หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 183 : เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

All-Turn-It Spinner – เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ [มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายหน้าปัดนาฬิกาขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้เปลี่ยนแผ่นภาพหน้าปัดได้หลากหลาย ตรงกลางมีลูกศรหมุนชี้ภาพได้โดยรอบ-บ.ก.]ในชั้นเรียนคละ (Inclusion) ที่ยอมให้เด็ก มีส่วนร่วมในบทเรียนเรื่องตัวเลข สี รูปทรง (Shape) การจับคู่ และการเรียงลำดับ (Sequence) นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องที่ควบคุมการหมุนของลูกศรโดยสวิตช์สำหรับการใช้มือ (Manipulative) อย่างง่าย และมีทางเลือกในเรื่องแผ่นภาพหน้าปัด (Overlay) สติ๊กเกอร์ (Sticker) และหนังสือที่สามารถสั่งซื้อต่างหากได้

กระดานฝึกพูด (Talk Pad) – เป็นเครื่องมือสื่อสารที่หิ้วไปมาได้ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เด็กเล็กใช้ แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการพูด (Speech) มันใช้ชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกเสียง และทำให้เด็กที่มีข้อจำกัดด้านภาษาสามารถมีส่วนร่วมในนานากิจกรรมในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก (Assistive technology) ช่วยให้เด็กที่บกพร่องทางสายตา (visual impairment) ได้เห็น และเด็กที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย (Physical disability) สามารถอ่านและเขียนได้ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเด็กซึ่งมีพัฒนการล่าช้า (Developmental delay) ในการเรียนรู้ทักษะที่เขาจำเป็นต่อการบรรลุความสำเร็จในระดับที่เหมาะสม

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกยังทำให้เด็กอื่นๆ ที่ด้อยความสามารถ สามารถทดแทน (Substitute) ความสามารถหนึ่งด้วยอีกความสามารถหนึ่ง โดยได้รับการฝึกอบรมพิเศษที่จำเป็นสำหรับเขา

นอกจากนี้ การสอนที่คอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวก (Computer-assisted instruction) ยังจัดให้มีเครื่องมือ (Tool) ซอฟต์แวร์สำหรับการสอนเด็กที่มีความสามารถในทุกระดับ รวมทั้งการสอนตามโปรแกรม สำหรับเด็กที่ด้อยความสามารถเฉพาะในการเรียนรู้

ชั้นเรียนคละเป็นประโยชน์แก่เด็ก โดยแสดงให้เห็น (Demonstrate) ถึงการยอมรับและการชื่นชมที่เพิ่มเติมในเรื่องความแตกต่างที่หลากหลาย (Diversity) พัฒนาการสื่อสาร (Communication) และทักษะทางสังคม (Social skill) ให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ชั้นเรียนคละยังแสดงถึงพัฒนาการที่สมบูรณ์ขึ้นในหลักศีลธรรม (Moral) และจริยธรรม (Ethics) สร้างมิตรภาพที่อบอุ่นและห่วงใย (Caring friendship) ตลอดจนการเพิ่มการประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)

ในบางขณะ สิ่งเหล่านี้ก็สร้างความตื่นเต้นในชีวิตของเด็กด้อยความสามารถ ครอบครัวของเขา และครูของเขา เพราะแนวทางปฏิบัติทุกวันนี้ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวง (Remarkable difference) ในชีวิตของเด็กด้อยความสามารถ ผลที่ตามมาก็คือ คุณภาพชีวิตของเด็กด้อยความสามารถได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากหลายปีก่อน ด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

นอกจากนี้ เรายังรู้และเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก จะทำให้อนาคตเต็มไปด้วยความหวัง (Promise) ในโอกาสที่มากขึ้นไปอีกมากมาย สำหรับการเพิ่มขึ้นของความสำเร็จ (Accomplishment) และการลดลงอย่างฮวบฮาบของอุปสรรค (Barrier) นานัปการ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Assistive technology - http://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology [2015, December 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน