หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 191 : เด็กสมาธิสั้น (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กสมาธิสั้น

การบริหารเวลา (Time management) เป็นทักษะที่จำเป็น (Essential) สำหรับเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder : ADHD) เนื่องจากเขามีแนวโน้มที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือในการบริหารเวลา ต่อไปนี้ เป็นข้อแนะนำ (Tip) ในการช่วยเด็กสมาธิสั้นให้เรียนรู้ที่จะบริหารเวลาอย่างได้ประสิทธิผล

  • ใช้นาฬิกาบนฝาผนังหรือนาฬาข้อมือ (Wristwatch) – ครูสอนวิธีดูเวลาให้เด็กสมาธิสั้น และการใช้นาฬิกาในการบริหารเวลา เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) สำเร็จลุล่วงด้วยดี
  • ใช้ปฏิทิน (Calendar) – ครูสอนเด็กให้รู้จักอ่านและใช้ปฏิทิน เพื่อจัดตาราง (Schedule) งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ
  • จัดลำดับ (Sequencing) กิจกรรม – ครูจัดให้เด็กมีโอกาสแตกงานให้ย่อยลง เป็นกิจกรรมที่สั้นแต่สัมพันธ์กัน (Inter-related) ตามลำดับความสำคัญ
  • สร้างตารางกิจกรรมประจำวัน – ติดตารางกิจวัตรประจำวันที่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้กับโต๊ะนักเรียน ด้วยเทปกาว จัดให้พ่อแม่มีกลยุทธ์การบริหารเวลาเพื่อใช้ที่บ้าน

การแทรกแซงเพื่อรักษา (Intervention) ยังรวมไปถึงพฤติกรรมบำบัดในบริบทของโรงเรียน เพื่อช่วยเด็กสมาธิสั้นในพัฒนาการด้านพฤติกรรมที่เหนี่ยวนำ (Conductive) ให้เกิดการเรียนรู้ของเขาและเพื่อนร่วมชั้น ชั้นเรียนที่ได้รับการบริหารจัดการที่ดีจะสามารถป้องกันปัญหาทางวินัย (Discipline) และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย (Favorable) ต่อการเรียนรู้

ดังนั้น ทางพฤติกรรมบำบัด ถือเป็นโอกาสการสอนที่ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง มากกว่าเป็นโอกาสการลงโทษ (Punishment) ดังต่อไปนี้

  • นิยามพฤติกรรมที่เหมาะสม ในขณะที่ให้กำลังใจ – สนับสนุนพฤติกรรมในเชิงบวกที่เด็กแสดงออก (Display) ความคิดเห็นของครู ควรมุ่งเน้นสิ่งที่เด็กทำได้ถูกต้อง รวมถึงส่วนไหนของพฤติกรรมเด็กที่พึงปราถนา (Desirable) ตัวอย่างเช่น แทนที่จะยกย่องเด็กที่ไม่รบกวน (Disturb) ชั้นเรียน ก็ให้สรรเสริญเด็กที่ทำการบ้านคณิตศาสตร์ ได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
  • ให้คำชม (Praise) ทันที – เวลาที่พฤติกรรมใดได้รับการยอมรับว่าเหมาะสม ยิ่งเร็วเท่าใด เด็กก็มีแนวโน้มที่จะทำซ้ำ เร็วขึ้นเท่านั้น
  • เปลี่ยนแปลงคำชม – คำพูดที่ใช้ในการยกย่องพฤติกรรมที่เหมาะสม ควรเปลี่ยนแปลงไปตามครรลอง เมื่อเด็กได้ยินคำชมที่ซ้ำซาก ก็อาจสูญเสีย “ความขลัง” หรือคุณค่า (Value) ได้
  • พึงยกย่องอย่างจริงใจ (Sincere) และสม่ำเสมอ – พฤติกรรมที่เหมาะสมควรได้รับการชมอย่างสม่ำเสมอ และสอดคล้องกันในบรรดาครู เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน (Confusion) ของเด็กสมาธิสั้น ในทางตรงข้าม หากเด็กสังเกตเห็นการยกย่องที่ไม่จริงใจ ก็จะทำให้การยกย่องนั้นไร้ประสิทธิผล

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Attention deficit hyperactivity disorder - http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder [2016, January 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน