หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 187 : จากเด็กออทิสติกสู่เด็กสมาธิสั้น

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากเด็กออทิสติกสู่เด็กสมาธิสั้น

การสร้างแรงกดดัน (Compression) ต่อร่างกาย [อาทิ การแกว่งไกวชิงช้า การปีนป่าย และการกระโดด] เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายขึ้น (Comfortable) เป็นการสนองตอบ (Elicit) ต่อภาษาและทางสังคม (Social reciprocity) และสมาธิร่วม (Joint attention) ที่สามารถทำเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือร่วมกับพ่อแม่ เพื่อการบำบัด (Therapy) ที่ได้ผล

ตัวอย่างเช่น นักอาชีวบำบัด (Occupational therapist) อาจให้เด็กนอนเปลญวน (Hammock swing) หรือผลักให้เขานอนเปลญวน เพื่อกระตุ้นการรักษาดุล (Vestibular) ในขณะที่ให้เขามีส่วนร่วมในการสนทนาที่เหมาะสมตามวัยพัฒนาการ (Developmentally appropriate conversation)

วิธีการอื่นๆ ที่ได้ผลในการแทรกแซงเพื่อแก้ไข (Intervention) ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมที่สนันสนุนการสอนอย่างเต็มที่ (2) การพยากรณ์ได้ (Predictability) จนเป็นกิจวัตร (Routine) (3) การมีส่วนร่วมของครอบครัว และ (4) การทำงานกับเด็กเล็กในชั้นเรียนที่มีอัตราส่วนต่ำของจำนวนเด็กต่อครู 1 คน ในช่วงปฐมวัย

นอกจากเด็กออทิสติก (Autism) แล้ว ยังมีเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit, hyper-activity disorder : ADHD) ที่เป็นปัญหาสำคัญในเด็กปฐมวัย อันที่จริง เด็กสมาธิสั้นเป็นความผิดปรกติของพฤติกรรมทางประสาท (Neuro--behavioral) ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่สมองมีผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรม และการเรียนรู้

เด็กที่มีสมาธิสั้น ได้รับความทุกข์ทรมานเฉพาะใน 3 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ สมาธิ การควบคุมความหุนหันพลันแล่น (Impulse) และความไม่สงบนิ่ง (Hyper-activity) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า อาจมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ การศึกษาในเด็กฝาแฝด (Twins) แสดงว่า เกือบ 80% ของอิทธิพลของ ADHD มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม

ส่วนอีก 20% อาจมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บของสมอง (Brain injury) ความเสี่ยง (Exposure) จากสภาพแวดล้อม อาทิ สารตะกั่ว (Lead) การเสพแอลกอฮอล์และยาสูบ (Alcohol and tobacco) ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด (Pre-mature birth) และน้ำหนักแรกเกิดน้อย

อย่างไรก็ตาม สิ่งอื่นๆ อาทิ สภาพแวดล้อมและความยากจน อาจทำให้เห็นกลุ่มอาการ (Symptom) ADHD ได้เด่นชัด (Prominent) แต่ปัจจัยทั้งสองก็เป็นเหตุให้ (Contribute) ขาดการแก้ไข แม้จะไม่มีประจักษ์หลักฐาน (Evidence) เพียงพอที่จะสรุปว่า ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุของ ADHD

การจัดอยู่ในประเภท (Classification) ADHD ได้ เด็กต้องแสดง (Display) ให้เห็นอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน (Mal-adaptive) และไม่สอดคล้อง (Inconsistent) กับระดับพัฒนาการ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท อันได้แก่

  1. ครอบงำด้วยการไม่มีสมาธิ (Pre-dominantly inattentive)
  2. ครอบงำด้วยความไม่สงบนิ่งแต่หุนหันพลันแล่น (Pre-dominantly hyperactive-impulsive) และ
  3. ประเภทรวม (Combination) ข้อ (1) และข้อ (2)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Autism spectrum - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism_spectrum [2016, January 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน