบที่ 4 มาวาง เราต้องนำ บัตรแสดงจำนวนภาพจุดใบที่ 3 จำนวน 3 จุด แล้วนับเพิ่มจุด อีก 1 จุด จึงจะได้จำนวนจุดนใบที่ 4 คือ จำนวน 4 จุด ทำซ้ำจนลูกเริ่มคิดหาเหตุผลความสัมพันธ์ของลำดับเลขอนุกรมได้ด้วยตนเอง เริ่มจากตัวเลขง่ายๆไม่ซับซ้อนจนถึงระดับปานกลาง
  4. นำบัตรแสดงจำนวนทั้ง 4 ใบวางเรียงกัน แล้วนำบัตรตัวเลขวางใต้บัตรแสดงจำนวน จะพบว่า ตัวเลขเรียงกันดังนี้ คือ 1, 2, 3, 4 เป็นการนับเพิ่มครั้งละ 1 นำบัตรตัวเลขจำนวน 4 ใบวางเรียงกัน แล้วเว้นช่องว่างไว้ 1 ช่องเป็นการสร้างโจทย์ เพื่อให้ลูกลองทดสอบหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เช่น บัตรตัวเลข 2 ,3,4, ......,6 เว้นว่างไว้ 1 ลำดับตัวเลข ให้ลูกสังเกตตัวเลขแต่ละตัว ทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขจำนวนถัดไปแต่ละตัว ว่าเพิ่มหรือลดเป็นจำนวนเท่าใด (บัตรตัวเลขมีความสัมพันธ์คือ เป็นการนับเพิ่มครั้งละ 1 ตัวที่หายไปมีค่าจำนวนเท่ากับ 4+1 คือ 5 เมื่อนำมาเรียงลงในช่องว่าง จะได้ความสัมพันธ์ที่เป็นลำดับอนุกรมนับเพิ่มครั้งละ 1)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน