หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 196 : การสอนเด็กด้อยความสามารถ (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสอนเด็กด้อยความสามารถ

ในสหรัฐอเมริกา มี 3 ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ ประเด็นแรกเป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ (Co-operative learning) ในเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) อันมีส่วนประกอบ (Component) ดังนี้

  • การพึ่งพาซึ่งกันและกันในเชิงบวก (Positive interdependence) – สมาชิกในกลุ่มกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Mutual goal) แบ่งงานกันตามข้อกำหนดล่วงหน้า (Pre-requisite) แบ่งปันวัสดุและทรัพยากร รับบทบาทร่วมกัน (Shared role) และให้เสียงสะท้อน (Feedback) ซึ่งกันและกัน
  • ปฏิสัมพันธ์ของการประชุมร่วมกัน (Face-to-face interaction) – สมาชิกในกลุ่มสนับสนุนและอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน ในความพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จผ่านการสื่อสารโดยตรง
  • ความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Individual accountability) – งานของเด็กแต่ละคนได้รับการประเมินผล แล้วมีการรายงานผลลัพธ์ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและเป็นกลุ่มร่วมกัน
  • ทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่มเล็ก – เด็กรับผิดชอบต่อการทำความรู้จักและไว้วางใจซึ่งกันและกัน สื่อสารอย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจน การยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแก้ไขความขัดแย้งในวิถี (Manner) ที่สร้างสรรค์ (Constructive)
  • การประมวลเป็นกลุ่ม (Group processing) – เป็นการสะท้อน (Reflection) ผลงานเป็นกลุ่ม ซึ่งได้แก่การอธิบายว่า ส่วนงานไหนของกลุ่มเป็นประโยชน์ (Helpful contribution) และส่วนไหนไม่เป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจ และการกระทำเป็นกลุ่ม (Group action) ใด ควรดำเนินต่อไปหรือเปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่ 2 เป็นการทดสอบเด็กที่ด้อยความสามารถ โดยที่มีความพยายามในการดัดแปลง (Modify) แบบทดสอบให้เหมาะสมกับเด็กด้อยความสามารถ ในสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้เด็กด้อยความสามารถเข้าถึงหลักสูตรและการประเมินผล ที่ได้ประสิทธิผลและเท่าเทียมกัน (Equitable) [กับเด็กปรกติ]

การผลักดันให้มีแบบทดสอบที่ดัดแปลงสำหรับเด็กด้อยความสามารถ บางส่วนมาจากโรงเรียนที่ไม่สามารถ “สอบผ่าน” มาตรฐาน “ความคืบหน้าประจำปี” (Adequate Yearly Progress : AYP) ของรัฐบัญญัติไม่มีเด็กถูกละทิ้ง (No Child Left Behind Act : NCLB) เนื่องจากเด็กพิเศษ (Exceptional) จำนวนมาก ไม่สามารถสอบผ่านระดับความชำนาญ (Proficient) ตามมาตฐานเด็กปรกติ

ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงแบบทดสอบให้เหมาะสมกับเด็กด้อยความสามารถ รายงานผลว่ากระบวนการใหม่ที่ดัดแปลงแล้ว ดำเนินไปอย่างราบรื่นกว่าปีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์สนับสนุนการใช้แบบทดสอบที่ดัดแปลงแล้ว

ประเด็นที่ 3 เป็นเรื่องของทรัพยากร (Resource) ที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กด้อยความสามารถ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เด็กด้อยความสามารถได้เรียนรู้การอ่าน โดยที่ครูสามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับระดับการอ่านของเด็กนักเรียน ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มพูนความสำเร็จในตัวเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Inclusion (education) - http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29 [2016, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน