หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 195 : การสอนเด็กด้อยความสามารถ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนเด็กด้อยความสามารถ

ความคิดต่อไปนี้จะช่วยให้ครูสอนเด็กด้อยความสามารถ (Disability) และสร้างบริบท (Setting) ที่เอื้ออำนวยต่อการสอนในชั้นเรียนคละ (Inclusive) เพื่อเพิ่มพูน (Enhance) การศึกษาของเด็กนักเรียนทุกคน

 • ตอกย้ำ (Accentuate) ในเชิงบวก – หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุดคือ การเน้นย้ำว่า เด็กสามารถทำได้ แทนสิ่งที่เด็กทำไม่ได้ เด็กด้อยความสามารถมี “สมรรถนะพิเศษ” (Talent) และความสามารถเช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ โดยใช้ตัวอย่างและวัสดุที่จับต้องได้ (Concrete)
 • ใช้การประเมินผลที่เหมาะสม – โดยรวมเอาตัวอย่างงาน (Sample work) บันทึกสะสม (Cumulative records) และเครื่องมือ (Instrument) ในการประเมินที่เหมาะสม พ่อแม่และนักวิชาชีพอื่นๆ ที่ได้ทำงานกับเด็กแต่ละคนคือแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่ายิ่ง และสามารถสร้างแผนงานที่ถูกต้องแม่นยำ (Accurate) และเหมาะสม ตลอดจนการประเมินผลที่ใช้เครื่องมือและมาตรวัดที่อ่อนไหวต่อวัฒนธรรม
 • พัฒนาและใช้วิธีการหลากหลายประสาทสัมผัส (Multi-sensory) ในการเรียนรู้ – โดยผ่านศูนย์เรียนรู้ (Learning center) ที่ช่วยในการสนองตอบความต้องการที่หลากหลาย (Diverse) ของเด็กในชั้นเรียนคละ ในนานาระดับการสอน ซึ่งเน้นย้ำเรื่องวิถี (Pathway) การเรียนรู้ที่มองเห็น (Visual) ได้ยิน (Auditory) และเคลื่อนไหว (Kinesthetic)
 • จำลองแบบ (Model) สิ่งที่เด็กจะต้องทำ – แทนที่จะบอกเด็กว่าต้องทำอะไร ก็ให้เด็กที่ช่ำชอง (Master) ในงานบางอย่างหรือพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่าง แสดงให้เด็กอื่นเห็น แล้วให้เด็กแต่ละคนแสดงทักษะหรืองานที่ได้รับมอบหมาย (Designated) ภายใต้การดูแล (Supervision) ของครู จากนั้นก็ให้เสียงสะท้อน (Feedback) ที่ถูกต้อง และให้เด็กได้ฝึกปรึอ หรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี้ เด็กที่ช่ำชองในงาน สามารถสาธิต (Demonstrate) เป็นแบบจำลองให้เด็กอื่นทำตามจนสมบูรณ์
 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์ – โรงเรียนเป็นสถานที่มีประโยชน์ (Rewarding) ในขณะเดียวกันก็สนบสนุนให้พ่อแม่อาสาสมัครในการอ่านให้เด็กฟังที่โรงเรียน และอ่านให้ลูกฟังที่บ้าน
 • สร้างตารางชั้นเรียนที่พึ่งพาได้ (Dependable) – เด็กทุกคนพัฒนาความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย (Sense of security) เมื่อแผนกิจวัตรประจำวันมีรูปแบบที่สม่ำเสมอ (Consistent pattern) เด็กที่ด้อยความสามารถได้รับประโยชน์จากตารางที่พึ่งพาได้ เพราะงานประจำ (Routine) มักก่อให้เกิดเสถียรภาพ (Stability) และความรู้สึกของการควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม การยืดหยุ่นได้ก็มีความสำคัญเช่นกัน
 • ค้นหางานที่เหมาะสม ซึ่งเด็กสามารถทำสำเร็จ (Accomplish) ได้ตามลำพัง – โดยสร้างโอกาสให้เด็กพึ่งพาตนเองได้ (Independent) โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น
 • ใช้การเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ (Co-operative learning) – ซึ่งทำให้เด็กทุกคนทำงานด้วยกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน (Common goal)
 • พัฒนาระบบเพื่อนคู่หู (Peer buddy system) – โดยเพื่อนร่วมชั้น (Classmate) ทำหน้าที่ของเพื่อน (Friend) ผู้นำทาง (Guide) หรือผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) แก่เด็กที่ประสบปัญหา โดยเด็กที่มีปัญหาเดียวกัน จับคู่กัน หรือเด็กที่ประสบปัญหาจับคู่กับเด็กที่มีอายุมากกว่าและมีประสบการณ์มากกว่า [เพื่อช่วยเพื่อนแก้ปัญหา]

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 [2016, January 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน