หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 181 : การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กด้อยความสามารถ

ทารกและวัยเตาะแตะที่ด้อยความสามารถ ได้รับบริการแทรกแซง (Intervention) เพื่อแก้ไขแต่เนิ่นๆ ผ่านแผนการให้บริการครอบครัวแต่ละบุคคล (Individualized family service plan : IFSP) ซึ่งประกอบด้วย . . .

  • การประเมินผลด้วยสหวิชาชีพ (Multi-disciplinary assessment) พัฒนาโดยทีมงานสหวิชาชีพ ร่วมกับพ่อแม่
  • บริการที่ได้รับการวางแผนให้สนองตอบความจำเป็นทางพัฒนาการ รวมทั้ง การศึกษาพิเศษ การแก้ไขการพูด (Speech pathology) และการได้ยิน (Audiology) อาชีวบำบัด (Occupancy therapy) กายภาพบำบัด (Physical therapy) บริการจิตวิทยา (Psychology services) การฝึกอบรมพ่อแม่และครอบครัว และบริการให้คำปรึกษา (Counseling) บริการช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition) บริการวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical diagnosis) และบริการสุขภาพ (เท่าที่จำเป็น)
  • การสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ ดังตัวอย่าง รายงาน (Statement) ระดับพัฒนาการของเด็กในปัจจุบัน; รายงานจุดแข็งจุดเด่น (Strength) ของครอบครัว และความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูน (Enhance) พัฒนาการของเด็ก; รายงานความคาดหวัง (Expectation) ในผลลัพธ์หลัก (Major outcome) สำหรับเด็กและครอบครัว; เกณฑ์มาตรฐาน (Criteria), ระเบียบวิธี (Procedure), และกรอบเวลา (Timeline) เพื่อกำหนดความคืบหน้า (Progress); บริการแทรกแซงเพื่อแก้ไขแต่เนิ่นๆ เพื่อสนองตอบความจำเป็นเฉพาะ (Specific) ที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ของเด็กและครอบครัว; วันที่วางแผนว่าจะเริ่ม (Initiation) บริการ; ชื่อของผู้จัดการกรณี (Case manager); และระเบียบวิธีเปลี่ยนผ่าน จากโปรแกรมแทรกแซงเพื่อแก้ไขแต่เนิ่นๆ ไปยังโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school)

IFSP ใช้วิธีการ (Approach) ทำงานเป็นทีมในการแทรกแซงแก้ไข ผ่านรูปแบบ (Model) ข้ามสาขาวิชาชีพ (Trans-disciplinary) ในการบูรณาการข้อมูลและทักษะหลากหลายวิชาชีพ ในรูปแบบนี้ สมาชิกทุกคนในทีม (รวมทั้งครอบครัว) สอน เรียนรู้ และทำงานร่วมกันให้บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ของการแทรกแซงเพื่อแก้ไข ซึ่งร่วมกันตกลง (Mutually agreed-on) ไว้ล่วงหน้า

ด้วยรูปแบบดังกล่าว ทีมงานนำโปรแกรมไปลงมือปฏิบัติ โดยจัดให้มีบริการทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น นักอาชีวบำบัด อาจสังเกตวัยเตาะแตะระหว่างมื้อ และเสนอแนะพ่อแม่ว่าจะช่วยเหลือเด็กทางกายภาพได้อย่างไร?

บริการที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family-centered services) เป็นส่วนประกอบ (Component) สำคัญสำหรับโปรแกรมเด็กเยาว์วัย ซึ่งได้รวม (Embrace) และใช้ (Utilize) บริการที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงพัฒนาการเด็กและผลลัพธ์ทางสังคมที่ปรับเปลี่ยน (Adjust) แล้ว

นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยลดความเครียดของพ่อแม่ (Parental stress) อันเป็นผลมาจากเอกสารประเมินบริการที่จำเป็น สำหรับเด็กและครอบครัว ตลอดจนการรับรู้บทบาทของครอบครัวที่เป็นผู้ตัดสินใจและหุ้นส่วน (Partner) ในกระบวนการแทรกแซงเพื่อแก้ไขแต่เนิ่นๆ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. The Individual Family Service Plan - http://www.education.com/reference/article/Ref_Individual_Family/ [2015, December 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน