หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 185 : เด็กออทิสติก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กออทิสติก

การศึกษาวิจัยเสนอแนะว่า ออทิสติก (Autism) เป็นผลมาจากการแทรกแซง (Interference) ของพัฒนาการของสมอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบกพร่อง (Glitch) ในยีน (Gene) ที่จัดระเบียบการเติบโตของสมอง และนำทางเซลประสาท (Neuron) ให้สื่อสารกันในช่วงที่ทารกในครรภ์ (Fetus) วิวัฒนาอยู่ในมดลูก (Uterus)

การศึกษาวิจัยอื่นเสนอแนะว่า ในช่วงทารก (Infancy) และวัยเตาะแตะ (Toddlerhood) การเชื่อมกันของโครโมโซมในระยะแบ่งตัว (Synapses) จะถูกตัดให้สั้นลง (Pruned) ในวิถีทางที่ทำให้ ยีนออทิสติก “เปิดหรือปิด” โดยที่ออทิสติกเป็นความผิดปรกติของการเชื่อมโยงดังกล่าว

แต่ก็ยังมีนักวิจัยอื่นที่ค้นพบว่า อาจมีปัจจัยกระตุ้น (Trigger) ทางสภาพแวดล้อมสำหรับความผิดปรกติของออทิสติกแบบช่วง (Autism spectrum disorder : ASD) แต่ความจริงที่ขัดแย้งกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ก็คือ ยังไม่มีประจักษ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างการฉีดวัคซีน/ภูมิคุ้มกัน (Immunizations/vaccines) กับออทิสติก

ดังนั้น สาเหตุของ ASD จึงมีแนวโน้มว่า เกิดจากนานาปัจจัยรวมตัวกัน (Combination) แต่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใด ออทิสติกก็ยังคงพบเห็นกันทั่ว (Prevalent) ในสังคมอเมริกัน [รวมทั้งในสังคมไทยด้วย] และจะยังคงดำเนินต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อกันว่า โรคสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactive disorder : ADHD) ก็มีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีน/ภูมิคุ้มกัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานสนับสนุนความเชื่อนี้ แม้ว่าพ่อแม่บางคนยังปักใจเชื่อมั่นว่า สารกันบูด (Preservatives) ที่ใช้กันในการฉีดวัคซีน/ภูมิคุ้มกัน เป็นสาเหตุหรือกระตุ้นออทิสติกและโรคสมาธิสั้น

แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกมาแนะนำพ่อแม่ว่า วัคซีค/ภูมิคุ้มกันมิได้เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพ (ไม่ว่าจะเป็นออทิสติกหรือโรคสมาธิสั้น) แต่ก็มีพ่อแม่จำนวนมากเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตาม (Opt out) โปรแกรมการฉีดวัคซีน/ภูมิคุ้มกัน กระทรวงสาธารสุข จึงมีความกังวลว่า การที่เด็กมิได้รับการฉีดวัคซีน/ภูมิคุ้มกัน จะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของเด็กเอง ของเพื่อนฝูง และของสาธารณชนโดยรวม

ออทิสติกอาจได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่อายุ 6 ถึง 8 เดือน โดยที่เด็กออทิสติก จะได้รับการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) อย่างเข้มข้น (Intense) และสม่ำเสมอ (Consistent) ทำให้เด็กเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะผ่านประสบการณ์ในเชิงบวก ในโรงเรียน ที่บ้าน และ (ในเวลาต่อมา) ที่ทำงาน (Occupational area)

สัญญาณ (Sign) ของออทิสติกในทารกและวัยเตาะแตะ ได้แก่ การยึดติด (Fixation) อยู่กับวัตถุ การปราศจากการสนองตอบ (Response) ต่อผู้คน การไม่สามารถขานรับชื่อตนเอง การหลีกเลี่ยงการสบตา (Eye contact) และการเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่ซ้ำซาก (Repetitive movements) อาทิ การโยกเขย่า (Rocking) หรือการแกว่งแขนกระพือปีก (Arm flapping)

ในบรรดาการแทรกแซงเพื่อแก้ไขออทิสติก การวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ (Applied behavior analysis : ABA) ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีที่ว่า พฤติกรรมซึ่งได้รับรางวัล (Reward) จะมีแน้วโน้มที่จะกระทำซ้ำมากกว่าพฤติกรรมซึ่งถูกละเลย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Autism spectrum - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism_spectrum [2015, December 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน