หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 180 : การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ

โปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กแต่ละคน (Individualized education program : IEP) มีหลากหลายจุดประสงค์ด้วยกัน กล่าวคือ

  • พิทักษ์เด็กและพ่อแม่ โดยให้แน่ใจว่า มีแผนงานรองรับการให้บริการ (Service delivery)
  • รับประกันว่า เด็กจะได้รับแผนที่ปรับเฉพาะ (Tailor) ไปตามจุดเด่นจุดแข็ง (Strength) จุดด้อยจุดอ่อน (Weakness) และวิถีการเรียนรู้ (Learning style) ของเขา
  • ช่วยครูและบุคลากรอื่นๆ (อาทิ ผู้บริหาร) ในการทุ่มเทการสอนและทรัพยากรแก่เด็กที่มีความจำเป็นเฉพาะ โดยส่งเสริมการใช้เวลา ความพยายาม และความสามารถพิเศษ (Talent) ของทุกๆ คน
  • ช่วยให้แน่ใจว่า เด็กที่ด้อยความสามารถ ได้รับบริการหลากหลาย (Range of services) จากหน่วยงาน (Agency) อื่นๆ [ของรัฐ] ถ้าจำเป็น และแผนงานต้องระบุความจำเป็นของเด็กแต่ละคนว่า จะได้รับการสนองตอบอย่างไร?
  • อธิบายให้ชัดเจน (Clarify) และปรับปรุง (Refine) การตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กว่า จะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหน? และควรได้รับการสอนและการช่วยเหลือย่างไร?
  • ทำให้แน่ใจว่า เด็กจะไม่ถูกจัดเข้าประเภท หรือ “ตราหน้า” (Label) โดยปราศจากการพูดคุยถึงความจำเป็นเฉพาะที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ของเด็กแต่ละคน
  • ต้องทบทวนเนื้อหาอย่างน้อยปีละครั้ง ส่งเสริมนักวิชาชีพสำหรับเด็กด้อยความสามารถ ให้พิจารณาเรื่องวิธีการและสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ กำหนดว่า การวางเงื่อนไข (Prescribe) อะไรที่มีประสิทธิภาพ และวางเงื่อนไขให้แก่กลยุทธ์ใหม่หรือกลยุทธ์ที่ดัดแปลง (Modify)

ในการพัฒนา IEP ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในการวินิจฉัย (Diagnosis) สภาวะของการด้อยความสามารถ อาทิ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน (School psychologist) ต้องมีส่วนร่วม ตลอดจนครู พ่อแม่ และเด็ก (หากเห็นว่าเหมาะสม) เนื่องจากทุกวันนี้ เป็นลักษณะชั้นเรียนคละ ครูจึงมีโอกาสพบเด็กที่ด้อยความสามารถในชั้นเรียน ดังนั้น ครูจึงต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา IEP

บทบัญญัติพิเศษใน IDEA กำหนดให้รัฐสร้างสิ่งจูงใจในการให้บริการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) แก่ทารกและวัยเตาะแตะ กล่าวคือ เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 2 ขวบที่มีพัฒนาการช้า หรือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่า มีสภาวะจิต พร้อมความเสี่ยงสูงในพัฒนาการที่ล่าช้า

การให้บริการเหล่านี้ ได้กำหนดไว้ผ่านแผนการให้บริการครอบครัวแต่ละบุคคล (Individualized family service plan : IFSP) กระบวนการช่วยเหลือทารกและวัยเตาะแตะที่ด้อยความสามารถ เริ่มต้นด้วยการรับช่วงมา (Referral) และการประเมินผล (Assessment) ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนา IFSP ที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยเหลือครอบครัวบรรลุจุดมุ่งหมาย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Individualized Education Programs - http://kidshealth.org/parent/growth/learning/iep.html [2015, December 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน