หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 175 : เด็กด้อยความสามารถ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภูมิหลังเด็กพิเศษ

ใครคือเด็กด้อยความสามารถ?

 • เด็กด้อยความสามารถที่เข้าเรียนในโรงเรียน แต่ถูกแยกออกจากการเรียนรู้ เพราะหลักสูตรมิได้รับการดัดแปลง (Adapt) ให้เหมาะกับความจำเป็นของผู้เรียน หรือครูมิได้มีขีดความสามารถ (Capacity) หรือเวลาที่จะดัดแปลงตามความจำเป็น และ/หรือ เด็กมิได้เข้าถึงเครื่องมือช่วย (Assistive device) ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีปัญหาสายตา ไม่สามารถเห็นกระดานในชั้นเรียน โดยปราศจากแว่นตา
 • เด็กด้อยความสามารถที่มิได้เข้าเรียนในโรงเรียน แต่สามารถมีส่วนร่วมได้ ถ้าโรงเรียนมีความรู้ ทักษะ และอุปกรณ์ (Equipment) ที่สนองตอบความจำเป็นเฉพาะของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กด้อยความสามารถทางร่างกาย ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงชั้นเรียน หรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งอาจต้องอาศัยวิธีอื่นที่แตกต่างของการสอน หรือชั่วโมงเพิ่มเติมในการสอน
 • เด็กที่ด้อยความสามารถอย่างรุนแรง (Severe) ซึ่งต้องการการสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติม ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนหรือไม่ กลุ่มนี้ค่อนข้างเล็ก (2 – 3% ของเด็กด้อยความสามารถทั้งหมด) ตัวอย่างเช่น เด็กที่มีข้อจำกัดในการพูดหรือสื่อสาร เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมหลักของชีวิต หรือเด็กที่ด้อยความสามารถในหลายรูปแบบ (Multiple disabilities) รวมทั้งการชัก (Seizure) หรือการสูญเสียประสาทสัมผัส (Sensory loss)

ต่อไปนี้เป็นสถิติในเรื่องการด้อยความสามารถ (Disability) ของเด็กในสหรัฐอเมริกา

 • 56% ของเด็กที่ได้รับการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) แต่เนิ่นๆ สามารถเปลี่ยนผ่าน (Transition) ไปสู่อนุบาลศึกษาได้อย่างง่ายดาย เปรียบเทียบกับเพียง 4% เท่านั้น ที่ประสบความลำบากในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว
 • 59% ของเด็กในโครงการแทรกแซงเพื่อแก้ไขแต่เนิ่นๆ มีปัญหาในการสื่อสารความจำเป็นของตนเอง
 • 8% ของเด็ก ได้รับบริการจากโครงการศึกษาพิเศษ มีปัญหาทางอารมณ์ (Emotional disturbance)
 • เด็กอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน มีแนวโน้มมากกว่าชนหมู่น้อยกลุ่มอื่นๆ รวมกัน 2.83 เท่า ที่จะได้รับการศึกษาพิเศษ และบริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเรียนรู้ช้า (Mental retardation) และ 2.24 เท่าในปัญหาทางอารมณ์
 • เด็กชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย (ที่มีอายุระหว่าง 6 – 21 ปี) นับเป็น 8.1% ของเด็กที่ได้รับบริการการศึกษาพิเศษ สำหรับออทิสติก (Autism) และความล่าช้าในพัฒนาการ (Developmental delay) มากกว่าชนหมู่น้อยอื่นๆ
 • วัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ของชาวอเมริกันเชื้อสายละติน [ทวีปอเมริกาใต้] (Hispanic) นับเป็น 20% ของประชากรโดยทั่วไป แต่มีแนวโน้มน้อยที่จะได้รับบริการภายใต้แผนสำรอง (Plan B) ของโครงการภายใต้ IDEA (=Individuals with Disabilities Education Act) เมื่อเปรียบเทียบกับชนหมู่น้อยกลุ่มอื่นๆ รวมกัน
 • 46% ของเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียนแดง และชาวพื้นเมือง (Native) อลาสก้า ที่ด้อยความสามารถ จะออกจากโรงเรียนมัธยม (High school) ก่อนเวลาอันสมควร (Drop-out) นับเป็นเกือบ 2 เท่าของอัตราเด็กอเมริกันผิวขาว (Caucasian) ที่ด้อยความสามารถ
 • เด็กชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน (ที่มีอายุระหว่าง 6 – 21 ปี) นับเป็น 14.8% ของประชากรโดยทั่วไป แต่ประกอบเป็น 44.8% ของเด็กที่ด้อยความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะ

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Children with Disabilities - http://www.globalpartnership.org/focus-areas/children-with-disabilities [2015, December 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน