หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 193 : การสอนเด็กด้อยความสามารถ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กสมาธิสั้น

รัฐบัญญัติการศึกษาแก่ผู้ด้อยความสามารถ (Individuals with Disabilities Act : IDEA) ในสหรัฐอเมริกา ได้รวม

(1) การออกแบบเพื่อมวลชน หรืออารยสถาปัตย์ (Universal Design : UD) หรือกระบวนการทำให้สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน และหลักสูตรที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Accessible)

(2) การสนองตอบต่อการสอน (Response to Instruction : RIT) หรือวิธีการหลากหลาย (Multiple approach) สำหรับการค้นหาแต่เนิ่นๆ (Early identification) เด็กที่มีความจำเป็นทางการเรียนรู้และพฤติกรรม พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่

(3) คำสอนที่แตกต่าง (Differentiated Instruction : DI) หรือวิธีการที่ทำให้ครูสามารถวางแผนกลยุทธ์ที่จะสนองตอบความจำเป็นของเด็กทุกคน โดยสอนตามความจำเป็นของเด็กแต่ละคน และยอมให้มีความหลากหลาย (Diversity) ในชั้นเรียน

IDEA เป็นรากฐาน (Foundation) ของบูรณาการและการผสมผสาน (Blend) ของการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ (Special education) ทุกวันนี้ ครูปฐมวัยได้กลายเป็นครูให้การศึกษาพิเศษด้วย

การออกแบบเพื่อมวลชน หรืออารยสถาปัตย์ ได้รวมถึงการตัดขอบถนน (Curb cut) ประตูอัตโนมัติ ทางลาด (Ramp) และการรองรับ (Accommodation) อื่นๆ สำหรับผู้ด้อยความสามารถ (Disability) การออกแบบเพื่อมวลชนในการศึกษา ก็เช่นเดียวกัน เป็นเรื่องของการทำให้แน่ใจว่า การเรียนรู้เข้าถึงได้โดยเด็กนักเรียนทุกคน และการบรรลุความสำเร็จ เป็นสิ่งที่ทำได้ (Feasible) สำหรับเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน

การออกแบบเพื่อมวลชนในการศึกษาได้รับการจัดขึ้น เพื่อบูรณาการจำนวนเด็กที่ด้อยความสามารถ ให้เข้ากับบริบทของชั้นเรียนการศึกษาทั่วไป (General education) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวทางปฏิบัติ 2 ข้อ กล่าวคือ (1) คำสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย (Developmentally appropriate) และ (2) คำสอนตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการสร้างสรรค์ (Constructivist) ในการเรียนรู้

แนวทางปฏิบัติทั้งสอง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า เด็กจำเป็นต้องมีวิธีการหลากหลาย (Multiple means) ในการมีส่วนร่วม (Engagement) และการแสดงออก (Expression) และประสบการณ์ในทางปฏิบัติ ที่สนับสนุนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในการสอนภาษาพูด (Oral) และทักษะสนทนา ครูอาจใช้วิธีการ (Mode) หลากหลายในการนำเสนอวัสดุ (Material) และตอกย้ำ (Reinforcement) ในเชิงบวก ครูอาจบันทึกความคิดของเด็ก ผ่านภาษาเขียน การฟังเสียง (Audio) หรือการชมวีดิทัศน์ (Video) เพื่อให้เด็กมีทางเลือก ในการปฏิสัมพันธ์กับวัสดุ

หากครูมุ่งเน้นการเขียน เขาอาจ (1) “ปลูกฝัง” (Embed) การเขียน เข้าไปในกิจกรรมที่หลากหลาย (2) ยอมรับความพยายามของเด็กทุกคน และ (3) อ่อนไหว (Sensitive) ต่อการสนองตอบความต้องการทางกายภาพของการเขียน ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับเด็กบางคน เพราะขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนทางเลือกในการแสดงออกทางภาษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Individuals with Disabilities Education Act - http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_hyperactivity_disorder [2016, January 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน