หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 178 : การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ

ในสหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติให้การศึกษาเด็กด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Education Act : IDEA) ว่าด้วยรัฐและหน่วยราชการต่างๆ ต้องจัดให้มีบริการแก่เด็กด้อยความสามารถ ในด้านการศึกษาพิเศษ อันเป็นมาตรการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) แต่เนิ่นๆ ในเด็กเยาว์วัย

จุดมุ่งหมายของ IDEA คือการทำให้แน่ใจว่า เด็กด้อยความสามารถมีโอกาสได้รับการศึกษาพิเศษ (Exceptional education) ที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช่จ่าย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองตอบความจำเป็นที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique)

รัฐบัญญัตินี้ต้องทำให้แน่ใจว่า (1) สิทธิ (Rights) ของเด็กด้อยความสามารถ และพ่อแม่ผู้ปกครองต้องได้รับการคุ้มครอง (2) ช่วยรัฐและท้องถิ่น (Locality) จัดให้มีการศึกษาแก่เด็กทุกคนที่ด้อยความสามารถ และ (3) ประเมินประสิทธิผลของความพยายามในการให้การศึกษาแก่เด็กด้อยความสามารถ

ในคำนิยามของ IDEA “เด็กด้อยความสามารถ” คือ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา (Mental retardation) เด็กบกพร่องในการได้ยิน (Hearing impairment) รวมทั้งหูหนวก (Deafness) เด็กบกพร่องในการพูดและภาษา และเด็กบกพร่องในการมองเห็น (Visual) รวมทั้งตาบอด (Blind)

แล้วยังครอบคลุมถึงเด็กบกพร่องทางกระดูกและข้อ (Orthopedic) เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์อย่างรุนแรง (Serious emotional disturbance) เด็กออทิสติก (Autism) เด็กที่มีพัฒนาการช้า (Developmental delay) และเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรง (Traumatic brain injury)

นอกจากนี้ ยังมีเด็กบกพร่องในสุขภาพด้านอื่นๆ และเด็กที่ด้อยความสามารถในการเรียนรู้ (Learning disability) ตลอดจนเด็กอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ และบริการที่เกี่ยวข้องกัน

ประมาณ 13% ของเด็กทั่วสหรัฐอเมริกา ได้รับบริการสำหรับเด็กด้อยความสามารถ นั่นหมายความว่า ในชั้นเรียนที่มีเด็กจำนวน 20 ถึง 25 คน จะพบเด็กอย่างน้อย 2 ถึง 3 คน ที่ด้อยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง

IDEA จัดให้มี “การศึกษาสาธารณชนที่ฟรีและเหมาะสม” (Free appropriate public education : FAPE) สำหรับเด็กทุกคน ที่มีอายุระหว่าง 3 ขวบ ถึง 21 ปี คำว่า “ฟรี” หมายถึง พ่อแม่ของเด็กไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ และคำว่า “เหมาะสม” หมายความว่า เด็กต้องได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับอายุ ระดับวุฒิภาวะ (Maturity) สภาวะ (Condition) ของการด้อยความสามารถ ผลสัมฤทธ์ (Achievement) ในอดีต และความคาดหวัง (Expectation) ของพ่อแม่

ในฐานะครู ความรู้ของพัฒนาการเด็กเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยกำหนดว่า พัฒนาการของเด็กอยู่นอกเกณฑ์ปรกติ (Norm) หรือไม่? ในขณะที่โรงเรียนต้องรองรับสนับสนุน (Accommodate) เด็กด้อยความสามารถ ในชั้นเรียนของการศึกษาทั่วไป (General education) ในโรงอาหารกลางวัน และในสนามเด็กเล่น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Individuals with Disabilities Education Act - http://en.wikipedia.org/wiki/Individuals_with_Disabilities_Education_Act [2015, December 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน