หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 179 : การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ

IDEA กำหนดหลักพื้นฐาน 6 ประการ ให้ครูปฏิบัติตาม ดังนี้

  1. หลักการที่ห้ามเด็กถูกปฏิเสธ (Zero reject principle) – IDEA เรียกร้องให้มีการศึกษาแก่เด็กทุกคน มิให้ใครถูกปฏิเสธที่จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมจากรัฐ รัฐบัญญัติ (Act) ห้ามโรงเรียนปฏิเสธที่จะรับเด็กด้อยความสามารถ
  2. การประเมินผลที่ไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) – โรงเรียนจะต้องประเมินผลโดยปราศจากอคติ (Bias) อันเนื่องจากวัฒนธรรมหรือเชื้อชาติ เพื่อกำหนดว่า เด็กด้อยความสามารถหรือไม่? ถ้าเป็นเด็กด้อยความสามารถจริง ต้องมีการประเมินผลอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อกำหนดประเภทของการศึกษาพิเศษและบริการที่เด็กสมควรได้รับ
  3. การศึกษาจากโรงเรียนรัฐฟรีที่เหมาะสม – การสอนและบริการที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องได้รับการออกแบบสำหรับแต่ละบุคคล (Individualized) เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางการศึกษา และมีความก้าวหน้าในการสนองตอบความจำเป็นเฉพาะของเด็กแต่ละคน
  4. สภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัด (Restrictive) น้อยที่สุด – เด็กด้อยความสามารถทุกคน ต้องมีสิทธิในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด อันสอดคล้องกับความจำเป็นทางร่างกาย สังคม และวิชาการของเขา การจัดสภาพแวดล้อมดังกล่าว อาจเป็นชั้นเรียนทั่วไปหรือไม่ก็ได้ แต่ 96% ของเด็กด้อยความสามารถใช้เวลาอย่างน้อยบางส่วนของกิจวัตรประจำวันอยู่ในชั้นเรียน
  5. กระบวนการระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม – โรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดล่วงหน้า เพื่อปกป้อง (Safeguard) สิทธิของเด็กและพ่อแม่ของเขา IDEA ยังจัดให้โรงเรียนและพ่อแม่ มีหนทางแก้ปัญหาความแตกต่างโดยวิธีการปรองดอง (Mediation)
  6. พ่อแม่และเด็กมีส่วนร่วม และปันการตัดสินใจร่วมกัน – IDEA กำหนด (Specify) กระบวนการของการปันการตัดสินใจ โดยที่นักการศึกษา พ่อแม่ และเด็กร่วมมือกัน (Collaborate) ตัดสินใจในเรื่องแผนการศึกษาของเด็กแต่ละคน (Individualized educational plan : IEP)

เนื่องจาก IDEA ต้องการให้มีการสอนแต่ละบุคคล (Individualization of instruction) โรงเรียนจึงต้องจัดให้มีการสนองตอบความจำเป็นเฉพาะของเด็กทุกคนที่ด้อยความสามารถ การสอนแต่ละบุคคลเกิดขึ้นเมื่อครูพัฒนาแผน แล้วนำแผนไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนวิชาการ (Academic) และพฤติกรรม (Behavior) ของเด็กเฉพาะคน (Particular child)

การสอนแต่ละบุคคล หมายถึงการพัฒนาและนำไปปฏิบัติซึ่งโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กแต่ละคน โดยที่ IEP จะต้องระบุว่า จะทำอะไรต่อเด็ก? จะทำอย่างไร? จะทำเมื่อไร? และจะทำโดยใคร? ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ [เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Individuals with Disabilities Education Act - http://en.wikipedia.org/wiki/Individuals_with_Disabilities_Education_Act [2015, December 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน