หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 184 : เด็กออทิสติก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กออทิสติก

ออทิสติก (Autism) เป็นการด้อยความสามารถจากพัฒนาการ (Developmental disability) ที่ซับซ้อนในระหว่าง 3 ปีแรกของชีวิต อันเป็นผลจากความผิดปรกติทางประสาท (Neurological disorder) ที่กระทบต่อการทำงาน (Function) ตามปรกติของสมอง ส่งผลให้กระทบพัฒนาการในเรื่องปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทางสังคมและทักษะการสื่อสาร

ออทิสติกกระทบเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ (Varying degrees) ปัจจุบัน ออทิสติกได้รับการวินิจฉัยแล้วพบว่า มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 4 เท่า แม้เรายังไม่ทราบสาเหตุว่า ทำไม? การพบเห็นออทิสติกไปทั่ว (Prevalent) ไม่ได้ถูกจำกัดโดยเชื้อชาติ ภูมิภาค หรือสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic)

ตั้งแต่ออทิสติกได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา การเกิดขึ้น (Occurrence) ของภาวะนี้ ได้ไต่ขึ้นไปถึง 1 คนในทุกๆ 88 คน ของเด็กทั่วประเทศ และการวินิจฉัยเด็กออทิสติกได้เพิ่มขึ้นในอัตรา 10 ถึง 17% ต่อปี จนกล่าวได้ว่า ออทิสติกเป็นการด้อยความสามารถจากพัฒนาการร้ายแรง (Serious) ที่มีอัตราเติบโตสูงสุด

จำนวนเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นออทิสติก มีมากกว่าเด็กที่เป็นโรคเอดส์ (AIDS) เบาหวาน (Diabetes) และมะเร็ง (Cancer) รวมกันเสียอีก ซึ่งพัฒนาการล่าช้า (Developmental delay) นี้ ก่อให้เกิดต้นทุนแก่ประเทศชาติปีละ 60,000 ล้าน ดอลลาร์ (ประมาณ 1,800,000 ล้านบาท)

เด็กออทิสติก มักจะแสดงออกซึ่งคุณลักษณะพิเศษ (Characteristics) ดังต่อไปนี้

  • ความบกพร่องในทักษะการสื่อสารทั้งในทางรับ (Receptive) และในการส่ง (Expressive) ข้อมูล
  • ความยากในการสื่อสารด้วยวาจา (Verbal) และไม่ใช้เวจา (Non-verbal)
  • พฤติกรรมที่มีรูปแบบตายตัว (Stereotyped)
  • ความยากในการริเริ่ม (Initiating) และดำรงไว้ (Sustaining) ซึ่งการเล่นเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic play) และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
  • ความสนใจที่จำกัด
  • ความยากในการมีสมาธิร่วมกัน (Joint attention) [แสดงออกโดยการเฝ้าติดตามด้วยตาจ้องมอง บอกเป็นนัย (Gesturing) หรือชักนำ]
  • ไม่สามารถสนทนาได้นาน

ยังไม่มีคนทราบสาเหตุของออทิสติกที่แท้จริง เด็กแต่ละคนอาจมีสาเหตุที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องลูกแฝด (Twin) และครอบครัว แสดงถึงความเสี่ยงสูง (Vulnerability) ของปัจจัยพันธุกรรม (Underlying genetic) ต่อเด็ก ทีมงานนักวิจัยได้ค้นพบ ยีน (Gene) จำนวนมากที่สัมพันธ์กับการเป็นออทิสติก และความผิดปรกติในหลากหลายอาณาบริเวณ (Multiple area) ของสมอง การวิจัยชิ้นอื่นๆ พบว่า ผู้ที่เป็นออทิสติก มักมีระดับที่ไม่ปรกติ (Atypical) ของสารที่ทำให้เส้นเลือดในสมองหดตัว (Serotonin) และการแพร่เชื้อของเส้นประสาท (Neuro-transmitter) ในสมอง

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Autism spectrum - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism_spectrum [2015, December 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน