หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 182 : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

รัฐบัญญัติให้การศึกษาสำหรับเด็กด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Education Act : IDEA) สนับสนุนให้ผู้พัฒนาโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กแต่ละคน (Individualized education program : IEP) กำหนดว่า เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive technology) เป็นสิ่งที่เหมาะสมในการสนองตอบความจำเป็นของเด็กหรือไม่?

รัฐบัญญัติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ด้อยความสามารถ (Technology-Related Assistance for Individuals with Disabilities Act) ได้นิยามเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ว่า “รายการ (Item) เครื่องมือ (Device) หรืออุปกรณ์ (Equipment) หรือระบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะซื้อมา (Acquired) ดัดแปลง (Modified) หรือ

ทำใช้เฉพาะ (Customized) เพื่อใช้เพิ่มพูน รักษา (Maintain) หรือปรับปรุงขีดความสามารถในการทำงาน (Functional) ของแต่ละบุคคลที่ด้อยความสามารถ”

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การรู้จักใช้เครืองมือในการช่วยเหลือ (Assistive) การดัดแปลง (Adaptive) และการฟื้นฟู (Rehabilitative) ความสามารถให้กลับคืนมา โดยส่งเสริมให้เพิ่มอิสรภาพ (Independence) ทำให้ผู้คนสามารถทำงาน (Task) ซึ่งไม่สามารถทำได้เมื่อก่อนนี้ หรือทำได้ด้วยความลำบากแสนเข็ญ ผ่านการเพิ่มพูน (Enhance) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อความสำเร็จของงาน

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ (Application) จากเครื่องมือง่ายๆ อาทิ ช้อนที่ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptive) และของเล่นเด็ก ซึ่งทำงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery-operated) อันมีสวิตช์เปิด-ปิด ไปจนถึงเครื่องมือซับซ้อน อาทิ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized environmental control system)

แป้นพิมพ์ตัวโต (Big Key Keyboard) – เป็นเทคโยโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งมีแป้นยักษ์ที่ใหญ่เป็น 4 เท่าของขนาดมาตรฐาน โดยมีการเรียงตัวอักขระตามลำดับจาก A ถึง Z เพื่อช่วยการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยเกิดตัวอักษรเดียว ไม่ว่าจะกดแป้นค้างไว้นานเพียงใด แล้วยังรองรับสนับสนุนเด็กเล็กที่ไม่สามารถกดแป้นมากกว่าหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน

สวิตช์สีแดงใหญ่ (Big Red Switch) เป็นสวิตช์ควบคุมขนาดยักษ์ที่มีสีสัน ในการเปิด-ปิดเครื่องมือ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว พร้อมด้วยพื้นผิวที่ง่ายต่อการเห็นและกระตุ้นให้ทำงาน (Activate) นอกจากนี้ ยังมีเสียงคลิก (Audible) ที่ช่วยเด็กเล็กในการเชื่อมโยงเหตุและผล (Cause-and-effect)

นักพูดเร็ว (Quick Talker) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เพิ่ม (Augmentative) คุณลักษณะ ที่ให้เสียงแก่เด็ก โดยยอมให้เด็กสามารถสื่อสารโดยการกดบนภาพ

หน้าต่างสัมผัส (Touch window) – เป็นจอสัมผัสที่ยึดติด (Attached) อยู่กับเครื่องเฝ้าติดตาม (Monitor) ในคอมพิวเตอร์ ที่ยอมให้เด็กได้สัมผัสหน้าจอ (Screen) โดยตรง ปราศจากการใช้เม้าส์ (Mouse) อาจใช้กับพื้นผิวแบน (Flat surface) อาทิ ถาดเก้าอี้เข็น (Wheelchair tray) และสามารถป้องกันรอยขีดข่วน หรือป้องกันการแตกสลายได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Assistive technology - http://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology [2015, December 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน