หน้าหลัก » Blogs » เคล็ดลับเตรียมสอบเรื่องโดมิโนสำหรับ Level 1

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โดมิโน

สื่อการสอน: โดมิโนจุด จำนวน 3 ชุด กระดาษแข็งตัดเป็นแป้นเปล่าของโดมิโน จำนวน 4 แผ่น จุดสี ใช้วางแทนจุดบนโดมิโนกระดาษ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ลูกรู้จักสังเกตลักษณะและบอกจำนวนจุดบนโดมิโน
  2. เพื่อให้ลูกสามารถบอกความสัมพันธ์ของโดมิโนแต่ละตัว

การจัดกิจกรรม

  1. หยิบโดมิโนของจริงให้ลูกดู ตั้งคำถามเพื่อฝึกให้ลูกสังเกตและบอกลักษณะของจุดบนโดมิโน เช่น โดมิโนทำจากวัสดุอะไร (พลาสติก) มีลักษณะอย่างไร (เป็นช่องสองช่อง และมีจุดสีต่างๆกัน)
  2. ให้ลูกนับจำนวนจุดบนโดมิโน เริ่มจากจำนวนน้อยๆ ก่อน เช่น โดมิโนตัวแรก ช่องแรกมี 1 จุด ช่องที่สองมี 1 จุด โดมิโนตัวที่ สอง ช่องแรกมี 2 จุด ช่องที่สองมี 2 จุด เป็นต้น แล้วค่อยๆ นับจำนวนจุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
  3. เมื่อลูกสังเกตลักษณะและนับจำนวนจุดบนโดมิโนคล่องแล้ว กำหนดโดมิโนหนึ่งอัน แล้ววางโดมิโนที่เป็นตัวเลือกไว้ 2-3 อัน ให้ลูกหาโดมิโนที่เหมือนกับโดมิโนตัวที่กำหนดให้ ทำซ้ำอีกหลายๆ ครั้งจนคล่อง เช่น กำหนดโดมิโน ช่องแรกมีจำนวน 2 จุด ช่องที่ สองมีจำนวน 2 จุด ให้หาจากโดมิโนตัวเลือก ตัวที่ 1คือ ช่องแรกมี 1 จุด ช่องที่สอง มี 1 จุด ตัวที่ 2 คือ ช่องแรกมี 2 จุด ช่องที่สองมี 2 จุด ตัวเลือกที่ 3 คือ ช่องแรกมี 3 จุด ช่องที่สอง มี 3 จุด คำตอบของโดมิโนที่เหมือนกับที่กำหนดให้คือ โดมิโนตัวที่ 2
  4. จากนั้น วางโดมิโนเป็นกลุ่ม จำนวน 3 อัน โดยให้โดมิโนมีความสัมพันธ์กัน แล้วให้ลูกสังเกตโดมิโนตัวที่ 1-3 ว่าเหมือนต่าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น โดมิโนกลุ่มที่หนึ่ง มีจำนวนจุดในช่องแรก คือ 1 และช่องที่สอง คือ 1 ทั้งหมด มี 4 อัน (ความสัมพันธ์คือเป็นโดมิโนที่เหมือนกัน มีจำนวนจุดเท่ากันทั้งสองช่อง คือ 1 จุด โดมิโนกลุ่มที่สอง มีจำนวนจุดในช่องแรก คือ 1 และช่องที่สอง คือ 2 ทั้งหมด มี 4 อัน (ความสัมพันธ์คือเป็นโดมิโนที่เหมือนกัน มีจำนวนจุดในช่องแรก คือ 1 จุด และช่องที่สอง คือ 2 จุด) โดมิโนกลุ่มที่สาม มีจำนวนจุดในช่องแรก คือ 1 จุดทั้งหมด และช่องที่สอง คือ 1, 2, 3, 4 จุดตามลำดับ (ความสัมพันธ์คือเป็นโดมิโนที่มีจำนวนจุดในช่องแรก คือ 1 จุด และช่องที่สองเพิ่มขึ้นทีละ 1 จุด คือ 1, 2, 3, 4 จุด)
  5. กำหนดโจทย์ความสัมพันธ์ของโดมิโนจำนวน 3 ตัว ให้ลูกสังเกต และบอกความสัมพันธ์ จากนั้นวางโดมิโนแป้นกระดาษ กำหนดเป็นโดมิโนตัวที่สี่ ซึ่งเป็นแป้นเปล่า ให้ลูกนำจุดสีมาวางบนแป้นเปล่าทั้งสองช่องให้มีความสัมพันธ์กับโดมิโนทั้งสามตัวแรก เช่น โดมิโนสามตัวแรก มีความสัมพันธ์กัน คือ ช่องแรก มีจุด จำนวน 2 จุด ช่องที่สองมีจุดจำนวน 2 จุด ดังนั้น โดมิโนตัวที่สี่ จึงต้องวางจุดสีจำนวน 2 จุดในช่องแรก และ ช่องที่สอง
  6. กำหนดโจทย์ความสัมพันธ์ของโดมิโนจำนวน 3 ตัว ให้ลูกสังเกต และบอกความสัมพันธ์นั้น จากนั้นถามลูกว่า ถ้าจะนำโดมิโนตัวที่สี่มาวางต่อด้านข้าง ควรเลือกโดมิโนตัวใด จากตัวเลือก 4 ตัว ให้ลูกสังเกตลักษณะและจำนวนจุดของโดมิโนทั้ง 4 ตัว เช่น จากโจทย์ กำหนดให้ โดมิโนตัวที่หนึ่งถึงสาม มีช่องละ 1 จุด แสดงว่าความสัมพันธ์ของโดมิโนคือ โดมิโนที่มีช่องแรก 1 จุด และช่องที่สอง 1 จุด ให้ลูกสังเกตตัวเลือกของโดมิโนทั้งสี่ตัว และตัดออกไปทีละตัวเลือก โดมิโนที่มีช่องแรก จำนวน 1 จุด คือ โดมิโนตัวเลือกที่ หนึ่ง สอง และสาม ตัดตัวเลือกที่สี่ออก ส่วนโดมิโนที่มีช่องที่สองจำนวน 1 จุด คือ โดมิโนตัวเลือกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีจำนวน 1 จุด ทั้งช่องแรกและช่องที่สอง สามารถวางเป็นโดมิโนตัวที่สี่ได้สัมพันธ์กับโจทย์ที่กำหนดให้พอดี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน