หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 174 : มาตรฐานครูเด็กพิเศษ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานครูเด็กพิเศษ

ต่อไปนี้ เป็นมาตรฐานเบื้องต้น ของสภาเพื่อเด็กพิเศษ (Council for Exceptional Children) สำหรับครูการศึกษาพิเศษ

มาตรฐานข้อที่ 1 รากฐาน (Foundation) – ครูเข้าใจขอบเขต (Field) ของการศึกษาพิเศษ ว่าวิชานี้เป็นสาขาวิชา (Discipline) ที่กำลังวิวัฒนาและเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของปรัชญา หลักการ และทฤษฎี ที่มีประจักษ์หลักฐาน (Evidence-based) กฎหมายและการเมืองที่เกี่ยวข้อง (Relevant) มุมมองที่แตกต่างทางประวัติศาสตร์ ประเด็นมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อขอบเขตของการศึกษาพิเศษ และการปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษในโรงเรียนและสังคม

มาตรฐานข้อที่ 2 พัฒนาการและลักษณะพิเศษของผู้เรียน (Development and Characteristics of Learners) – ครูรับรู้และให้เกียรติแก่ผู้เรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ครูเข้าใจความเหมือนและความแตกต่าง ในพัฒนาการของมนุษย์ และลักษณะพิเศษระหว่างบุคคลและแต่ละบุคคล โดยมีและไม่มีความจำเป็นพิเศษในการเรียนรู้

มาตรฐานข้อที่ 3 ความแตกต่างของการเรียนรู้แต่ละบุคคล (Individual Learning Differences) – ครูเข้าใจผลกระทบที่สภาวะพิเศษมีต่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลตลอดชีวิต และความเชื่อมั่น ประเพณี และค่านิยม ต่าง วัฒนธรรม สามารถกระทบความสัมพันธ์ภายในและระหว่างผู้เรียน ครอบครัวของเขา และสังคมโรงเรียน

มาตรฐานข้อที่ 4 กลยุทธ์การสอน (Instructional Strategies) – ครูมีองค์ประกอบ (Repertoire) ของกลยุทธ์การสอน อย่างมีประจักษ์หลักฐาน ซึ่งสนองตอบความจำเป็นพิเศษของการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

มาตรฐานข้อที่ 5 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Learning Environments and Social Interactions) – ครูสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น สำหรับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความจำเป็นพิเศษในการเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอม (Foster) ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ความปลอดภัย และปรกติสุข (Well-being) ทางอารมณ์ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลที่ความจำเป็นพิเศษ

มาตรฐานข้อที่ 6 ภาษา (Language) – ครูเข้าใจพัฒนาการทางภาษาที่เป็นแบบอย่าง และไม่เป็นแบบอย่าง (Atypical) ตลอดจนหนทางซึ่งสภาวะพิเศษ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์แต่ละบุคคลในการใช้ภาษา

มาตรฐานข้อที่ 7 การวางแผนการสอน (Instructional Planning) – ครูพัฒนาแผนการสอนแต่ละบุคคล เป็นระยะยาว (Long-range) ที่อิง (Anchored) หลักสูตรการศึกษาทั่วไป (General) และการศึกษาเฉพาะ (Special)

มาตรฐานข้อที่ 8 การประเมินผล (Assessment) – ครูใช้หลากหลายรูปแบบของข้อมูลการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ

มาตรฐานข้อที่ 9 แนวทางปฏิบัติวิชาชีพและจริยธรรม (Professional and Ethical Practice) – ครูดำเนินตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติทั้งจริยธรรมและวิชาชีพ

มาตรฐานข้อที่ 10 ความร่วมมือ (Collaboration) – ครูให้ความร่วมมือเป็นประจำ อย่างมีประสิทธผลกับครอบครัว นักการศึกษาอื่นๆ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรจากหน่วยงานในชุมชน ในหนทางที่สนองตอบทางวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Council for Exceptional Children - https://www.cec.sped.org/ [2015, December 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน