หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 188 : เด็กสมาธิสั้น (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กสมาธิสั้น

คำว่า “สมาธิสั้น” (Attention deficit, hyper-activity disorder : ADHD) มักใช้ในการในการอ้างถึงเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ถูกครอบงำด้วยการไม่มีสมาธิ (Pre-dominantly inattentive) ซึ่งเป็นเด็กที่มักจะ . . .

 • ไม่ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดแก่รายละเอียด หรือมักทำผิดพลาดในงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียน
 • ไม่สามารถมีสมาธิในงาน (Task) หรือกิจกรรมการเล่น
 • ดูเหมือนว่า จะไม่ได้ฟัง เมื่อมีคนพูดด้วย
 • ไม่ทำตามคำสั่ง (Instruction) หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย (Work) ไม่ว่าจะเป็นงานหยุมหยิม (Chore) หรือหน้าที่ (Duty) ณ สถานทำงาน (Workplace) ซึ่งมิใช่เนื่องจากพฤติกรรมต่อต้าน (Oppositional behavior) หรือไม่เข้าใจคำสั่ง
 • มีปัญหาในการจัดแจงกิจกรรม
 • หลีกเลี่ยง ไม่ชอบ หรือไม่ต้องการทำสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามในการคิด (Mental effort) เป็นเวลายาวนาน อาทิงานโรงเรียน (School-work) หรือการบ้าน (Home-work)
 • ทำสิ่งที่จำเป็นต่องานและกิจกรรมหาย อาทิ ของเล่น งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ดินสอ หรือเครื่องมือ (Tool)
 • ถูกเบนความใจได้ง่าย [วอกแวก] (Distract)
 • ขี้ลืม (Forgetful) ในกิจกรรมประจำวัน

ส่วนเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่า ถูกครอบงำด้วยด้วยความไม่สงบนิ่งและหุนหันพลันแล่น (Pre-dominantly hyperactive-impulsive) มักจะเป็นเด็กที่แสดงออก (Exhibit) ซึ่ง . . .

 • มือหรือเท้ากระสับกระส่าย (Fidget) หรือกระดุกกระดิก (Squirm) ในที่นั่งซึ่งคาดว่าควรจะนั่งอย่างสงบได้
 • ลุกออกจากที่นั่งซึ่งคาดว่า น่าจะนั่งได้อย่างสงบ
 • วิ่งไปรอบๆ หรือปีนป่ายเมื่อ (หรือในที่) ไม่เหมาะสม ซึ่งวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่อาจรู้สึกว่าเด็กอยู่ไม่สุข หรือไม่สงบนิ่ง (Restless)
 • มีปัญหาในการเล่น หรือทำกิจกรรมหย่อนใจ (Leisure) อย่างสงบเงียบ
 • เคลื่อนไหวตลอดเวลา (On the go) หรือทำตัวเหมือนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ (Motor)
 • พูดอย่างเปิดเผย (Expressively)
 • พูดโพล่ง (Blurt) คำตอบออกมา ก่อนสิ้นสุดคำถาม
 • ไม่มีความอดทนในการรอคอยถึงคราวตนเอง (Waiting one’s turn)
 • ขัดจังหวะ หรือล่วงล้ำ (Intrude) ผู้อื่น อาทิ สอดแทรก (Butt) เข้ามาในการสนทนา หรือเล่นเกม

เด็กที่รวม (Combine) 2 ประเภท เข้าด้วยกัน แสดง (1) พฤติกรรมไม่มีสมาธิ และ (2) ความไม่สงบนิ่งและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น โดยอาจไม่แสดงออกซึ่งกลุ่มอาการ (Symptom) ในแต่ละประเภท เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่า เป็นประเภทใด แต่ออกอาการเพียงพอที่จะแทรกแซง (Interfere) ชีวิตประจำวันและการเรียนรู้

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Autism spectrum - http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder [2016, January 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน