หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 189 : เด็กสมาธิสั้น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กสมาธิสั้น

แม้ว่า สมาธิสั้น (Attention deficit, hyper-activity disorder : ADHD) จะเป็นภาวะผิดปรกติที่ได้รับการศึกษาวิจัยมากมาย แต่สาเหตุที่แท้จริงยังไม่มีใครทราบอย่างแน่นอน องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประมาณการว่า ADHD มีผลกระทบต่อผู้คนถึง 39 ล้านในปี พ.ศ. 2556 และกระทบต่อเด็กประมาณ 6 ถึง 7%

ประมาณ 30 ถึง 50% ของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย (Diagnosed) ว่าเป็น ADHD ในเด็ก ยังคงแสดงออกของกลุ่มอาการ (Symptoms) ต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ส่วนข้อแนะนำในการรับมือกับ ADHD แตกต่างไปในแต่ละประเทศ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการให้ยา (Medication) และวิถีชีวิต (Life style) ที่เปลี่ยนแปลงไป

การวินิจฉัย และการรักษา (Treatment) ภาวะ ADHD เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่คริสต์ศักราช 1970s (พ.ศ. 2513) โดยเฉพาะในสหรัฐเมริกา ในประเด็นสาเหตุและการใช้ยากระตุ้น (Stimulant) ในการบำบัดรักษา จากมิติของแพทย์ ครูผู้สอน พ่อแม่ สื่อต่างๆ (Media) และผู้กำหนดนโยบาย (Policy-makers) สาธารณสุข

เด็กชายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้น (ADHD) สูงเป็น 3 เท่าของเด็กหญิง และมีผลกระทบ 4 ถึง 12% ของเด็กทั้งหมด เนื่องจากเด็กชายมีแนวโน้มที่จะมีส่วนประกอบของความไม่สงบนิ่ง (Hyper-activity) อยู่มาก จึงมีโอกาสที่จะเป็นเด็กสมาธิสั้นได้มากกว่าและเร็วกว่าเด็กหญิง ในขณะที่เด็กหญิงแสดงออกถึงกลุ่มอาการของสมาธิสั้นในวิธีที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ผลจากการเป็นเด็กสมาธิสั้น (ทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย) ทำให้การเรียนของเขาต้องสะดุด (Interrupt) ลง จนครูผู้สอนอาจต้องเสนอแนะให้ทดสอบ (Test) และวินิจฉัย ส่วนสัญญาณ (Hallmark) ของกลุ่มอาการในเด็กชายมักเป็นความหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) และความไม่สามารถ (Inability) ที่จะนั่งนิ่งหรือมีสมาธิได้

นักวิจัยคาดเดา (Speculate) ว่า [ในส่วนลึกของจิตใจแล้ว] เด็กหญิงเข้าสังคม (Socialize) ก็เพื่อเอาใจพ่อแม่และครู จึงมักชดเชย (Compensate) สมาธิสั้นในวิธีทางที่เหมาะสมกับพฤติกรรม (Behavior-appropriate) โดยที่กลุ่มอาการสมาธิสั้นในเด็กหญิง มักแสดงออกในการพูดไม่หยุด (Non-stop) และควบคุมไม่ได้ (Un-controllable)

นอกจากนี้ เด็กหญิงยังประสบปัญหาในเรื่องมิตรภาพ (Friendship) การทำเลอะเทอะ (Messiness) อย่างไร้ระเบียบ (Inordinate) และการใส่ใจในเนื้อหา ซึ่งบางครั้งอาจแสดงออกในรูปของการไม่เข้าใจ [มากกว่าเป็นเพราะเด็กหญิงมีสมาธิสั้น]

นักวิจัยบางคนพบว่า เมื่อแสดงอาการออกให้เห็น ครูเองก็มีแนวโน้มที่จะสรุปว่า เป็นประจักษ์หลักฐาน (Evidence) ของการด้อยความสามารถในวิชาการหรือปัญญา (Intelligence) [ของเด็กหญิงเมื่อเทียบกับเด็กชาย] มากกว่า กลุ่มอาการผิดปรกติของการเรียนรู้และพฤติกรรม

มีการประมาณการ (Estimate) กันว่า 50 ถึง 75% ของเด็กหญิงที่เป็นสมาธิสั้นนั้น มักไม่ได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ดังนั้นเด็กหญิงจึงไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น นอกจากนี้ เด็กหญิงมักได้รับการวินิจฉัย 5 ปี ล่าช้ากว่าเด็กชาย กล่าวคือเมื่ออายุ 12 ปี เปรียบเทียบกับเด็กชาย เมื่ออายุ 7 ขวบ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Attention deficit hyperactivity disorder - http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder [2016, January 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน