หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 173 : ภูมิหลังเด็กพิเศษ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภูมิหลังเด็กพิเศษ

ครูแห่งปี (Teacher of the Year) ของรัฐนิวยอร์ค เคที่ เฟอร์กูสัน (Katie Ferguson) ผู้สอนนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified) ในการศึกษาพิเศษ (Special education) ซึ่งเธอเรียกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสอนแต่ละบุคคล (Individualized instruction) สำหรับเด็กในชั้นเรียนคละ (Inclusive) ของเธอ

เธอใช้เครื่องมือ (Tool) และกลยุทธ์ (Strategy) หลากหลาย (Variety) ในการสอน คาดหวังให้เด็กไต่ขึ้นมาตรฐานสูงสุด และช่วยให้เขาบรรลุศักยภาพสูงสุด ทุกวันนี้ เด็กที่มีภูมิหลังแตกต่าง (Diverse) และมีความจำเป็นพิเศษ (Special need) จะได้รับการบรรจุอยู่ในทุกชั้นเรียน ในสหรัฐอเมริกา

ครูจะสอนเด็กที่มีความจำเป็นหลากหลาย ซึ่งอาจมาจากครอบครัวรายได้ต่ำ เชื้อชาติ (Race) และเผ่าพันธุ์ชนหมู่น้อย (Ethnic) เด็กอาจพูดภาษาอังกฤษได้บ้างหรือไม่ได้เลย อาจมีความสามารถพิเศษ (Exceptional) หรือด้อยความสามารถ (Disability)

ความท้าทายของครู ก็คือการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนที่เหมาะสม (Appropriate) กับความสามารถทางร่างกาย สติปัญญา ภาษา สังคม และอารมณ์ และช่วยให้เขาบรรลุความสำเร็จสูงสุด ครูทุกวันนี้ เป็นครูของเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีความสามารถ หรือด้อยความสามารถ

ชั้นเรียนคละเป็นผลลัพธ์ (Outcome) หนึ่ง ของบูรณาการ (Integration) ในขอบเขต (Field) ของการศึกษาปฐมวัย (Early childhood education) และการศึกษาพิเศษปฐมวัย

ครูดำเนินตามแนวทางการสอนและพัฒนาวิชาชีพของสมาคมแห่งชาติเพื่อการศึกษาของเด็กเยาว์วัย (National Association for Education of the Young Children : NAEYC) ในเรื่องมาตรฐานสำหรับการเตรียมตัววิชาชีพ (Standards for Professional Preparations) และสภาสำหรับเด็กพิเศษ (Council for Exceptional Children : CEC) ในเรื่องมาตรฐานเนื้อหา (Content Standard)

เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ และครอบครัวของเขา ควรได้รับการศึกษาและบริการที่จำเป็นเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จในโรงเรียนและในเวลาต่อมาของชีวิต แต่บางครั้ง เด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) อาจได้รับบริการที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด (Full potential)

สถิติในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเด็กด้อยความสามารถ อาจทำให้ครูไม่สบายใจนัก (Troubling) จนทำให้ต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ โรงเรียนและครูยังต้องมีความคาดหวังสูง (High expectation) ด้วย รัฐบาลกลาง (Federal Government) ได้ผ่านกฎหมายจำนวนมาก ในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิ (Rights) และความจำเป็นของเด็กด้อยความสามารถ หนึ่งในกฎหมายดังกล่าวที่มีความสำคัญมาก คือ รัฐบัญญัติว่าด้วยการศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Education Act : IDEA)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Katie Ferguson: 2012 New York State Teacher of the Year - https://www.youtube.com/watch?v=rLDhOEWH6UI [2015, December 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน