หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 190 : เด็กสมาธิสั้น (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กสมาธิสั้น

เมื่อเด็กที่มีสมาธิสั้น (Attention deficit, hyper-activity disorder : ADHD) ไม่ได้รับการรักษา (Untreated) เขาจะมีแนว

โน้มมากกว่าเพื่อนสมาธิสั้นที่ได้รับความช่วยเหลือ (หรือเพื่อนที่มิได้เป็นเด็กสมาธิสั้น) ที่จะไม่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรืออุดมศึกษา

นอกจากนี้ เขายังมีแนวโน้ม (Inclined) ที่จะประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ต่ำ มีความคิดต่อต้านสังคม (Anti-social) มองอนาคตในแง่ร้าย (Pessimistic outlook) และมีปัญหาในเรื่องงาน และความสัมพันธ์รัก (Romantic relationship)

การแทรกแซงเพื่อรักษา (Intervention) อาทิ การให้ยา (Medication) การจัดการสอนที่แตกต่าง [จากเด็กปรกติ] พฤติกรรมบำบัด (Behavioral intervention) และการจัดแจงชั้นเรียน เพื่อรองรับ (Accommodation) จะช่วยให้เด็กสมาธั้น มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษา และชีวิตส่วนตัวและงานการมากขึ้น

ในการทำงานกับเด็ก ครูใช้กลยุทธ์ (Strategy) การเรียนรู้ที่ร่วมมือกัน (Cooperative) โดยให้เด็ก ทำงานเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximum) ในการเรียนรู้ อาทิ กระบวนการ คิด-จับคู่-แบ่งปัน (Think-Pair-Share) ซึ่งครูกับเด็กช่วยกันคิดหัวข้อ (Topic) จัดเด็กเป็นคู่หู (Partner) ในการอภิปรายหัวข้อ และแบ่งปันความคิดเป็นกลุ่มๆ

นอกจากนี้ ครูยังใช้แนวทางปฏิบัติของการสอนแต่ละบุคคล (Individualized instructional practice) ตัวอย่างเช่น ใช้กิจกรรมการอ่านของเพื่อนคู่หู โดยที่จัดให้เด็กสมาธิสั้นได้คู่กับเด็กปรกติที่เป็นนักอ่าน (Strong reader) แล้วให้คู่หูสลับกันอ่านปากเปล่า (Oral) และให้ฟังซึ่งกันและกัน

แล้วใช้คาบเรียน (Session) ของการเล่าเรื่อง (Story-telling) โดยที่เด็กเล่าเรื่องที่ได้อ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ รวบรวมศัพท์ไว้ในคลัง (Word bank) หรือพจนานุกรม (Dictionary) ของคำที่อ่านยาก (Hard-to-read) แต่พบบ่อย (Sight word) ครูพึงสนับสนุนการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Comprehension) จัดให้มีเวลาคอมพิวเตร์สำหรับเด็กได้ฝึกปรือ (Drill) คำที่พบบ่อย และสุดท้ายจัดให้เด็กมีหนังสือและวัสดุอื่นชุดที่ 2 ที่เด็กสามารถอ่านที่บ้านได้

กลยุทธ์การจัดระเบียบ (Organization) และทักษะการเรียน (Study skill) มีความสำคัญยิ่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น เขาจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ทักษะดังกล่าวตลอดหลักสูตร ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่จะช่วยพัฒนาการของเด็กสมาธิสั้น

  • สมุดมอบหมายงาน (Assignment notebook) – จัดให้เด็กสมาธิสั้น มีสมุดมอบหมายงาน เพื่อช่วยจัดระเบียบการบ้าน (Homework) และงาน ณ ที่นั่ง (Seatwork) ที่ไม่ต้องมีครูคอยดูแล
  • แฟ้มรหัสสี (Color-coded folder) – จัดให้เด็กสมาธิสั้นมีแฟ้มรหัสสี เพื่อช่วยในการรับมอบหมายงาน สำหรับวิชาต่างๆ อาทิ การอ่าน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์
  • คู่หูการบ้าน (Homework partner) – จัดให้เด็กสมาธิสั้นมีคู่หูในการบันทึกการบ้าน และงาน ณ ที่นั่ง ลงในสมุดมอบหมายงาน และช่วยในการเก็บเข้าแฟ้ม ใบงาน (Work sheet) และเอกสารอื่นๆ ให้เข้าที่

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Attention deficit hyperactivity disorder - http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder [2016, January 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน